#

Oppsummering av det treårige prosjektet ”Opplev KulturNorge”

03.05.2017

Norske Konsertarrangører har i samarbeid med Norske Festivaler og Kunnskapsverket - Nasjonalt senter for kulturelle næringer, deltatt i det treårige prosjektet «Opplev KulturNorge». Prosjektet startet i 2014 og er nå avsluttet. Her oppsummerer vi prosjektperioden.

Opplev KulturNorge (OKN) er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Formålet med prosjektet var å finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kunne videreutvikles til felles beste. Prosjektet har vært gjennomført over en treårsperiode, i tre ulike faser:

  • Fase 1 Forprosjekt 2014 

  • Fase 2 Nasjonalt pilotprosjekt 2015 

  • Fase 3 Hovedprosjekt - Formidlingsfasen 2016

 

Forprosjektet (1. fase)

Formålet var å samle og systematisere eksisterende kunnskap om samarbeidsrelasjoner, utfordringer og potensial for å oppnå bedre synergier mellom bedrifter innen kultur- og reiselivsnæring.
 Det ble gjennomført dybdeintervjuer av et utvalg medlemmer av festival- og arrangør- organisasjonene som deltok i prosjektet. Basert på innspill og kommentarer ble det utviklet forslag til en sjekkliste med 10 konkrete punkter det bør gjøres noe med for å oppnå et bedre samarbeid mellom partene. Sjekklisten ble benyttet som utgangspunkt og faglig grunnlag for arbeid med prosjektet i fase 2 og 3.

SE SJEKKLISTEN HER


Nasjonalt pilotprosjekt (2. fase)

I Fase 2 var målsetting å jobbe konkret med hovedutfordringene definert gjennom arbeidet med sjekklisten på en gitt destinasjon (Oslo), med et sammensatt utvalg av bedrifter fra de respektive næringene. Formålet var å validere hvorvidt sjekklisten kunne benyttes praktisk for å utvikle planverktøy og tiltak som kunne bidra til å løse samarbeids- og kommunikasjonsutfordringer.

Det ble gjennomført tre seminar i forbindelse med prosjektet Opplev KulturNorge i 2016. I løpet av høsten 2015 ble det utviklet en felles «Handlingsplan for idretts og kulturarrangementer i Oslo 2016» i nært samarbeid med VisitOSLO.
 

SE HANDLINGSPLAN HER 

Hovedprosjekt (3. fase)

I Fase 3 ble kunnskap, praktisk erfaring og metode utviklet under de to foregående fasene utprøvd ved at dette ble løftet til en annen destinasjon; Tromsø. Her skjedde gjennomføringen i samarbeid med Visit Tromsø-Region AS, (VTR), som en del av deres egen satsing på kultur- og arrangementturisme. Det var et ønske fra VTR om å se om arbeidsmodellen fra Oslo kunne overføres. 

I Tromsø arbeidet et utvalg aktører i fellesskap gjennom en samlingsbasert prosess med å identifisere problemstillinger relatert til den allerede etablerte sjekklisten og mulige løsninger på disse. For OKN genererte dette mer kunnskap om hvilke hensyn og mulige endringer i innretning og prosjektform som burde implementeres. Dette for å gjøre OKN til en universell metode for å utvikle bedre samarbeidsrelasjoner og synergier for optimal satsing på arrangementbasert reiseliv.

Det ble gjennomført tre seminar i forbindelse med prosjektet Opplev KulturNorge i løpet av 2016 med overordnede temaer som ”Hvordan øke samarbeidet mellom arrangører, reiseliv og øvrig næringsliv til felles beste», opplevelsesdesign, samt et seminar som var bygget rundt et foredrag med Greg Richards (Professor of
Leisure Studies at Tilburg University) ” Why events are placed in the centre of strategies for change in cities”.

Ca. 40 av NKAs medlemmer har vært direkte involvert i prosjektet.