Illustrasjonsbilde: Polititet nyter god stemning på Øyafestivalen 2015. Foto: NKA.
Illustrasjonsbilde: Polititet nyter god stemning på Øyafestivalen 2015. Foto: NKA.

Ansvar og kostnader knyttet til terrortiltak

29.06.2017

I kjølvannet av de siste måneders økte beredskap rundt konserter har det kommet flere henvendelser til oss om hvordan arrangører skal forholde seg til sikkerheten på sitt arrangement. Noen av våre medlemmer har også mottatt krav fra sitt lokale politidistrikt om økte sikringstiltak.

Etter bombeangrepet i Manchester i mai fikk Norske Konsertarrangører (NKA) mange henvendelser fra medlemmer som lurte på hvordan de skulle forholde seg til hendelsen og planlegge opp i mot sine forestående arrangement. Vi var da i dialog med PST som anbefalte arrangører om å ha en tett dialog med sitt lokale politidistrikt, som igjen gjør løpende vurderinger av trusselbildet rundt de ulike arrangementene i landet og vil følge opp arrangører der det er behov for ytterlige tiltak.

Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i NKA uttalte 23. mai til NRK radio:

-Det er viktig at vi står sammen og ikke slutter å arrangere konserter. Norske arrangører har generelt et høyt beredskapsnivå og tar sikkerhet på alvor. Sikkerhet har vært og er et stort fokus for arrangører i Norge og alle forbehold som kan tas, blir tatt. Samtidig må vi ikke gjøre det terroristene ønsker, nemlig å bli redd for å møtes. Vi må fortsette å dele gode opplevelser og gå på konsert.  

 

Ansvar og kostnader

Flere av våre medlemmer melder nå om ulike grader av krav og anbefalinger fra de lokale politidistriktene om å utføre tiltak for sikring mot terror. Eksempler på dette kan være sperring av veier, bombehunder, visitasjon av alle frivillige og stab m.m. Det virker også å være ulik praksis hos de enkelte politidistriktene, der andre arrangører får beskjed om å forholde seg i ro og ikke foreta seg noen ekstra tiltak. 

NKA ser med bekymring på denne utviklingen og savner en enhetlig og nasjonal tilnærming fra Politiet og myndighetenes side om anbefalinger til arrangør og sikringstiltak som Politiet iverksetter. I tillegg savner vi en tydelig avklaring av ansvarsforholdene rundt hvem som gjør hva, og ikke minst - hvem som tar kostnadene.

Norske Konsertarrangører mener at sikkerhet knyttet til økt terrorberedskap er politiets ansvar. Dersom politiet mener at dagens situasjon krever ekstra tiltak, så må det være politiets ansvar også å løse og finansiere disse tiltakene. Kostandene med et økt trusselbilde skal ikke kunne lempes over på arrangører.

NKA oppfordrer derfor alle våre medlemmer å holde dialog med lokalt politidistrikt om eventuelle sikringstiltak som kommer av økt beredskap. Det er viktig å avklare eventuelle uklarheter økonomien med politiet i forkant av arrangementet, om politiet dekker de ekstra utgiftene til økt beredskap eller om dette er kostnader som pålegges arrangør.


Sik
kerhet - et nasjonalt ansvar

Et av NKAs hovedfokusområder er arrangementssikkerhet, både på festivaler og spillesteder, og vi bruker enhver anledning til å informere, kurse og opplyse våre medlemmer rundt dette viktige temaet. I forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjett for 2017 spilte NKA inn følgende krav til Justiskomiteen:

Festival- og konsertarrangører øker livskvaliteten til store befolkningsgrupper over hele lander, de skaper bolyst og bygger lokalsamfunn. La derfor konsertarrangørene konsentrere seg om det de kan  - lage gode konsertopplevelser, så kan politiet få ressurser til å gjøre det de kan – forebygge og skape trygghet.  


NKA mener følgende:

  • Politikostnader bør dekkes av staten, ikke av arrangør. Det slås allerede i dagens lovgiving fast at  ”Utgangspunktet er at politivakthold, også ved allment tilgjengelig arrangementer, så vidt mulig bør dekkes opp med mannskaper på ordinær tjeneste”. 
  • Frivillige og ideelle arrangører bør i sin helhet fritas fra politkostnader, da de ikke har et kommersielt formål. Forskriften i dag presiserer at ”Unnlatelse av å fremme refusjonskrav bør forbeholdes arrangementer av ikke-kommersiell karakter”. Dette bør være et krav, og ikke kun en anbefaling. 
  • Arrangementer rettet mot barn og unge bør fritas fra politikostnader. Dette følger av samme argumentasjon som arrangementer med ikke-kommersiell karakter. 
  • Ekstra sikringstiltak knyttet til økt terrorberedskap er politiets ansvar, og bør ikke bekostes av arrangør

 

Ta kontakt

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å kontakte oss og informere om eventuelle krav til tiltak og kostnader som påløper dere som arrangører - slik at vi kan kartlegge omfanget av dette og jobbe opp mot politi og offentlige myndigheter for å enes om nasjonale retningslinjer og vilkår, som arrangørene kan leve med.