Pavarotti i Drammen. Foto: Roger Hennum
Pavarotti i Drammen. Foto: Roger Hennum

Viktig politisk gjennomslag i Drammen

24.06.2019

NKA har tidligere skrevet om byrdefordelingen ved støydempende tiltak for konsertscener, som det siste halvåret særlig har vært aktualisert gjennom saken knyttet til Pavarotti i Drammen. Pavarotti, som i flere tiår har fungert som en aktiv konsertscene for uetablerte, lokale artister, ble forelagt krav om støydempende tiltak med en potensiell kostnadsramme på opp mot tre millioner kroner. I går fattet Drammen bystyre et enstemmig vedtak om å trekke tilbake kravet, og vedtok samtidig viktige prinsipielle føringer for boligutbygging i sentrum.

Interessekonflikter mellom konsertscener og ny, sentrumsnær bebyggelse er ikke noe nytt. Fortetting av byene våre er nødvendig og riktig, men er ikke uten utfordringer, og det oppleves urimelig at konsertscener som har eksistert i mange år skal måtte bære byrden av støydempende tiltak når nye naboer klager på lydnivået. NKA har både på Arrangørkonferansen og i andre sammenhenger fremhevet den engelske kampanjen Agent of Change, som ble initiert av Music Venue Trust etter at over 100 konsertscener i London hadde måttet legge ned etter klager fra ny nabobebyggelse. Agent of Change-prinsippet legger kort sagt til grunn at den nyeste aktøren i et område har ansvar for endringene vedkommende medfører med sin inntreden. Dette innebærer at boligutbyggere har ansvar for å verne sine innbyggere mot støy, og ikke den allerede etablerte konsertscenen. Arbeidet med Agent of Change førte til en lovendring i England i 2018.

I gårsdagens enstemmige vedtak i Drammen bystyre sendte politikerne et tydelig signal til rådmannen om at byrden ved nødvendig støydemping i større grad skal legges til utbyggerne. «Bystyret slår også̊ fast at de som velger å bosette seg i byens sentrum må̊ forvente at det er støy både fra handel, skjenkesteder, trafikk og kulturaktivitet – og at administrasjonen og må̊ påse at dette kommuniseres tydelig overfor utbyggere og kjøpere», heter det videre. Det pekes også frem mot hvordan den nye kommunen (etter kommunesammenslåing fra 2020) bør se på muligheten for å implementere Agent of Change-prinsippet i kommuneplanens arealdel, noe som «plasserer ansvaret for å redusere virkninger av eksisterende støygenererende aktivitet eller bruksområde på den foreslåtte nye støyfølsomme utviklingen». Bystyrets vedtak ble fattet på bakgrunn av en interpellasjon fremmet av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Fremskrittspartiet.   

– Dette er et prinsipielt viktig vedtak, særlig med tanke på at kulturministeren på direkte spørsmål om problemstillingen svarte Stortinget at det er opp til kommunene å foreta en avveining av de ulike hensynene i arealplanleggingen, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Nå går Drammen kommune foran og setter en ny standard her til lands, og vi håper at flere kommuner vil merke seg dette og gjøre tilsvarende vedtak lokalt.