Fra 1. januar 2019 gjelder nye skatteregler om personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser. Illustrasjonsbilde.
Fra 1. januar 2019 gjelder nye skatteregler om personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser. Illustrasjonsbilde.

Nye skatteregler om personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser

19.12.2018

Fra 1. januar 2019 kommer det flere endringer i skattereglene for personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser. Videre følger en enkel veiledning og tips til bruk i egen virksomhet.

 

Hva er personalrabatter?

Personalrabatter er prisavslag arbeidsgiver gir til ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Med arbeidsgiver menes virksomheten der arbeidstaker er ansatt.

 

Når er personalrabatter skattefrie?

Personalrabatter skal i utgangspunktet beskattes på lik linje med alle andre goder arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver. Det er noen unntak der personalrabatter vil være å anse som et skattefritt gode. For at personalrabatten skal være skattefri gjelder følgende krav:

 • Arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i egen virksomhet.
 • Rabattens verdi kan være på maksimalt 50 prosent av omsetningsverdien av sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Merk: Varen eller tjenesten skal alltid verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet (pris som er allment tilgjengelig for forbrukerne). 
 • Den samlede verdien av rabatten i løpet av et kalenderår kan maksimalt være 7 000,-. Med rabattens verdi menes i denne sammenheng differansen mellom omsetningsverdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for.
 • Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver per kalenderår.
 • Omsetningsverdi som er brukt for å beregne rabattens verdi skal kunne dokumenteres. Dette kan skje ved at utskrift av et identisk produkt uten rabatt på det samme tidspunktet som bestillingen/kjøpet ble foretatt lagres og fremvises ved eventuelt bokettersyn. For varer vil et tilstrekkelig dokumentasjonskrav være at man lagrer et bilde av en annonse eller lignende som viser tilbudspris på et identisk produkt som gjelder på det tidspunktet ble kjøpt/bestilt.

Samlet personalrabatt som overstiger 7 000,- er skattepliktig i sin helhet. Her gjelder de ordinære arbeidsgiverpliktene som innberetning, rapportering og forskuddstrekk, samt betaling av arbeidsgiveravgift. Hvis noen av de nevnte vilkårene for skattefritak ikke innfris beregnes det skatt på første krone. For en konsertarrangør vil det være relevant å gi rabatt på en konsertbillett. Hvis man gir bort billetten gratis, som for eksempel gjestelisteplass i døra, så er det skattepliktig fra første krone, samt arbeidsgiverplikter som er nevnt over.

 

Hva med gaver fra arbeidsgiver?

Det finnes egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar gaver fra arbeidsgiver. De nye reglene for når personalrabatter er skattepliktige får ingen konsekvenser for disse reglene. Se mer informasjon om detter her.

 

Skatt på tredjemannsrabatter

Hva er tredjemannsrabatter?

Tredjemannsrabatter er rabatter som mottas fra andre enn arbeidsgiver. Et eksempler på en tredjemannsrabatt er konsertbilletter som arbeidsgiver i en virksomhet mottar som en del av et sponsorsamarbeid med en konsertarrangør. Dersom den ansatte i virksomheten bruker denne fribilletten, skal bedriften rapportere inn billettens verdi til skattemyndighetene, og skatte av verdien.

 

Hva er nytt?

Tredjemannsrabatter er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker. Tidligere har det vært opp til den enkelte å oppføre verdien av tredjemannsrabattene i egen skattemelding som grunnlag for korrekt skattefastsettelse. Fra 1. januar 2019 endres regelverket slik at arbeidsgiver blir ansvarlig for å innhente opplysninger som grunnlag for å innberette fordelen og foreta forskuddstrekk. Arbeidsgiver skal også betale arbeidsgiveravgift over ytelsen på lik linje med andre skattepliktige naturalytelser.

To eksempler:

 • Hvis man personlig opptjener bonuspoeng ifb. med en jobbreise, for så senere å bruke disse bonuspengene privat, er disse å anse som en skattepliktig tredjemannsrabatt.
 • Hvis man som ansatt mottar rabatt på et treningssenter samtidig som det ytes en vare/tjenesten i retur, er rabatten å anse som skattepliktig tredjemansrabatt. Men, hvis det ikke er en gjenytelse og arbeidsgiver ikke gjør noe mer enn å passivt formidle rabatten, så er den ikke skattepliktig.

 

Når er tredjemannsrabatter skattefrie?

Rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller lignende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere er skattefrie.

Eksempel: Lokal kafé yter rabatt til kaffetørste arbeidstakere i en virksomhet mot fremvisning av personalkort fra virksomheten. Rabatt anses ikke for å være en skattepliktig tredjemannsrabatt ettersom:

 • Lokal kafé og virksomhet ikke er forretningspartnere
 • Rabatten er å anse som et ensidig markedsføringstiltak

 

Hva ligger i de nye rapporteringspliktene?

Arbeidsgiver er pliktig til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige tredjemannsrabatter. Arbeidsgiver er avhengig av å motta opplysninger fra arbeidstaker eller forretningspartner som har gitt rabatten.

 

Verdsettelsen av tredjemannsrabatter

 • Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet
 • Rabatter som kommer alle forbrukere til gode skal tas hensyn til når man beregner rabattens verdi og verdsettes fra den allmenne rabatterte prisen
 • Omsetningsverdi skal kunne dokumenteres
 • Verdsettelsen skal skje på tidfestingstidspunktet

 

Tips i forbindelse med nytt regelverk for tredjemannsrabatter

 1. Lag en oversikt over alle tredjemannsrabatter som arbeidstakere i egen virksomhet mottar. Vurder hvilke tredjemannsrabatter som faller inn under regelverket for personalrabatter og behandle disse i henhold til dette regelverket.
 2. Oppdater arbeidsavtaler, personalhåndbok e.l som regulerer dette.
 3. Foreta en riktig verdsetting av de ulike tredjemannsrabattene. Sørg for rutiner knyttet til utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon som viser omsetningsverdi som er lagt til grunn i forbindelse med beregning av rabattens verdi.
 4. Sørg for gode rutiner som sikrer at skattepliktige tredjemannsrabatter som rapporteres fra arbeidstakeren selv og forretningspartneren eller tredjeparten, blir innberettet i tråd med de nye kravene.
 5. I utgangspunktet skal rapportering til skattemyndighetene skje når beløpet utbetales eller ytelsen gis. Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere med to måneder.
 6. Rådfør deg med regnskapsfører eller revisor for å etablere gode rutiner og unngå brudd på de nye kravene som gjelder for arbeidsgivers plikter når det gjelder tredjemannsrabatter.