#

Nye retningslinjer skal sikre bredere representasjon og et større mangfold

15.06.2021

Kulturrådet jobber for å styrke mangfoldet i norsk kulturliv og har nylig justert retningslinjene for arrangørstøtteordningen for å legge til rette for en større bredde av konsertarrangører.

I 2020 ble Kulturrådet tildelt oppdraget som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. I den forbindelse er retningslinjene for arrangørstøtteordningen justert for å bidra til bredere representasjon blant søkere, et større mangfold i prosjektene som gis tilskudd og arrangørvirksomhet som kan vise til bevisst arbeid med mangfold blant både publikum og utøvere.

I nye søknader oppfordres søkere til å beskrive og vurdere sitt arbeid med mangfold, både blant publikum, artister, i program, organisasjon og strategi. Søknadene vil vurderes ut fra ulike faktorer, og inkludering, kjønnsbalanse, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning vil være viktig.

 

Andre endringer

I tillegg til endringene knyttet til mangfold har Kulturrådet gjort tre andre viktige endringer i retningslinjene for støtteordningen: 

  • Tilskuddsmottakere som mottar mer enn kr 200 000 i løpet av et år, skal varsles om vesentlige reduksjoner på samme måte som er praksis på festivalordningen. Dette er gjort for å skape mer forutsigbarhet på ordningen. 
  • Revisjonsgrensen er hevet til kr 400 000. 
  • De som søker om mer enn kr 500 000 eller har vesentlige utgifter til lokalleie, ansatte, kontordrift og lignende, skal søke for hele året til fristen i september.

For mer informasjon om ordningen, søknadsfrister og retningslinjer se Kulturrådets nettsider.