Illustrasjonsbilde av Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.
Illustrasjonsbilde av Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Innspill til statsbudsjettet 2021 fra Arrangørforum

26.02.2020

Arrangørforum er et uformelt nettverk av landsomfattende organisasjoner, som har konsertarrangører og festivaler som en del av sitt arbeidsfelt. Organisasjonene i nettverket er FolkOrg, Klassisk, Norsk bluesunion, Norske festivaler, Norsk jazzforum, Norske konsertarrangører, Norske kulturhus, Norsk viseforum og Ny Musikk. Her er våre innspill til statsbudsjettet for 2021. Innspillene er også sendt til de politiske partiene som innspill til partiprogrammene. 

Regionale kulturfond

Norge står midt i en regionreform, og oppgavefordelingen mellom statlig og regionalt nivå på kunst og kulturfeltet skal nå avklares. Kulturorganisasjoner og kulturpolitikere har lenge diskutert muligheten for opprettelse av regionale kulturfond. Formålet vil være å bidra til lokal og regional
aktivitet på kunst- og kulturfeltet, og på samme tid være et supplement til Norsk kulturfond.

Målgruppe
De regionale kulturfondene skal treffe både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet, og både enkeltpersoner og organisasjoner skal kunne søke støtte. Kunst- og kulturproduksjon i spennet mellom amatør og profesjonell institusjon og enkeltperson, bør løftes ytterligere, og satses på i de regionale kulturfondene.

Innretning
Regionene må innordne kulturfondet i henhold til regionale forhold. De regionale kulturfondene bør ha enkle søknads- og rapporteringskrav og kort behandlingstid – fortrinnsvis med fire søknadsfrister i året. Det må være et mål med minimalt med byråkrati og mest mulig midler til produksjon og formidling av kunst og kultur.

Finansiering
Man bør se på overskuddsmodellen til Norsk Tipping på kulturfeltet, og en prinsipiell diskusjon om hvilke ordninger som skal dekkes av tippemidlene må legge grunnlaget for oppryddingen. Arrangørforum foreslår en finansiering dels over tippemidlene der Staten bidrar med 70% og 30% dekkes av regionene selv.

Arrangørforum foreslår at:

  • Det etableres regionale kulturfond for det profesjonelle og frivillige kulturfeltet, som et supplement til Norsk kulturfond og andre støtteordninger.

 

Konsertarrangørene

Musikkbransjen vokser, og konsertinntekter utgjør den største og raskest økende andel av inntektene. De økte inntektene fra strømming kompenserer ikke for fallet i inntekter fra fysiske formater og nedlasting, og dermed har konserter blitt det viktigste inntekstgrunnlaget for norske musikere, komponister og tekstforfattere. Konsertarrangører er og blir et helt avgjørende ledd for musikklivets økosystem. De bidrar ikke bare til en bedre kunstnerøkonomi, men er en viktig arena for frivillighet og sikrer publikum et rikt og mangfoldig konserttilbud i alle deler av landet.

Marginene er små, særlig hos helårsarrangørene, om lag halvparten av konsertene går i minus. Av de 530 søkerne til arrangørstøtteordningen i Norsk kulturråd fikk halvparten tildelt midler i 2018. 28 % av den totale søknadssummen ble innvilget. For å sikre og videreutvikle norsk musikkliv er det prekært med en reell styrking av konsertarrangørene. Dette gjøres best gjennom friske midler til ordningen i Norsk kulturfond.

Arrangørforum foreslår følgende:

  • Arrangørstøtteordningen i Norsk kulturfond økes med 10 millioner kroner.

 

Mindre administrasjon - forenkling av artistskatten

I henhold til Artistskatteloven plikter norske konsertarrangører å levere oppgave for, samt trekke og innbetale 15 % skatt av honorar til utenlandske artister som opptrer i Norge. Systemet for rapportering og betaling av artistskatt er overmodent for forenkling.

Oppgjørsblanketten fra Skatteetaten Utland kom via Altinn fra ultimo 2019. Dette er et skritt i riktig retning, men fremdeles må arrangørene gjøre innrapporteringen og betalingen ved å sende to brev pr. post til Skatteetaten Utland. Vi foreslår en forenkling av alle leddene i håndteringen av artistskatt som samsvarer med øvrige rutiner for innrapporteringer til det offentlige. De fleste konsertarrangører er små og basert på frivillighet, men presenterer allikevel internasjonale artister. De minste og mest sårbare blir hardest rammet av slike omfattende offentlige prosedyrer.

Arrangørforum foreslår følgende:

  • Alle ledd i rapportering av artistskatten må gjøres elektronisk via Altinn.
  • Artistskatten må kunne betales inn samlet i terminer/ kvartaler.
  • Honorarer på under kr 10 000 pr musiker fritas for artistskatt.

 

Vederlagssubsidiering for det frivillige arrangørfeltet

Det frivillige arrangørfeltet sørger for konsertopplevelser i bygd og by i hele Norge. Det legges ned rundt flere hundre årsverk i ren frivillighet til å gjøre dette. I dag betaler disse 2,3 millioner kroner i vederlag til TONO.

TONO-vederlag er viktig for kunstnerøkonomien og alle opphavere til åndsverk, som blir framført på konsertscener i Norge skal selvfølgelig få rimelig vederlag. Men økonomien hos arrangørene er stram. Vi ønsker at de frivillig drevne helårsarrangørene får subsidiert sine TONO-vederlag, på lik linje med det Den norske kirke og øvrige trossamfunn får. Det vil være en effektiv og målrettet ordning for å styrke det frivillige arrangørfeltet, slik at fortsatt vil være i stand til å gi oss gode konserter i hele landet.

Arrangørforum foreslår følgende:

  • Vederlagsubsidiering til de frivillige helårsarrangørene over kapittel 325, post 70, med en kostnadsramme på 2,3 million kroner.

 

For øvrig mener Arrangørforum:

  • Styrk driftstilskuddene til nasjonale musikkorganisasjoner.
  • Styrk Kulturrom! Som et minimum for å innfri det utvidede mandatet må tilskuddsordningen
    styrkes med 20 millioner årlig de neste tre årene.