#

Skråblikk fra Tone - POLITICS, POLITICS, POLITICS

23.01.2019

Kall meg gjerne naiv, men jeg så for meg en litt rolig start på det nye året. Jeg kan like godt lære meg dette med én gang: Politikken hviler aldri! De siste ukene har vi jobbet iherdig med flere saker som er viktige for arrangørfeltet.

Ordensvakter i egenvakthold

10. januar var vi i møte med statssekretær i Justisdepartementet, Torkil Åmdal, i forbindelse med Politidirektoratets (POD) forslag til ny læreplan for ordensvakter i egenvakthold. Vi møtte sammen med NHO Reiseliv, Fellesforbundet og en representant for studentkulturhusene i hele landet. På den andre siden av bordet satt POD, NHO Service og handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (som blant annet organiserer vekterne). Partene har siden april 2018 hatt flere møter for å forsøke å bli enige om et utkast til læreplan for ordensvakter, uten å lykkes – og det er jo sånt det blir politikk av.

NKA er i utgangspunktet fornøyd med ordningen slik den er i dag, og mener at det skal være et klart skille i utdanningsløpet og oppgavene til en ordensvakt kontra en vekter. Det å kunne engasjere ordensvakter i egenvakthold fungerer som et fleksibelt lavterskeltilbud for arrangører som ikke har behov for mer omfattende vakthold, eller som kanskje bruker ordensvakter i kombinasjon med vektere. Når POD nå har foreslått et utdanningsløp på 80 timer utdanning pluss 20 timer praksis for ordensvakter er vi redde for at det i praksis vil strupe hele ordningen, både med tanke på rekruttering og de økonomiske kostnadene som faller på arrangøren. Dette ga vi tydelig uttrykk for i møtet med Justisdepartementet. Dersom den foreslåtte læreplanen blir vedtatt vil det få dramatiske konsekvenser for frivilligheten og kulturlivet for øvrig.

Justisdepartementet har lovet en rask avklaring i saken, og det siste vi hørte var at det hadde vært politiske møter mellom Kulturdepartementet og Justisdepartementet om dette.

Byrdefordeling ved støydempende tiltak for konsertscener

Samtidig, i Drammen, har en velkjent problemstilling blitt aktualisert den siste tiden: Interessekonflikter mellom konsertscener og ny, sentrumsnær bebyggelse. Fortetting av byene våre er nødvendig og riktig på mange måter, men det oppleves urimelig at konsertscener som har eksistert i mange år skal måtte bære byrden av å få nye, og ofte ressurssterke naboer. Onsdag 16. januar stilte Miljøpartiet de Grønne (MDG) spørsmål til kulturministeren om byrdefordelingen ved støydempende tiltak for konsertscener, og foreslo en endring av veilederen for musikkstøy og helse der den nyeste aktøren i et området – for eksempel en boligutbygger – har ansvar for vern mot støy.          

 Norske Konsertarrangører støtter forslaget om å se nærmere på byrdefordelingen ved støydempende tiltak, for å skjerme arrangører fra å bli pålagt kostbare tiltak på grunn av interessekonflikter fra ny bebyggelse i samme område. På Arrangørkonferansen 2018 belyste Alex Mann fra den engelske organisasjonen Music Venue Trust (MVT) denne utfordringen, som også i England hadde skapt konflikter mellom konsertscener og utbyggere i en årrekke. MVT lanserte den vellykkede kampanjen Agent of Change etter at over 100 konsertscener i London hadde måtte legge ned etter klager fra ny nabobebyggelse. Agent of Change-prinsippet legger kort sagt til grunn at den nyeste aktøren i et område har ansvaret for endringene vedkommende medfører med sin inntreden. For eksempel at en boligutbygger har ansvaret for å verne sine innbyggere mot støy, og ikke den allerede etablerte konsertscenen. Arbeidet med Agent of Change førte til en lovendring i England i 2018.

Kulturministeren har vel vært litt opptatt med å lage ny regjering i det siste og foreløpig ikke svart på MDGs spørsmål i Stortinget, - men NKA vil følge denne saken videre politisk.

Skatt for frivillige

Du må bo under en sten hvis du jobber i bransjen og ikke har fått med deg medieoppslagene rundt skattelegging av frivillige de siste par ukene. Dagbladet, Aftenposten, NRK og en rekke lokalaviser har vært på banen. Saken knytter seg til innskjerping og tydeliggjøring av skattereglene, hvor det har blitt framsatt at frivillige på spillesteder og festivaler skal skatte av verdien på billettene de får. Videre er det nå arrangørene som har ansvaret for å innrapportere sine frivillige til skattemyndighetene, i tillegg til å betale arbeidsgiveravgift for verdiene som blir innberettet. Jeg trenger ikke å fortelle dere hvor dramatiske konsekvenser en slik lesing av regelverket vil få for arrangørfeltet.

Kjernespørsmålet om en slik lesing er riktig. For oss er det den mest naturlige ting i verden at de som engasjerer seg som frivillig har tilgang til spillestedet og festivalområdet også når vedkommende ikke har konkrete arbeidsoppgaver. Skal dette virkelig regnes som en «motytelse», og dermed et skattbart gode? Og selv om vi oppfordrer alle til å verne om de frivillige på samme måte som ansatte når det kommer til HMS og lignende, så mener NKA at det å være frivillig ikke er det samme som å være ansatt. Ergo bør det heller ikke pålegges arrangørene å betale arbeidsgiveravgift for sine frivillige.

Det som gjør denne saken så vanskelig er at disse spørsmålene aldri har bli endelig avklart. Forrige gang disse problemstillingene var oppe i dagen, i 2011, kom daværende kulturminister Anniken Huitfeldt på banen og sa at det frivillige kulturlivet skulle vernes. Foreløpig har vi ikke sett noe til Trine Skei Grande i denne saken. Hun har henvist til Finansdepartementet, hvor Siv Jensen har svart på et spørsmål fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Her konkluderer hun med at en frivillig åpenbart må kunne disponere en billett uten at det utløser skatteplikt «dersom den er nødvendig for å få tilgang til det stedet der den frivillige innsatsen skal skje». Men hvem skal være dommer over hva som er nødvendig?   

Vi har nettopp fått en ny kulturmelding og en frivillighetsmelding hvor betydningen av det frivillige kulturlivet understrekes igjen og igjen. Frivillighetsmeldingen legger i tillegg vekt på at det skal bli lettere å engasjere seg som frivillig. Det står i sterk kontrast til en eventuell skattelegging av frivillig innsats. Vi i NKA vil be om et møte med kulturministeren så fort som mulig for å diskutere denne saken, og samtidig jobbe videre bredt politisk. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og følg med på våre nyhetsbrev og nettsider for utvikling i saken.                  

Ny TONO-avtale, men bare for de få

Som en slags cherry on top, oppe i det hele, landet Norsk musikkråd og TONO en ny avtale for de minste arrangørene i forrige uke. Det er selvsagt gledelig for de 40 av våre medlemmer som blir omfattet av avtalen, men det er ikke nok med tanke på arrangørfeltet for øvrig. Når vi bare får trukket (skatte)pusten fortsetter vi å jobbe med problemstillingene knyttet til TONO i tråd med landsmøtets vedtak.

 

Livet ligger ikke an til å bli kjedelig i 2019, heller.