#

Søk Momskompensasjon - Frist 1. September

17.08.2017

Frivillig organisasjon med store momsutgifter på varer og tjenester i 2016? Da kan dere søke om momskompensasjon gitt at dere oppfyller visse kriterier. Lotteri- og stiftelsetilsynet skal i 2017 fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige organisasjoner for regnskapsåret 2016.  Her kan det med andre ord være penger å hente til frivillig aktivitet.

Potten skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016, og formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. Søknadsfristen er 1. september.

NKA søker ikke som sentralledd, så medlemmer søker som enkeltstående søkere. Andre organisasjoner som som Norsk Blues Union og Norsk Jazzforum søker som sentralledd, ta kontakt med de direkte dersom dere er medlem der.


Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner? 

Formålet med ordningen er at frivillige organisasjoner skal kunne søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester på lik linje med næringslivet og kommunene. Feks hvis en klubb går til innkjøp av en gitarforsterker eller en kaffemaskin, kan man få igjen for momsutgiftene på denne og andre varer/tjenester.


Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten.  Det er likevel minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter din organisasjon må ha hatt. Se nærmere informasjon om de to ulike modellene lenger nede. I tillegg er det et krav om at;

  • Organisasjonen må være registrert i frivilighetsregisteret innen søknadsfristen går ut.
  • Organisasjonen må ha registrert gjeldene vedtekter i Frivillighetsregisteret.
  • Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften.
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med. Frivillig arbeid og gaver/kontingenter likestilles.

Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte (se frivillighetsloven §3). Se også aktiviteter som ikke er regnet som frivillige.


Søknadsfrist 

Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2016 er 1. september 2017. Søknaden skal sendes til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

 

Hvilken modell skal man velge? 
Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene. Den forenklede modellen er enklest og mest brukt.

Forenklet Modell: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten på over 200.000 kroner etter fradrag og avgrensinger.

Dokumentert modell: Du må ha reelle momskostnader på over 14 000 kroner.

Les mer om de ulike modellene.


Nærmere om kriterier, søknadsfrister og pliktige vedlegg
 
Alle søkere skal legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding.

De andre vedleggene som skal være med, vil variere ut i fra hvilken modell man velger. Det er også forskjellige krav til revisor avhengig av driftskostnader som er over eller under 5 millioner. Se nærmere informasjon om revisorkrav

Mer utfyllende info finner du på www.lottstift.no. 

se også egen Veilleder om Momskompensasjon

 

SØK HER