Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 14.04.21

14.04.2021

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden våren 2020, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har vi laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 25.03.21

Stimuleringsordning for kulturlivet

Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimulerings- og kompensasjonsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Stimuleringsordningen for kulturlivet har i denne runden en ramme på 400 millioner kroner. Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående krisen ved å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor de smittevernpålegg som er gitt av offentlige myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler. Stimuleringsordningen gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Stimuleringsordningen har nå åpnet for søknader og har flere søknadsfrister. Første frist er 15. mars, med påfølgende frister 12. april og 10. mai og siste søknadsfrist 1. juni 2021.

NB! Søknadsfristen 12. april er utsatt til 14. april kl. 15:00.

 

Les mer om stimuleringsordningen og send inn søknad via Kulturrådets nettside. 

Finn svar ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen for kulturlivet på Kulturrådets nettside. 

Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer første halvår 2021 som følge av covid-19

 

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Forskriften for kompensasjonsordningen for kulturarrangementer og underlevernører er sendt ut på høring. Ordningen er ikke for de som er registrert i Frivillighetsregisteret og gjelder for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021.

Rammene for forslaget til forskrift legger opp til at arrangører som må̊ avlyse eller nedskalere arrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter, kan få dekket inntil 95 % av sine uunngåelige kostnader. Hva som kompenseres for arrangørene er altså lagt om og nytt sammenlignet med ordningene i 2020, hvor arrangørene kunne få kompensert for tapte billettinntekter knyttet til avlyste arrangementer. Ordningen gjelder også underleverandører, som kan få dekket inntil 50 prosent av omsetningstapet som følge av avlysningen/nedskaleringen. 

Høringsfrist til Kulturdepartementet var 9. april.

 

NB! Kulturrådet har gjenåpnet søknadsportalen for søkere som ikke fikk sendt inn søknadsskjema for kompensasjon for kulturarrangement fra og med 01.10.20 til og med 31.12.20. Søknadsfristen er 26. april kl. 13:00.

Beregningen av kompensasjonsbeløpet er nå korrigert i skjema. Tidligere innsendte søknader har allerede fått ny utregning. Les mer om kompensasjonsordningen og send inn søknad på Kulturrådets nettside

​ 

Tilskuddsordninger for frivillighet og idrett  

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at det opprettes en stimuleringsordning for idrett og frivillighet med en ramme på 1,185 milliarder kroner. 

Tilskudsordningen er todelt:

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner.

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd. Disse fyller ut egenerklæring, og har søknadsfrist 20. april. Det er sentralleddene som skal bekrefte egenerklæringen på vegne av underleddene sine. Fikk man momskompensasjon som enkeltstående søker skal man levere egenerklæring selv.

Tilskudd for arrangement eller aktivitet, gjelder for perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Det kan søkes om:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare kostnader som kommer i tillegg og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket.

MERK: Det kommer trolig til å åpnes for søknader i juni 2021.