Vedtekter for Norske Konsertarrangører, Vedtatt av Landsmøtet 2021 (Digitalt, 22.04.2021)

1. FORMÅL

§ 1. Navn:
Norske Konsertarrangører, er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører. Organisasjonens internasjonale navn er Norwegian Live Music Association.

§ 2. Stiftelse:
Organisasjonen ble stiftet 05.09.1982 som Norsk Rockeforbund.

§ 3. Formål:
Norske Konsertarrangørers visjon er «Gode konsertopplevelser til alle». Norske Konsertarrangører skal arbeide for at det arrangeres konserter i tråd med publikums og arrangørers behov. Norske Konsertarrangører skal gi medlemmene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

§ 4. Organisasjon:
Norske Konsertarrangørers organisasjon inneholder følgende ledd:

1. Landsmøtet
2. Styret/arbeidsutvalget
3. Daglig ledelse
4. Utvalg nedsatt av styret

 

2. MEDLEMSKAP

§ 5. Medlemskap:
Medlemmer i Norske Konsertarrangører skal:

1. Være konsertarrangør eller ha konsertvirksomhet som en del av sin drift
2. Rette seg etter vedtak som fattes på Norske konsertarrangørers landsmøte
3. Betale en årlig kontingent
4. Oppfylle de til enhver tid gjeldende medlemskriterier

Medlemskap innvilges etter skriftlig søknad. Anke av beslutning om medlemskap skal behandles av styret. Styrets vedtak er endelig.

Norske Konsertarrangørers medlemskriterier vedtas av styret. Styret fastsetter en årlig kontingent gjeldende fra årsskiftet.

Norske Konsertarrangører er lukket for konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

 

3. LANDSMØTE

§ 6. Innkalling:
Landsmøtet er Norske Konsertarrangører øverste myndighet, og avholdes årlig. Tid og sted bestemmes av styret.

Innkalling til landsmøte sendes ut senest to måneder før det skal avholdes. Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende senest en måned før landsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist. Protokoll sendes ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.

§ 7. Beslutningsdyktighet:
Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er funnet lovlig innkalt i hht § 6.

§ 8. Stemmeberettigelse:
Alle medlemmer har stemmerett på landsmøtet, og gis to stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt.

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for inneværende år være betalt og registrert av administrasjonen innen landsmøtet åpner.

For å være sikret stemmeberettigelse på landsmøtet må nye medlemssøknader være administrasjonen i hende senest to uker før landsmøtet åpner.

Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt.

Norske Konsertarrangørers administrasjon har tale- og forslagsrett. Styret kan invitere observatører etter egen vurdering.

§ 9. Møteavvikling:
Landsmøtet skal avvikles i henhold til Norske Konsertarrangørers forretningsorden.

På landsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere
 • Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode
 • Vedtektsendringer
 • Arrangørpolitisk plattform
 • Strategiplan (i intervaller på hvert femte år)
 • Handlingsplan
 • Uttalelser
 • Innkomne saker
 • Valg av
  • Styre
  • Valgkomité
  • Revisor

Det skal føres vedtaksprotokoll fra landsmøtet

§ 10. Valg:
Landsmøtet skal velge et styre på syv representanter, samt tre vararepresentanter. Leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. Halve styret (varamedlemmer inkludert) skal være på valg til hvert landsmøte.

Landsmøtet skal velge en valgkomite bestående av to representanter. Styret utpeker i tillegg én representant. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor.

Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier:

 • Kompetanse
 • Geografisk spredning
 • Kjønnsmessig balanse
 • Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen

§ 11. Ekstraordinært landsmøte:
Ekstraordinært landsmøte avholdes dersom styrets flertall, eller dersom minst ti prosent av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært landsmøte må innkalles senest en måned før det avholdes. Et ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt til å behandle.

 

4. STYRINGSDOKUMENTER

Følgende dokumenter er styrende for Norske Konsertarrangørers virksomhet:

§ 12. Vedtekter utgjør reglene for organisasjonens oppbygging og struktur. Vedtektene behandles på landsmøte hvis det er kommet inn endringsforslag. Vedtektsendringer kan kun gjøres på et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Endringer i vedtektene trer i kraft straks hele vedtektsettet er vedtatt.

§ 13. Øvrige styringsdokumenter

Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.

Strategiplanen definerer overordnede mål og strategier for Norske Konsertarrangørers virksomhet. Strategiplanen skal beskrive status for arrangørfeltet og hvilke utfordringer Norske Konsertarrangører skal søke å løse. Strategiplanen har et langsiktig perspektiv, og vedtas av landsmøtet for fem år av gangen.

Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsettingene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.

Aktivitetsplanen er administrasjonens arbeidsverktøy for å for å oppnå målene satt i strategiplanen og konkretiserer tiltakene i handlingsplanen.

Uttalelser kan vedtas av landsmøtet i enkeltsaker som ikke dekkes av de øvrige styringsdokumentene.

Strategiplan, handlingsplan, aktivitetsplan eller uttalelser kan ikke være i strid med vedtektene eller Arrangørpolitisk plattform.

 

5. STYRET/ARBEIDSUTVALGET

§ 14. Mandat:
Styret er øverste besluttende myndighet for Norske Konsertarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Konsertarrangørers styringsdokumenter. Styret skal avholde styremøte minst fem ganger i året, med minimum to møter i hvert halvår. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, blant disse leder eller nestleder. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 15. Sammensetning:
Personer som har sitt daglige virke i Norske Konsertarrangører kan ikke velges til styret. Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av landsmøtet. Styret skal ha en nestleder. Ved frafall i perioden mellom to landsmøter supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trekkes inn som ordinært medlem. Ved leders frafall trer nestleder inn i lederens sted.

§ 16. Arbeidsoppgaver:
Ved årets avslutning er styret ansvarlig for utformingen av årsmelding, regnskap og budsjett.

Styret forbereder og sørger for at neste landsmøte finner sted. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Styret kan iverksette nye prosjekter og ansette det antall hel- eller deltidsansatte som er nødvendig. Styret utarbeider stillingsinstrukser for de ulike stillingene.

§ 17. Arbeidsutvalget:
Styret velger et arbeidsutvalg til å følge opp organisasjonen i det daglige. Styret utpeker prokurist(er) for Norske Konsertarrangører. Styret og arbeidsutvalget skal føre vedtaksprotokoll.

 

6. DAGLIG LEDELSE OG UTVALG

§ 18. Daglig leder:
Daglig leder representerer Norske Konsertarrangører utad og har ansvar for den daglige driften av Norske Konsertarrangører etter instruks gitt av styret. 

Daglig leder er sekretær for styret og arbeidsutvalget og forbereder sakene sammen med styreleder.

§ 19 Utvalg:
Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov og vedtar nødvendig mandat for disse.

Styret oppretter faglige arbeidsgrupper med medlemmer og andre kompetansepersoner i arbeidet med Norske Konsertarrangører prioriterte satsingsområder.
     
   

7. DIVERSE BESTEMMELSER

§ 20. Økonomi:
Regnskapsåret er 1. januar–31. desember. Revisjon av årsregnskapet foretas av Norske Konsertarrangører revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for medlemmene på en måneds varsel.

§ 21. Oppløsning:
Oppløsning av Norske Konsertarrangører kan kun vedtas av et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal landsmøtet disponere forbundets midler etter formålsparagrafen.