#

Europeisk arrangørstatistikk 2017

29.01.2020

Over 600 europeiske helårsarrangører har bidratt med datagrunnlag til rapporten som tar for seg aktiviteter og organisasjonsformer i det europeiske klubbmarkedet i 2017. Helårsarrangørene som har bidratt er fordelt på 11 europeiske land. For første gang er Finland, Sverige og Storbritannia inkludert i rapporten.

LAST NED RAPPORTEN

Live DMA

Det er det europeiske nettverket Live DMA som står bak rapporten. Live DMA er et nettverk som samler 2597 spillesteder og festivaler via 19 organisasjoner i 15 europeiske land. NKA representerer det norske arrangørfeltet inn i det europeiske samarbeidet.

Rapporten viser resultatene av dataene som er samlet inn om spillestedene og klubbenes aktiviteter i 2017. 

 

Datagrunnlag

De samme 25 spørsmålene ble sendt til 1 943 helårsarrangører i 11 forskjellige land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige, Sveits, Spania og Storbritannia. Datagrunnlaget er basert på innhentet data fra 604 helårsarrangører (31 % svar).

I rapporten er tallene ekstrapolert (estimert totalverdi) til totalsum for alle de 2 597 helårsarrangørene i Live DMA-nettverket.

 

Nøkkeltall og hovedfunn

De 2 597 helårsarrangørene i Live DMA-nettverket organiserte over 400 000 konserter i 2017, med nesten én million band og artister. Konsertene ble besøkt av over 70 millioner publikummere og genererte over €620 millioner i billettinntekter. €530 millioner gikk direkte til programkostnader som honorar, bemanning og og andre kostnader knyttet direkte til konsertproduksjon. Utgiftene for personalkostnader lå på €560 millioner og kostnader knyttet til lokale lå på €209 millioner.

Rapporten viser markante skiller i økonomien til arrangørene, og særlig i forhold til hvordan arrangørene er organisert. 54 % av inntektene til offentlige arrangører var subsidier og kun 25 % av inntektene var billettinntekter. For private non-profit arrangører var 30 % av inntektene fra billettsalg og hele 32 % av utgiftene var knyttet til programmeringskostnader - i tillegg var 34 % av kostnadene knyttet til bemanning. For private kommersielle arrangører utgjorde salg av mat og drikke over 50 % av inntektene og billettsalg utgjorde 38 %. Programmeringskostnadene for private kommersielle arrangører lå på 30 %.    

Over 50 % av helårsarrangørene i rapporten hadde kapasitet på under 400 publikummere og bare 13 % hadde kapasitet på over 1 000 publikummere.  

17 % av konsertene i 2017 var gratisarrangementer, og det var de små arrangørene med kapasitet på under 400 publikummere som oftest arrangerte gratiskonserter. Offentlige arrangører arrangerte hele 23 % gratiskonserter sammenlignet med private non-profit og private kommersielle arrangører, som hadde henholdsvis 20 % og 16 % gratiskonserter. 

Det var over 87 000 mennesker som arbeidet hos de 2597 helårsarrangørene, og av disse var 27 500 lønnede medarbeidere og 56 000 frivillige. De resterende 3 500 var praktikanter og hospitanter. Om man ser på antall årsverk så genererte de lønnede medarbeiderne over 11 000 fulltidsstillinger og de frivillige stod for omlag 5000 fulltidsstillinger.  

Frankrike og Nederland har sterkest datagrunnlag på kjønnsbalansen for medarbeiderne hos sine sine respektive helårsarrangører, og målingene viser at over 70 % av ledelsen i 2017 bestod av menn. 70 % av administrasjonsstillingene i i Frankrike var besatt av kvinner. 

 

Norge

Norske Konsertarrangører har samlet inn data fra våre medlemmer og har bidratt til datagrunnlaget for rapporten. I detaljoversikten for Norge har vi valgt å utelate nøyaktig oversikt over økonomi og bemanning da datagrunnlaget var noe svakt og ikke nødvendigvis representativt.

Det fremkommer allikevel interessante funn og rapporten viser blant annet at norske helårsarrangører fyller langt flere roller ut over det å arrangere konserter, herunder; øvingslokaler, kunstutstillinger, filmvisninger, sosiale og kompetansehevende aktiviteter for musikkfeltet, artiststøtte, bar/restaurant med mer.

 

Har du spørsmål i forbindelse med rapporten kan disse rettes til andreas@konsertarrangor.no