#

Søk Momskompensasjon - Frist 1. September 2018

20.08.2018

Frivillig organisasjon med momsutgifter på varer og tjenester i 2017 kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I 2018 skal hele 1,4 milliarder kroner fordeles, for regnskapsåret 2017. Her kan det med andre ord være penger å hente til frivillig aktivitet.

Det blir ingen endringer i regelverket for årets søknad. Ny forskrift ble sendt på høring, men KUD har bestemt at ny forskrift først blir gjeldende fra 2019.

Potten skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017, og formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. 

Søknadsfristen er 1. september 2018

NKA søker ikke som sentralledd, så medlemmer søker som enkeltstående søkere direkte til Stiftelses og lotteritilsynet. Unntak for dette er dersom dere også er medlem hos andre organisasjoner som f.eks. Norsk Blues Union, Norsk Viseforum og Norsk Jazzforum som søker som sentralledd for sine medlemmer. Da må dere ta kontakt direkte med disse organisasjonene for informasjon. 

 

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner? 
Formålet med ordningen er at frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester på lik linje med næringslivet og kommunene. F.eks. hvis en klubb går til innkjøp av en gitarforsterker eller en kaffemaskin, kan man få igjen for momsutgiftene på denne og andre varer/tjenester.


Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten. Det er likevel minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter din organisasjon må ha hatt. Se nærmere om din organisasjon er innenfor målgruppa av ordningen HER.

  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetregisteret innen søknadsfristen går ut
  • Organisasjonen må ha registrert gjeldene vedtekter i Frivillighetsregisteret
  • Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med. Frivillig arbeid og gaver/kontingenter likestilles

Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte (se frivillighetsloven §3). Se også aktiviteter som ikke er regnet som frivillige.


Søknadsfrist 

Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2017 er 1. september 2018. Søknaden skal sendes direkte til Lotteri og Stiftelsestilsynet. På deres nettside finnes søknadsskjema sammen med god informasjon og veiledning.

 

Hvilken modell skal man velge? 
Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene. Den forenklede modellen er enklest og mest brukt. Den dokumenterte modellen krever at det lages en oppstilling over alle regnskapsbilag med spesifisert merverdiavgift. 

Forenklet Modell: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten på over 200.000 kroner etter fradrag og avgrensinger.

Dokumentert modell: Du må ha reelle momskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten på over 14 000 kroner.

Les mer om de ulike modellene.


Kriterier, søknadsfrister og pliktige vedlegg
 
Alle søkere skal legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding.

Krav til ytterlige vedlegg variere ut i fra hvilken modell man velger. Det er også forskjellige krav til revisor avhengig av driftskostnader som er over eller under 5 millioner. Se nærmere informasjon om revisorkrav

Mer utfyllende info finner du på www.lottstift.no. 

se også egen Veilleder om Momskompensasjon