#

Lansering: Kunst i tall 2017

07.12.2018

Kunst i tall er Kulturrådets årlige statistikk av inntektene på de ulike kunstområdene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Musikkbransjen omsatte for 4,9 milliarder kroner i 2017. Dette inkluderer inntekter fra salg av innspilt musikk i Norge, salg av billetter til konserter i Norge, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra utlandet (eksport). Over halvparten av inntektene i musikkbransjen er knyttet til konsertinntekter (fremførings­inntekter). 

Årets rapport er den sjette i rekken og viser at inntekten i disse fire kunstbransjene i Norge til sammen var på 13,9 milliarder kroner i 2017. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremførings/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter. Omsetningen i 2016 var på 13,7 milliarder kroner. Statistikken viser at de samlede inntektene i litteraturbransjen og scenekunstbransjen har holdt seg relativt stabile sammenlignet med 2016, mens inntektene i musikkbransjen fortsetter å øke tilsvarende det vi har sett for tidligere år. 

 

Konsertvirksomhet - fortsatt størst

Som tidligere målinger har vist, utgjør billettinntektene fra konserter i Norge den største andelen av de samlede inntektene i musikkbransjen. I 2017 utgjorde billettinntektene i Norge 53 prosent av de samlede inntektene i bransjen. Inntektene fra innspilt musikk i Norge og opphavsrettslige inntekter generert i Norge utgjorde henholdsvis 19 og 20 prosent av de samlede inntektene i musikkbransjen. Inntektene fra utlandet stod for 7 prosent av inntektene i 2017. Andelen eksportinntekter utgjorde 10 prosent av de samlede inntektene i 2012. At eksportandelen har gått ned, skyldes i hovedsak at inntektene fra hjemmemarkedet har økt, og at eksportinntektene ikke har økt tilsvarende.

Siden målingen startet i 2012, har det vært sterkest vekst i inntektene fra konsertvirksomhet i Norge, med en gjennomsnittlig vekst på 10 prosent årlig. Inntekter fra konsertvirksomhet utgjør fortsatt den største andelen av de totale inntektene i Norge. I 2017 utgjorde disse inntektene 2 590 millioner, noe som tilsvarer 57 prosent av de samlede inntektene. Analysene i rapporten viser at veksten i salg av billetter til konserter i hovedsak skyldes økte inntekter fra større konserter med relativt høye besøkstall og billettinntekter. Det var også rapportert inn flere konserter til TONO enn tidligere år. I tillegg til dette har det vært en økning i billettinntekter fra fremføringer av klassisk musikk. 

Vi ser også en økning i inntektene fra innspilt musikk og bruk av opphavsrettslig materiale. Inntektene fra innspilt musikk har økt årlig med 3 prosent i snitt, og de opphavsrettslige inntektene har tilsvarende økt med 4 prosent. 

Det er sannsynlig at beregningene av billettinntektene ikke fanger opp all konsertaktivitet i Norge, og at de samlede inntektene i realiteten er høyere enn hva som fremkommer av denne rapporten. I tillegg til innhentede tall fra ulike konsertarrangører i Norge, er det gjort beregninger på TONOs vederlagstall fra livefremføringer av musikk. Konserter som avholdes, men som ikke rapporteres til TONO eller inngår i øvrig datagrunnlag, inngår ikke i beregningene for rapporten. 

Last ned Kunst i tall 2017 

Om Kunst i tall

Målet med Kunst i tall er økt kunnskap om inntekter på de ulike kunstområdene og hvordan disse utvikler seg. Utvikling av statistikken har foregått i samarbeid med aktører på de ulike kunstområdene. Statistikken er utviklet med tanke på å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. Arbeidet med å kartlegge økonomiske forhold i de ulike kunstfeltene, utgjør slik begynnelsen på en vedvarende og etterprøvbar produksjon av kunststatistikk. På musikkområdet, er det gjort målinger i en seksårsperiode (2012-2017), på litteratur i fem år (2013-2017), på visuell kunst fire år (2014-2017) og det er nå andre gang det foreligger en måling av scenekunstområdet. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, og gjennomføres av Rambøll Management Consulting. Rapporten for 2017 ble lansert onsdag 5. desember 2018.