Illustrasjonsbilde fra konsert med Inge Bremnes på Sørøyrocken 2018. Foto: Mads Suhr Pettersen.
Illustrasjonsbilde fra konsert med Inge Bremnes på Sørøyrocken 2018. Foto: Mads Suhr Pettersen.

Kunst i tall 2018

08.01.2020

Inntektene innen musikk, scenekunst og visuell kunst øker sammenlignet med 2017, mens de faller for litteraturbransjen. Konsertinntekter utgjør den største og raskest økende andelen av inntektene i musikkbransjen. Det viser rapporten Kunst i tall 2018.

Det er sjuende gang Kulturrådet publiserer rapporten Kunst i tall. Årets rapport viser at inntektene i de fire kunstbransjene til sammen var 14,2 milliarder kroner i 2018. Det en liten nedgang fra 2017 og 2016 da de samlede inntektene ble målt til henholdsvis 14,3 og 14,5 milliarder, korrigert for prisvekst. Nedgangen i de samlede inntektene i kunstbransjene skyldes i hovedsak nedgangen i de samlede inntektene i litteraturbransjen. Inntektene innen musikk, scenekunst og visuell kunst øker. 

- Det er interessant og gledelig å se at inntektene fra konsertvirksomhet bare forsetter å vokse. Det er dessuten motiverende og skjerpende for den jobben vi gjør for og sammen med konsertarrangørene hver dag. Rapporten understreker betydningen av en velfungerende livebransje, hvor vi må fortsette profesjonaliseringen og jobbe for å bevare mangfoldet og øke forutsigbarheten i rammevilkårene, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

LAST NED RAPPORTEN

Musikkbransjen - konsertinntekter vokser raskest

De samlede inntektene i musikkbransjen var 5 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 2,8 prosent fra 2017 og det er i hovedsak inntektene generert i Norge som bidrar til denne økningen. De samlede inntektene i Norge utgjorde omlag 4,7 milliarder i 2018. Nok en gang er det konsertinntekter som utgjør den største og raskest økende andelen av inntektene. 

De samlede inntektene fra konsertvirksomhet i Norge utgjorde i overkant av 2,8 milliarder i 2018. Samlet sett viser rapporten at det ble solgt billetter til konserter for om lag 2,78 milliarder. Det er seks prosent mer enn i 2017 og det høyeste som er målt i perioden 2012–2018. I gjennomsnitt har konsertinntektene økt med ni prosent årlig. I to omganger er det målt en kraftig vekst i disse inntektene, i 2013 og i 2016, men inntektene økte ytterligere også i 2018. Det er sannsynlig at beregningene av billettinntektene ikke fanger opp all konsertaktivitet i Norge, og at de samlede inntektene i realiteten er høyere enn hva som fremkommer av rapporten. I tillegg til innhentede tall fra ulike konsertarrangører i Norge er det gjort beregninger på TONOs vederlagstall fra livefremføringer av musikk. Konserter som avholdes, men som ikke rapporteres til TONO eller inngår i øvrig datagrunnlag, inngår ikke i beregningsgrunnlaget til rapporten.

Inntektene fra innspilt musikk i Norge gikk noe ned fra 2017, noe som i hovedsak kan knyttes til at økte inntekter fra strømming ikke kompenserer helt for en fortsettende nedgang i inntekter fra fysiske formater og nedlastning.

De samlede inntektene fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 357 millioner kroner i 2018, noe høyere enn i 2017. Nedgangen i inntekter fra innspilt musikk synes også igjen i eksporttallene, mens vi ser en økning i honorar fra konserter og rettighetsinntekter.

 

Om kunst i tall

Kunst i tall 2018 presenterer kunnskap om inntekter i musikk-, litteratur-, visuell kunst og scenekunstbransjen i Norge. Omsetningen av kunst skjer på forskjellige måter i ulike deler av kunstbransjene og gjenspeiler forskjellige strukturer for produksjon, visning og konsum av kunstformer. Rapporten bygger på tall fra de ulike kunstområdene og viser frem utviklingstrekk både i hjemmemarked og eksport. Målet er å gi økt kunnskap om inntektene på de ulike kunstområdene og hvordan disse utvikler seg gjennom å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. På musikkområdet er det gjort målinger i en syvårsperiode (2012– 2018), på litteratur i seks år (2013–2018) og på visuell kunst i fem år (2014–2018). I tillegg er det nå tredje gang det foreligger en måling av scenekunstområdet. Rapporten Kunst i tall 2018 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet. Norske Konsertarrangører er en av flere bidragsyterne til rapportens datagrunnlag.