Frivillige på Pstereo i 2017 Foto: Gry Dahl
Frivillige på Pstereo i 2017 Foto: Gry Dahl

Skattelegging av frivillige - status i arbeidet

30.01.2019

Mandag 28. januar var vi i NKA, sammen med medlemmene Øyafestivalen og Pstereo, i Finansdepartementet for å snakke om skattelegging av frivillige og tredjepartsytelser, etter invitasjon fra statssekretær Jørgen Næsje. Vi snakket om hvordan regelverket rammer arrangørfeltet og diskuterte mulige løsninger. Næsje stilte med fem medarbeidere i departementet, noe som indikerer at dette er en sak de tar på alvor – men kom likevel ikke med noen umiddelbar løsning på situasjonen som har oppstått.  

Hva gjør vi i NKA nå?

Vi opprettholder det politiske arbeidet, og har anmodet kulturministeren om et møte for å høre hvordan hun følger opp sine uttalelser til pressen. Selv om ansvaret for skattereglene ligger til Finansdepartementet er det konsekvensene for arrangørfeltet spesielt, og kunst- og kulturfeltet generelt, som er avgjørende her. Det er Kulturdepartementets ansvar, og må ses i sammenheng både med kulturmeldingen og frivillighetsmeldingen.   

Parallelt med det politiske arbeidet jobber vi også for å få noen juridiske avklaringer. Ett av de sentrale punktene her er om frivillige skal telle som ansatte når det kommer til beskatning av goder og betaling av arbeidsgiveravgift. Som vi har uttalt tidligere er vi opptatt av at frivillige skal ivaretas på linje med ansatte når det gjelder HMS og lignende, men at det å engasjere seg som frivillig er noe annet enn å ta en jobb eller et oppdrag – og ergo heller ikke bør skattlegges.   

Dersom frivillige skal regnes som ansatte vil dette få flere alvorlige konsekvenser

  • Det blir mindre attraktivt å være frivillig, og dette vil potensielt utarme arrangørenes tilgang til frivillige
  • Dersom frivilligheten forsvinner fra arrangørfeltet så forsvinner også essensen som hele bransjen er bygd opp på, - både med tanke på å oppfylle en viktig samfunnsrolle og gjennom å svekke rekrutteringsgrunnlaget til musikkbransjen og kulturfeltet som helhet        
  • Merbelastning i form av innrapportering for arrangører med allerede svært begrensede administrative ressurser (økt byråkratisering)
  • Ulik behandling av frivillige på festivaler og spillesteder avhengig av organisasjonsform (konkurransevridning)

Samtidig er det langt mer til de nye skattereglene enn problemstillingen knyttet til frivillige. Vi er i dialog med Virke og andre interesseorganisasjoner i kulturfeltet om hvordan vi skal forholde oss til reglene om naturalytelser og tredjepartsytelser, med tanke på blant annet gjestelisteplasser, sponsorater og barteravtaler. Også her jobbes det politisk.

Hva kan dere gjøre nå?   

Vi befinner oss fortsatt i en uavklart situasjon, og vi kan derfor ikke gi dere noen entydige råd. Vi anbefaler dere imidlertid å være bevisst i kommunikasjonen med og om frivillige. Se til vår mal for frivilligkontrakt (hvor det tydelig presiseres at det ikke er snakk om et ansettelsesforhold med ytelser og motytelser), og tenk på hvordan dere kan argumentere for at det faktisk er «nødvendig» for den frivillige å ha tilgang til spillested eller festivalområde også når vedkommende ikke har konkrete arbeidsoppgaver (ref. Siv Jensens svar om problemstillingen i Stortinget). Vi vet at mange av dere allerede gir de frivillige en uttalt «observer- og rapporter»-rolle når de ikke har vakt.

Dere som er organisert som aksjeselskap med en ideell formålsparagraf kan med fordel ta kontakt med deres lokale skattekontor for å få en uttalelse knyttet til om dere skal forholde dere til grensen på kr 1 000 (private selskaper) eller kr 10 000 (frivillige organisasjoner).  

Og selv om vi i NKA ikke sitter med så mange svar med to streker under – ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål!