Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 21.01.21

21.01.2021

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden våren 2020, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har vi laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 21.01.21

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører skal kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Det ble bevilget 200 millioner kroner til ordningen for perioden oktober-desember 2020. 

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren. Arrangører som er medlem av Frivillighetsregisteret henvises til Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet (denne ordningen hadde søknadsfrist 15. januar). 

Det er nå åpnet for søknader for arrangementer som var planlagt avholdt i oktober til desember 2020.

Søknadsfrist er 1. mars 2021 kl. 13:00.

Les mer om kompensasjonsordningen og søk på Kulturrådets nettside.

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet. 

 

Kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren

Fra 1. september 2020 ble kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet forlenget ut 2020. Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret kunne dermed søke om kompensasjon for bortfalte inntekter for arrangementer planlagt ut desember 2020. Søknadsfristen for denne ordningen var 15. januar 2021.

 

Stimuleringsordning for idrett og frivillighet

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at det opprettes en stimuleringsordning for idrett og frivillighet med en ramme på 1,185 milliarder kroner. 

Ordningen skal gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene. Om lag en tredjedel av midlene i denne ordningen vil kunne fordeles raskt ved å bruke allerede innrapporterte opplysninger fra organisasjonene. Resten av midlene fordeles i en søknadsbasert ordning. Utkast til forskrift for ordningen ble nylig sendt på høring til sektoren med frist for tilbakemelding 22. januar. 

 

Stimuleringsordning for kulturlivet

Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Stimuleringsordningen skal bidra til at kulturarrangementer vil gjennomføres over hele landet fram til sommeren. Ordningen vil gjelde for perioden 1. januar til 30. juni 2021. Utkast til forskrift for ordningen ble nylig sendt på høring til sektoren med frist for tilbakemelding torsdag 21. januar.

 

Denne saken vil oppdateres når det skjer endringer i tiltakene.