Norske Konsertarrangører (NKA) er en demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon bestående av medlemmer fra hele landet.

 

Landsmøte

NKAs landsmøte er øverste organ og avholdes årlig. Tid og sted avgjøres av styret. 

Her inviteres alle medlemmer for å gjennomgå aktiviteten i perioden som har vært, samt stake ut kursen for kommende periode. På landsmøtet vedtas organisasjonens styringsdokumenter og det velges et styre som skal lede organisasjonen mellom to landsmøteperioder.

De siste landsmøtene har funnet sted i:

 • Molde, 16. oktober 2020
 • Stavanger, 19. oktober 2019
 • Halden, 11. oktober 2018
 • Kristiansand, 12. oktober 2017
 • Drammen, 29. - 30. april 2016
 • Asker, 9.- 11. mai 2014 
 • Oslo, 27. - 29. april 2012
 • Trondheim, 16. - 18. april 2010
 • Elverum, 4. - 6. april 2008
 • Tønsberg, 24. - 26. mars 2006
 • Tromsø, 26. - 28. mars 2004

 

Styringsdokumenter

Følgende dokumenter er styrende for Norske Konsertarrangører virksomhet:

 • Vedtekter utgjør reglene for organisasjonens oppbygging og struktur. Vedtektene behandles på landsmøte hvis det er kommet inn endringsforslag. Vedtektsendringer kan kun gjøres på et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Endringer i vedtektene trer i kraft straks hele vedtektsettet er vedtatt.
 • Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.
 • Strategiplanen definerer overordnede mål og strategier for Norske Konsertarrangørers virksomhet. Strategiplanen skal beskrive status for arrangørfeltet og hvilke utfordringer Norske Konsertarrangører skal søke å løse. Strategiplanen har et langsiktig perspektiv, og vedtas av landsmøtet for fem år av gangen.
 • Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsetningene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.
 • Aktivitetsplanen er administrasjonens arbeidsverktøy for å for å oppnå målene satt i strategiplanen og konkretiserer tiltakene i handlingsplanen.
 • Uttalelser kan vedtas av landsmøtet i enkeltsaker som ikke dekkes av de øvrige styringsdokumentene.

Strategiplan, handlingsplan, aktivitetsplan eller uttalelser kan ikke være i strid med vedtektene eller Arrangørpolitisk plattform.

 

Styret

Styret er øverste besluttende myndighet for Norske Konsertarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Konsertarrangørers styringsdokumenter.

Styret er valgt av Landsmøtet og har styremøter ca. 6-8 ganger pr år.

Styret i NKA for perioden 2020 - 2021 (valgt på landsmøtet i Molde 16. oktober 2020) består av:

Styreleder
Ivar Chelsom Vogt

Styremedlemmer
Mariann Bjørnelv, Molde
Herman Ekle Lund, Drammen
Merete Moum Lo, Trondheim
Torgeir Ekeland, Alta
Runa Strandin, Oslo
Marit Over-Rein Stokkenes, Drammen

Varamedlemmer
1. vara: Åsa Paaske Gulbrandsen, Molde
2. vara: Morten Wien, Røykenvik
3. vara: Gøran Aamodt, Bodø

Administrasjonen

Administrasjon i NKA består av fem stillinger. Disse har ansvaret for å drifte kontoret, medlemsservice, informasjonsarbeid, prosjekter, kurs og seminarer. 

kontakt oss