Strategiplan for Norske Kulturarrangører 2022-2027

Vedtatt av landsmøtet 2022, 22. april 2022. 

Kulturarrangørenes rolle i en krevende tid

2020-tallet begynte på verst tenkelige vis for alle som lever for og av å samle folk. Covid-19-pandemien herjet med kulturfeltet, og aktørene innen musikk og scenekunst ble særlig hardt rammet. Langtidseffektene av koronakrisen kommer til å prege kulturfeltet i mange år, og gjenoppbygging og omstilling blir sentrale begreper i denne planperioden. Ikke bare skal arrangørene og andre aktører i feltet reorientere seg i endrede markeder, men kostnadene er høyere og reservene mindre enn før. Det påvirker evnen til å investere i nye aktiviteter og muligheten til å ta risiko. I tillegg skal arrangørene reetablere relasjonene til publikum.

Koronakrisen er heller ikke alene om å skape utfordringer for kulturarrangørene. Ved inngangen til planperioden opplever Europa den største geopolitiske krisen siden andre verdenskrig, med en påfølgende humanitær krise. Vi opplever en enorm prisvekst, særlig innen mat og energi, som kan påvirke publikums kjøpekraft. Samtidig tikker klokken for å gjøre de nødvendige klimakuttene Norge har forpliktet seg til innen 2030. Hvis Norge skal lykkes med å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent vil det kreve radikal endring innen flere samfunnsområder. Selv om disse store perspektivene kan oppleves fjerne fra arrangørenes hverdag, vil de påvirke hva som får politisk oppmerksomhet og prioritet i budsjettene i årene fremover, og dermed også arrangørenes rammebetingelser.

I dette bildet er det viktig å holde fast på kunstens og kulturens egenart og samfunnsrolle, og den positive effekten kulturarrangørenes virksomhet har på folk og samfunn. Et mangfold av arrangører i hele landet sørger hver eneste dag for møteplasser som øker livskvalitet, skaper felleskap og gir mestring for de som deltar. I tillegg bidrar kulturarrangørene til økt bostedsattraktivitet og betydelig økonomisk verdiskaping lokalt og nasjonalt.

 

Felles plattform – Norske Kulturarrangører

Én av de positive konsekvensene av koronakrisen er at kulturlivet er bedre samsnakket og koordinert enn noen gang, på tvers av skiller som kunstart, sjanger og ledd i næringskjeden. Organisasjonsgraden i kulturfeltet har alltid vært høy, men vi opplever en større verdi av medlemskap og organisering i krisetid.

NKA ønsker å være en felles plattform for alle kulturarrangører, og slik bidra til at feltet står samlet og styrket som bransje og samfunnsaktør. Mer samarbeid, større innflytelse og økt synergi mellom medlemmene er vesentlig for å jobbe i retning av et mer bærekraftig arrangørfelt. NKA skal bidra til en mer hensiktsmessig organisering av kulturfeltet og til at flere organiserer seg på hovedorganisasjonsnivå. Dette er en forutsetning for en styrking av trepartssamarbeidet i feltet. På tvers av alle kunst- og kulturuttrykkene, og i samarbeid med relevante bransjeorganisasjoner, vil grunnlaget for mer innflytelse forsterkes.

I perioden 2018-2021 hadde NKA en samlet medlemsvekst på 28 prosent, og vi skal bygge videre på posisjonen vi har oppnådd i kulturfeltet. Når NKA åpner opp for at en større bredde av kulturarrangører kan bli medlem, springer ikke dette ut av en intensjon om å endre organisasjonens kjernevirksomhet, men heller om å tilpasse NKA til hvordan arrangørfeltet allerede opererer. Gjennom en felles plattform bygget på arrangørfaglig kompetanse skal NKA være endringsaktøren som setter dette i fokus, lokalt og nasjonalt.

 

Visjon og strategiske mål

NKA skal arbeide for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet vil fortsatt være vår viktigste oppgave.

Strategien inneholder visjon og fem underliggende mål som blir styrende for NKAs hovedaktiviteter de neste fem årene. Hovedarbeidsområdene kompetanseheving, medlemsservice og interessepolitikk utgjør NKAs kjernevirksomhet, mens den strategiske intensjonen er å samle hele arrangørfeltet til en felles organisasjon for å styrke den politiske
innflytelsen, innspurten til 2030 og FNs bærekraftsmål, samt å sørge for at arrangørene opplever sunn verdiskaping i sitt lokalmiljø. Den fysiske møteplassen, publikumsopplevelsen og tilhørigheten som arrangørfeltet representerer skal bli viktigere enn noen gang.


Visjon:
For et bærekraftig arrangørfelt


Strategiske målsettinger:

  • Samle kulturarrangører på tvers av sjangre og øke antall medlemmer
  • Styrke kulturarrangørenes posisjon og samfunnsrolle
  • Bidra til økt verdiskaping for våre medlemmer
  • Øke farten i det grønne skiftet for kulturfeltet
  • Være spydspiss for mangfold og inkludering

Strategien og FNs bærekraftsmål

Parallelt med NKAs visjon og strategimål, skal FNs bærekraftsmål være styrende for hvordan handlingsplaner og gjennomføring av strategien blir utført. Det er til sammen 17 mål og 169 delmål som danner grunnlaget for hvordan land, næringsliv og sivilsamfunn sammen skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. NKA skal bidra til å definere hvilke mål og delmål som er mest relevante for arrangørfeltet, og skal gjennom de tre hovedarbeidsområdene kompetanseheving, medlemsservice og interessepolitikk tilrettelegge for at arrangørfeltet kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

NKA skal også tilrettelegge for at arrangørene kan fungere som lokale samfunnsaktører med innovasjon, likhet og likestilling som grunnpilarer for sitt arbeid. Det skal tilrettelegges for kompetanse knyttet til økonomisk vekst, uten å forringe miljøet. Det skal jobbes med kompetanse for arrangører som vil kutte eget forbruk og bygge infrastruktur basert på lokale ressurser. Og det skal tilrettelegges for samarbeid internt og eksternt for å nå målene, slik at alle medlemmer, uavhengig av størrelse eller organisering, kan finne gode ressurser og kompetanse hos NKA. Det skal tilrettelegges for at alle kulturarrangører kan få muligheten til å vise publikum og sitt lokalsamfunn hvordan bruks- og adferdsmønstre kan endres.