Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Nasjonale smittevernsrestriksjoner på arrangementer og støtteordninger

21.01.2022

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden våren 2020, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har vi laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 21.01.22. Regjeringen har (igjen) innført noen lettelser i de nasjonale smittevernstiltakene. Endringene gjelder fra 21.01.22 og tiltakene vil bli vurdert på nytt i starten av februar. 

21.01.2022. Saken oppdateres fortløpende.

Tiltak for arrangementer

Les regjeringens pressemelding fra 20. januar 2022. Endringene er publisert i den nye nasjonale covid-19-forskriften. 

Oppsummering av tiltakene som gjelder for arrangementer:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 1500 personer på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste plasser. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer.
 • På utendørs offentlig arrangement med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet og skal fordeles i kohorter på inntil 500 personer. 
 • Det skal være to meters avstand mellom kohortene og arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering
 • Der hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede i tilfelle smittesporing blir nødvendig. Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor den enkelte publikummer eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste sitteplasser.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.
 • Skjenkestopp fra kl. 23:00, konsum av utskjenket alkohol må avsluttes innen kl. 23:30. Skjenking skal skje ved bordene.
 • Munnbind er påbudt på innendørs arrangementer når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

 

Støtteordninger

 

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer

Ordningen videreføres frem til sommeren 2022 og gjelder fra 1. november. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Det vil nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, om dette går til å ta ut lønn i perioder uten inntekt fra arrangementer, for eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.

Forvaltningen av kompensasjonsordningen er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet. Målet er å redusere saksbehandlingstiden både i kompensasjonsordningen og i stimuleringsordningen for kultursektoren.

Ordningen er sendt på høring i sektoren og høringsfristen er 11. januar kl. 1500. Kulturdepartementet tar sikte på å arrangere et høringsmøte 7. januar. Etter høringsfristens utløp må ESA godkjenne utkastet før forskriften kan tre i kraft. På grunn av statsstøttereglene gjelder forskriften i første omgang frem til 28. februar 2022, men etter det vil ordningen gjelde i en ny periode frem til 30. juni 2022.

Les Kulturdepartementets pressemelding om forslag til ny kompensasjonsordning fra 22. desember 2021 her.

Les høringssaken og med utkast til ny forskrift her.

 

 

Stimuleringsordningen

Stimuleringsordningen videreføres og vil nå gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Søknadsportalen vil åpne torsdag 6. januar og søknadsfristen er torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Les mer om Stimuleringsordningen på Kulturrådets nettside.

 

Støtteordningene for idrett og frivillighet 

Følgende ordninger som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet videreføres (det er foreløpig ikke spesifisert hvor lenge):

 • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
 • Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Kulturministeren kunngjorde tirsdag 14.12.21 at det vil gjøres noen endringer i ordningene for idretten og frivilligheten. Dekningsgraden vil være den samme, og det vil ikke lenger utgjøre noen forskjell om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. 

Ordningene justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført. Denne justeringen gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil dekningsgraden igjen settes til 50 prosent ved avlysning. 

Støtteordningene er åpne og har søknadsfrist 18. januar 2022. 

Les mer om ordningene på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside.

 

Smittevernveileder

Sammen med Standard Norge har vi utarbeidet smittevernveiledning for konsertarrangører, som sist ble revidert i august 2021.

Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for smittespredning. Hensikten med smittevernveiledningen er å gi den enkelte virksomhet, herunder ledelse og ansatte, kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme trygge arbeidsplasser og sikker drift. For at det skal opprettholdes tillatelse til arrangement, er det viktig at konsertarrangører har rutiner som sikrer smittevern på ulike områder av driften. Smittevernveiledningen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

LAST NED Veiledningen HER