Illustrasjonsbilde: Vinjerock samarbeider med Vang frivilligsentral, Vang mottakssenter og Introduksjonssenteret i Vang, som resulterte i at flyktninger var med som frivillige på festivalen i 2015. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Illustrasjonsbilde: Vinjerock samarbeider med Vang frivilligsentral, Vang mottakssenter og Introduksjonssenteret i Vang, som resulterte i at flyktninger var med som frivillige på festivalen i 2015. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Midler til konsertarrangører som ønsker å arbeide med sosialt entreprenørskap

25.09.2017

Norske Konsertarrangører (NKA) fortsetter prosjektet ”Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap” og lanserer egen støtteordning. Vi oppfordrer alle medlemmer til å søke om midler til å sette i gang prosjekter med sosialt entreprenørskap som målsetting.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt NKA midler som skal bidra til å motivere landets konsertarrangører til å ta et større sosialt ansvar, samt til å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep. Prosjektet «konsertarrangører og sosialt entreprenørskap» støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle! En konsertarrangør har allerede en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn, som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Mange konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for sitt lokalmiljø og vi har flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette nødvendigvis er deres primærformål.

Vi ønsker at prosjektet skal gi både sosiale og økonomiske resultater. Det betyr gode og målbare sosiale resultater og at løsningen ideelt sett bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig. Til syvende og sist skal dette være en vinn-vinn situasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc.

 

Eksempler på mulige tiltak:

  • UNGDOM: Prosjekter for å inkludere vanskeligstilte ungdom i arrangørvirksomheten. Dette vil engasjere, gi arbeidstrening, gi dem sosialt nettverk, følelse av mestring etc. I tillegg vil arrangøren her kunne lære opp fremtidige frivillige og publikummere.

  • ELDRE: Arrangere egne ettermiddagsarrangement, før den vanlige konsertaktiviteten skjer. Her kan man selge vafler/ kaffe, gi et bedre tilbud til de eldre, skape en møteplass, samtidig som arrangør får vist frem sitt sted til flere/ bidratt til å skape en naturlig arena der eldre i bydelen kan møtes.

  • KRIMINALOMSORG/ INNSATTE: Lage dekor til en festival. Dette vil gi dem mulighet til å være kreative, vise frem sitt arbeid, samtidig som det vil spare festivalen for kostnader knyttet til dette.

  • FUNKSJONSHEMMEDE: Bygningsmessig tilrettelegging av baren, innkjøp av rampe for å komme opp trapper. Dette vil muliggjør at for eksempel en rullestolbruker kan jobbe i baren som frivillig og at rullestolbrukere i større grad kan oppleve konserter på spillestedet.

  • ASYLSØKERE: Gjøre folk til del av en bookinggruppe eller frivilligapparat. Gjennom dette får de god arbeidstrening, en meningsfull hverdag, mulighet til å bringe nye perspektiver inn i musikkprofilen til et sted og blir samtidig viktige ambassadører for en konsertarrangør.

 

Hvem kan få støtte?
Medlemmer av NKA

 

Hva kan man søke om støtte til?
Med denne støtteordningen ønsker vi å bidra til at de ideene og initiativene som arrangører sitter inne med skal blir realisert og få en langsiktig form. Vi ønsker at man skal tenke entreprenørskap og målet er å skape sosialt entreprenørskap av eksiterende prosjekter som arrangører driver med. Dersom man har en ide eller et ønske om å gjøre dette så ber vi dere om å søke. Midlene som deles ut må ha en varig verdi og vise at arrangøren tar sosialt ansvar.

                                                                                                

Hvor mye penger kan man søke om?
En søker kan få maksimalt 25 000 kr.

 

Hvilke krav stilles til søknaden?
Kravene til rapportering er enkle. Vi ønsker dokumentasjon i form av bilder og enkel beskrivelse av prosjektet. Mottakere av midlene kan også bli bedt om å stille opp på intervjuer som skal danne grunnlag for en håndbok vi skal lage i dette prosjektet.

Ta kontakt med prosjektansvarlig i NKA Guri Hummelsund (telefon 970 00 747) dersom dere har spørsmål. 

 

SØKNADSSKJEMA

 

Søknadsfrist: 1. November 2017

Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført innen utløpet av 2017.