Vinjerock har vært med i prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge og fått støtte av NKA til arbeidet med tilgjengelighet på sitt arrangement. Foto: Marte Tangen.
Vinjerock har vært med i prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge og fått støtte av NKA til arbeidet med tilgjengelighet på sitt arrangement. Foto: Marte Tangen.

NKA deler ut støtte for å bedre tilgjengeligheten på kulturarrangementer

05.11.2018

Vi støtter konsertarrangører som vil bedre tilgjengeligheten på sine kulturarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å søke. Tilskudd overføres før 12. desember 2018.

Tilgjengelighet Kultur-Norge

Prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse, samt å bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. Prosjektet er finansiert av Bufdir gjennom støtteordningen «Tilskudd til arbeid med universell utforming».

Prosjektet ønsker:

  • Å øke bevisstgjøringen rundt behovene for tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer i Norge, slik at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i ulike kulturarrangementer som publikum eller frivillig
  • En bedre opplevelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne på kulturarrangement

Dette er andre gang vi lyser ut en søknadsbasert ordning der medlemmer av NKA kan søke om stimuleringsmidler til å sette i gang prosjekter for å bedre tilgjengeligheten på sine arrangement. Ordningen er muliggjort da vi fikk bevilget nye midler fra Bufdir v/Deltasenteret som er øremerket tilskudd til å bedre tilgjengeligheten. 

- Flere arrangører har allerede bedret tilgjengeligheten på sine arrangement og vi ser at det ofte ikke er så store justeringer som skal til for å tilrettelegge for helt nye målgrupper. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke på ordningen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

 

Hvem kan få støtte?

Medlemmer av NKA.

 

Hva kan man få støtte til?

Arrangører kan i hovedsak søke om støtte til forbedringer innenfor de innsatsområdene som beskrives i Tilgjengelighetshåndboka:

  • Informasjon
  • Billettbestilling
  • Trinnfri adgang
  • HC toaletter
  • Teleslynge / tolketjeneste
  • Skilting
  • Sikkerhet


Det man søker midler til trenger nødvendigvis ikke være noe som er veldig konkret, for eksempel midler til HC rampe, men det kan like gjerne være midler til kompetansehevende tiltak i egen stab, med tilgjengelighet som tema. Midlene som deles ut må gi varig verdi.

Les mer om de aktuelle innsatsområdene i Arrangørwikien her.

 

Hvor mye penger kan man søke om?

En søker kan få maksimalt kr. 30 000,-.

 

Hvilke krav stilles til søknaden?

Det må komme tydelig frem i søknaden at tiltaket vil heve stabens kompetanse på tilgjengelighet, bedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller bedre tilgjengeligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.
Søknaden må innehold fullstendig kontaktinformasjon og opplysninger om konsertarrangøren. Kravet til rapportering er enkel- vi ønsker informasjon om tiltak og gode bilder som vi kan benytte.

 

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder for Tilgjengelighet Kultur-Norge, Berit Vordal (berit(a)konsertarrangor.no / 920 60 660).


Søknadsfrist: 22. november 2018.

Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført innen 12. desember 2018.