#

Norske Konsertarrangørers innspill til statsbudsjettet

20.10.2015
Tirsdag 19. oktober var Norske Konsertarrangører på Stortingets høringsrunde for å spille inn våre synspunkt på fremlagt statsbudsjett. Sammen med organisasjonen Norske festivaler hadde vi kun 15 minutter sammen med kulturkomiteen, men var inne i vel 25 minutter. Dette i seg selv er et tydelig tegn på at innspillene våre er viktige og ble tatt godt i mot. I årets statsbudsjett har vi hovedsakelig innspill til kapitlene om frivillighet og musikk.

Foto: Arrangørkonseransen i Ålesund 16.-18. okt 2015 - Helge Brekke.
 

Kap 4 – Fordeling av spilleoverskuddet

Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen er veldig viktig for norske arrangører. Det er en effektivt drevet tilskuddsordning, som gir konkrete resultater og mye for pengene. Evalueringen viser helt klart at ordningen forvaltes godt og når sine mål og alle interessentene er veldig fornøyd med ordningen i dag. 

På tross av dette fikk ordningen et kraftig kutt i fjor, og det legges opp til en videreføring av dette kuttet i årets budsjett. Hvis Musikkutstyrsordningen skal utvides til alle sjangre som det legges opp til i budsjettet, er det avgjørende dette fører med seg friske midler, hvis ikke vil det fortrenge det rytmiske feltet.

- Musikkutstyrsordningen må få et økt tilskudd for å kompensere for et utvidet mandat.
 

Kap. 323, post 55 – Kompetanseheving

Profesjonalisering av norsk arrangørbransje kommer ikke ovenfra, men ved at vi sammen løfter hverandre opp og frem. Vi mener det er behov for å styrke de nasjonale og regionale organisasjonene som allerede nå arbeider for dette målet, slik som vi gjør på vegne av hele arrangørfeltet. 

Knutepunktfestivalene har i svært varierende grad klart å ivareta sitt mandat som kompetanseorgan og Rock City er erklært død. Det er nå på tide å gi opp lokale prestisjeprosjekter og forsøk på å etablere nye strukturer, og heller støtte arrangørenes eget initiativ. 

Norske Konsertarrangører er arrangørenes egen kompetanseorganisasjon og har i over 30 år drevet opplæring og erfaringsutveksling mellom norske arrangører. Der knutepunktfestivalenes samfunnsoppdrag har vært knyttet til sjanger eller et regionalt nedslagsfelt, er vår erfaring at et enda større potensiale utløses når de som driver festivaler, klubber, kulturhus eller studentsamfunn møtes på tvers og spiller hverandre gode.

Derfor ønsker vi at et større oppdrag for utvikling og styrking av arrangørfeltet - både festival- og helårsdrift - tillegges Norske Konsertarrangører som nasjonal kompetansesenter for arrangørfeltet.

Tilskudd til kompetanseheving fra Knutepunktordningen og Rock Citys nasjonale mandat øremerkes Norske Konsertarrangører som nasjonalt kompetansesenter for arrangørfeltet.
 

Kap. 323, post 72 - Knutepunktfestivalene 

Forslag til endring av Knutepunktordningen er helt i tråd med det innspillet som en rekke musikkorganisasjoner gikk sammen om i evalueringen av ordningen. Vi mener det er viktig med en tredelt festivalordning med ettårig festivalstøtte, flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspiss-satsning nærliggende den knutepunktordningen er i dag. Det er viktig at satsing på spydspissene må være i et større omfang og uten sjangerbindingene i dagens ordning, og  ikke oppfattes som evigvarende slik dagens ordning gjør.

Å flytte særbehandlingen av festivalene ut av Stortinget og over til statens kulturfaglige organ, Kulturrådet, vil sikre prinsippet om armlengdes avstand. Men det er svært beklagelig at de to festspillene i ordningen foreslås skjermet, da dette understøtter sjangerdiskrimineringen vi opplever, og øker muligheten for andre særinteresser og regionale krefter til å beholde sine knutepunktfestivaler på Statsbudsjettet.

Når vi nå endelig nærmer oss slutten på det som oppfattes som en urettferdig og lite etterprøvbar ordning, håper vi ikke dere snubler på målstreken i denne behandlingen. Derfor oppfordrer vi komiteen til å flytte alle knutepunktfestivalene over til Kulturrådet, som gjør en kulturfaglig vurdering av alle de norske festivalene under ett.

Det er viktig at kravet til regional og kommunal medfinansiering opprettholdes selv om Knutepunktordningen overføres til Kulturrådet. Men det må også stilles krav til at dette er friske midler som ikke går på bekostning av den satsningen som gjøres i det lokale musikklivet.

Knutepunktordningen for musikkfestivaler må i sin helhet flyttes til Kulturrådet, uten skjerming av festspill eller andre særinteresser.

Kravet om regional og lokal medfinansiering opprettholdes for spydspissatsingen i Kulturrådet.
 

Kap. 323, post 85 – Gaveforsterkningsordningen

Når budsjettet ble lagt frem var vi veldig positive til at gaveforsterkningsordningen blir utvidet til også å omfatte musikk, fordi vi trodde det vil komme mange av Norges arrangører til gode. Men vi ser nå at departementet i ettertid har presisert at dette kun gjelder gaver og ikke sponsorater. Dersom det ikke åpnes for gaveforsterkning av sponsormidler på lik linje med gaver, tror vi at ordningen ikke vil treffe konsertarrangører i det hele tatt. Det legges ned et stort arbeid hos landets konsertarrangører for å forankre sine arrangementer hos lokalt og nasjonalt næringsliv, som bidrar med sponsormidler til arrangører med sunn drift, klar identitet og publikumsappell. Det er derfor viktig at også offentlige støttemidler som gaveforsterkningsordningen tar høyde for at denne støtten gis som sponsorater og ikke primært gaver.

Gaveforsterkningsordningen må utvides til å også dekke sponsormidler.
 

Kap 320, post 315 – Frivillighetsformål

På frivillighetsfeltet stiller vi oss bak LNUs innspill til budsjettet, både gleden over økt forenkling for frivillighetene, men også bekymringen for en økt avkortning av MVA-kompensasjonen, og usikkerheten knyttet til at kutt i Frifond på statsbudsjettet skal kompenseres med økte Tippemidler.