Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Vektor Kunst iXimus fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Vektor Kunst iXimus fra Pixabay.

Oversikt over krisetiltak i forbindelse med Covid-19

25.03.2020

Oppdatert tirsdag 14. april.

Her er de mest sentrale tiltakene som det er enighet om i Stortinget. 

Permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, slik regjeringen har foreslått. I tillegg har Stortinget blitt enig om at:

 • Det innføres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Det innføres også en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

For arbeidsgivere som varslet permitteringer forrige uke, og allerede har hatt en arbeidsgiverperiode på 2 dager eller mer innebærer endringen at arbeidsgiverperioden er gjennomført, og de permitterte skal over på dagpenger.

 

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

 

Omsorgspenger

 • Ordningen med omsorgspenger dobles.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

Endringene i permitteringsreglene, sykelønn og omsorgspenger er midlertidige ordninger inntil videre.

Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Virke er i dialog med myndighetene om endringen innebærer at arbeidsgiverperioden ansees gjennomført for ansatte som allerede har vært hjemme 3 dager eller mer. Vi har foreløpig ikke fått en klar tilbakemelding på dette.

 

Merverdiavgift

Stortinget er enig om å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020. 

I tillegg reduseres lav momssats fra 12 til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning «inntil videre». Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

 

Tiltak mot enkelte bransjer

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

 

Arbeidsgiveravgift

 • Arbeidsgivervavgiften utsettes fra 2. termin (15. mai).
 • Arbeidgiveravgiften settes ned fire prosentpoeng for en termin (tilsvarende to måneder).

 

Skatt

 • Fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september.
 • Bedrifter som går med underskudd i 2020 kan føre dette mot innbetalt skatt fra 2018 og 2019.

 

Kompensasjonsordning for kulturvirksomheter

Ytterligere tiltak fra Stortinget er tilslutning til en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter til kulturvirksomheter som har måttet stenge som følge av påleggene og forbundene fra helsemyndighetene.


Kompensasjonsordningen vil utgjøre ca. 300 millioner kroner, og skal forvaltes av Kulturrådet. Aktørene kan søke kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt eventuelle merutgifter som følger av å flytte arrangementer. Dette er en midlertidig ordning som i første omgang gjelder for arrangementer i perioden 5. mars og ut april. Denne perioden kan forlenges dersom situasjonen vedvarer. 

 

Låneordning med statsgaranti

 • Låneordning for små og mellomstore bedrifter hvor det kan innvilges lån med statlig garanti på 90 % av lånebeløpet for de bedrifter som kvalifiseres for ordningen.  

 

Kompensasjonsordning for foretak med omsetningssvikt.

Den 3. april la regjeringen frem en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av omsetningssvikt som følge av Covid-19. Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning i perioden mars, april og mai 2020. Støtten vil blant annet beregnes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader. Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som har et omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned i fjor. For mars vil satsen være på 20%. Foretak som er pålagt av staten å stenge kan få dekket inntil 90% av sine inntektstap. Bedrifter som ikke har fått pålegg, men likevel er rammet av omsetningstap vil kunne få kompensasjon på 80%, med en egenandel på kr 10 000. Saken skal ferdigbehandles av Stortinget den 7. april og første utbetaling forventes til 16./17.april.

Virke har lagt ut utfyllende informasjon om kompensasjonsordningen på sine nettsider.

 

På Kulturdepartementets sider finnes oversikt over regjeringens tiltak for kulturlivet, idretten og frivillig sektor og hvor du kan henvende deg for å få svar på spørsmål om de ulike ordningene

 

Innovasjon Norge har justert sine tilbud som følge av koronaepidemien. På deres nettsider finnes en oversikt over deres krisetiltak for norske bedrifter.

 

MER OM KORONAVIRUSET

 

Søndag 15. mars besluttet regjeringen å etablere to låne- og garantiordninger med en ramme på til sammen 100 milliarder kroner

Den ene er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kriserammede bedrifter skal dermed lettere skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer som lønnsomme på sikt. I første omgang skal den ha en ramme på 50 milliarder kroner

 

Kilde: https://www.virke.no/koronaviruset/#sistenytt