Illustrasjonsbilde fra rapporten som viser de samlede inntektene for musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst.
Illustrasjonsbilde fra rapporten som viser de samlede inntektene for musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

Kunst i tall 2019

15.12.2020

De samlede inntektene for musikk og scenekunst økte i 2019, før koronapandemien snudde opp ned på norsk kultursektor. Mens inntektene i litteraturbransjen og den visuelle kunstbransjen sank sammenlignet med 2018. Det viser rapporten Kunst i tall 2019 som ble publisert 15. desember. 

Kunst i tall er Kulturrådets årlige statistikk for omsetning av musikk, litteratur og visuell kunst i Norge. Rapporten viser at de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019 var 14,2 milliarder kroner. Dette inkluderer inntekter i Norge og fra utlandet for alle de fire kunstbransjene.

 

 

Musikkbransjen og konsertfeltet

De samlede inntektene i musikkbransjen har økt siden første måleår i 2012. I gjennomsnitt har inntektene i musikkbransjen i gjennomsnitt økt med 5 prosent årlig, og utgjorde 5,3 milliarder kroner. I 2019. Som tidligere målinger har vist, utgjør billettinntektene fra konserter i Norge den største andelen av de samlede inntektene i musikkbransjen, og andelen er økende. 

I tillegg til at det er relativt store forskjeller mellom kunstbransjene når det gjelder de samlede inntektene i Norge, er det også store forskjeller mellom bransjene når det gjelder hvordan inntektene fordeler seg på de tre kategoriene salgsinntekter, visnings-/fremføringsinntekter og opphavsrettslige inntekter. Noe av grunnen til dette er de ulike strukturene for distribusjon, salg og konsum av de ulike kunstutrykkene. Musikkbransjen er preget av relativt store inntekter i hver av de tre kategoriene, men over halvparten av inntektene (61 prosent) er knyttet til fremføringsinntekter (konsertinntekter). Dette er inntekter fra billettsalg til publikum for konserter i Norge, altså den prisen forbrukere betaler for å høre på levende musikk i Norge. I 2019 hadde musikkbransjen 3 032 MNOK i slike inntekter. Disse inntektene har i gjennomsnitt økt med 7 prosent årlig i perioden 2016–2019. I 2019 utgjorde billettinntektene i Norge 57 prosent av de samlede inntektene. Inntektene fra innspilt musikk i Norge og opphavsrettslige inntekter generert i Norge utgjorde henholdsvis 20 og 16 prosent av de samlede inntektene i musikkbransjen. Inntektene fra utlandet stod for 6 prosent av inntektene i 2019.

Last ned rapporten

 

Vil sette kriseåret 2020 i en sammenheng

Hovedfokus for årets rapport har vært å presentere tall for 2019 som vil kunne gi et godt sammenligningsgrunnlag for neste års rapport. Da vil man kunne se hvordan kunstomsetningen i 2020 har blitt påvirket av covid-19-pandemien.

I årets rapport forsøkte Kulturrådet og Rambøll å samle inn tall for første halvår av 2020, for å gi en indikasjon på hvordan de ulike bransjene har blitt påvirket av pandemien. Det viste seg imidlertid å være vanskelig, både på grunn av manglende oversikt over omfanget av tapte inntekter, og fordi mange aktører i bransjen har måttet nedbemanne kraftig og har hatt lite ressurser tilgjengelig til rapportering. Men noen aktører har levert inntektstall for første halvdel av 2020. Dette er inkludert i årets rapport i egne tekstbokser.

- Det er først neste års rapport som kan gi svar på hvilken effekt koronanedstengningen har hatt på inntektene i kunstbransjene. Og når kunst- og kulturlivet kommer på beina igjen på andre siden av krisen, så vil tallene kunne vise hvilken påvirkning koronapandemien har hatt på lang sikt, sier Renate Enemark Bergersen som er avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet.

 

 

Det digitale markedet vokser

En tydelig tendens i 2019-rapporten er at man for flere av kunstfeltene ser at den digitale utviklingen gjenspeiler seg i inntektstallene. Aller tydeligst kommer dette til uttrykk i musikkbransjen. Her utgjør inntekter fra strømming av musikk hele 92 prosent av de samlede salgsinntektene i musikkbransjen i 2019, mot 46 prosent i 2012.

Salg av digitale produkter i litteraturbransjen har også økt i løpet av måleperioden. Fra 2013 har inntektene fra salg av digitale produkter i gjennomsnitt økt med 21 prosent årlig, mens inntektene fra salg av litteratur i fysisk format har sunket med 4 prosent årlig. Videre ser vi at en stadig større andel av salgsinntektene i litteraturbransjen stammer fra salg gjennom digitale utsalgssteder. I 2013 utgjorde dette digitale salget 28 prosent av de samlede salgsinntektene i litteraturbransjen i Norge, mens i 2019 var denne andelen økt til 48 prosent.

 

 

Nytt nettbasert dashboard 

I år er det i tillegg til rapporten publisert et dynamisk dashboard på Kulturrådets nettsider der brukerne selv kan klikke rundt og velge grupper, filtre og visninger av tallene som er publisert. Dashboardet er et fleksibelt og dynamisk verktøy for dem som ønsker et enkelt overblikk over målingene, og som ønsker å dykke ned i variabler og kunstområder. Dashboardet gir også mulighet til vise utvikling over tid og sammenligne mellom ulike variabler eller kunstgrupper. Utforsk dashboardet i ruten nedenfor eller klikk deg inn her for å gå til versjon i fullskjerm.

 

 

Om Kunst i tall

I 2013 iverksatte Kulturrådet et statistikkprosjekt på oppdrag fra Kulturdepartementet. Oppdraget gikk ut på å utvikle en modell for å tallfeste verdien på omsetningen i norsk musikkbransje. Prosjektet har utviklet metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres i årene framover. I 2014 ble prosjektet utvidet til å omfatte en tilsvarende modell for litteraturbransjen. I 2015 ble det visuelle kunstfeltet inkludert og fra 2016 ble også scenekunstfeltet med i statistikken. Fra 2020 presenteres også tallene i et digitalt dashboard på Kulturrådets nettsider. Prosjektet er utført av Rambøll Management Consulting. Bidrag fra en lang rekke aktører på de ulike kunstområdene har vært avgjørende for å få frem de tallene som nå foreligger. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som bidrar med tallmateriale inn i prosjektet.