Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.
Illustrasjonsbilde av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 11. november 2020

11.11.2020
Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden i vår, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har vi laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 11. november 2020. 

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres ut året. Det er bevilget 200 millioner kroner til ordningen for perioden oktober-desember, men kompensasjonen trappes gradvis ned utover høsten. 

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren. Arrangører som er medlem av Frivillighetsregisteret henvises til å søke på Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det er nå åpnet for søknader for arrangementer som var planlagt avholdt i september 2020. Søknadsskjema og retningslinjer for arrangementer fra oktober til desember vil komme så snart forskriften er klar. 

Søknadsfrist er 15. desember 2020 kl. 13:00.

Les mer om kompensasjonsordningen og søk på Kulturrådets nettside. 

Se forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet. 

 

Stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen har etablert en stimuleringsordning for kultursektoren som vil være gjeldende fra 1. oktober. Søknadsskjemaet ble offentliggjort 23. oktober. Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom krisen og skal bidra til økt aktivitet i kultursektoren. Gjennom ordningen skal hele næringskjeden merke pengestrømmen ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine underleverandører. Stimuleringsordningen har en ramme på 500 millioner kroner.

Kulturrådet vil gjøre helhetlige vurderinger av søknadene for å sikre for å sikre mangfold og at arrangementene treffer så mange som mulig.

Gjennom ordningen kan man søke om dekning av driftskostnader knyttet til et arrangement. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil 3 %. Ordningen administreres av Kulturrådet. Søknadene skal behandles fortløpende og det skal praktiseres rask utbetaling. Det er varslet at arrangører som er medlem av Frivillighetsregisteret også kan søke på ordningen. 

Søknadsfrist er 1. desember 2020 kl. 13:00.

Les mer om stimuleringsordningen og søk på Kulturrådets nettside.

Se forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordningen).

 

Stimuleringsordning for idrett og frivillighet

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at det opprettes en stimuleringsordning for idrett og frivillighet med en ramme på 1,185 milliarder kroner. Det er opprettet dialog mellom departementet og frivilligheten og idretten om hvordan det kan stimuleres til aktivitet i 2021.

 

Kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren

Fra 1. september ble kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet forlenget ut 2020. Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan dermed søke om kompensasjon for bortfalte inntekter for arrangementer planlagt ut desember 2020.

For å stimulere til økt aktivitet vil ordninger for arrangementer som blir avlyst reduseres til 50% fra 1. november. For arrangementer som gjennomføres vil netto inntektstap kompenseres med 70% etter 1. november. Dette for at søkerne skal komme bedre ut ved å gjennomføre arrangementene.

Innretningen av denne kompensasjonsordningen videreføres i stor grad som tidligere. Gjennom denne ordningen kan man søke om kompensasjon av tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder, utleie og andre tilbud, samt bortfall av billettinntekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet. Praksisen med løpende utbetalinger skal videreføres og søknadsskjema for Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner ble offentliggjort 23. oktober og gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret og søknadsfristen er 15. januar 2021.

Les mer om ordningen og søk på Lottstift sin nettside.

Les mer om kompensasjonsordningen på KUD sin nettside.

Se forskrift om kompensasjonsordningen.