#

Søk momskompensasjon for frivillige organisasjoner - frist 1. september

14.08.2019

Frivillige organisasjon med merverdiutgifter på varer og tjenester i 2018 kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I 2019 skal hele 1,6 milliarder kroner fordeles for regnskapsåret 2018.

Ny forskrift

Ny 'Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner' ble vedtatt i oktober 2018 og gjelder fra søknadsåret 2019. Departementet har gjort flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet. Disse skal blant annet bidra til at små organisasjoner samlet sett vil få mer midler til rådighet gjennom ordningen.

Les mer om endringene her

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner? 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har knyttet til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

For å kunne søke om momskompensasjon må søkeren være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 1. september. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregisteret, registrering bør derfor skje i god tid før fristen. 

NKA søker ikke som sentralledd, så medlemmer søker i likhet med tidligere som enkeltstående søkere direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Unntaket for dette er dersom man også er medlem hos andre organisasjoner som søker som sentralledd for sine medlemmer. Dette gjelder for eksempel Norsk Blues Union, Norsk Viseforum og Norsk Jazzforum, ta kontakt direkte med disse organisasjonene for informasjon.  

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten kan søke på momskompensasjon. Det ligger også et minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter organisasjonen må ha hatt, samt en del andre avgrensinger.

  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut.
  • Organisasjonen må ha registrert gjeldene vedtekter i Frivillighetsregisteret.
  • Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften.
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med.
  • Frivillig arbeid, gaver og kontingenter likestilles.

Les mer om KRAV FOR momskompensasjon

Søknadsfrist 

Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2018 er 1. september 2019. Søknaden skal sendes direkte til Lotteri-og stiftelsestilsynet. På deres nettside finnes søknadsskjema sammen med god informasjon og veiledning.

Ta gjerne kontakt med administrasjonsansvarlig Mariann Skjerdal for råd og veiledning.

Les mer om momskompensasjon