#

Søk momskompensasjon innen 1. september!

19.08.2014
Frivillig organisasjon med store momsutgifter på varer og tjenester i 2013? Da kan dere søke om momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2014 fordele 1,2 milliarder kroner til frivillige organisasjoner for regnskapsåret 2013. Her kan det med andre ord være penger å hente til frivillig aktivitet.

Potten på 1,2 milliarder skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2013. For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut og oppfylle kravet om frivillig aktivitet.

Fristen er 1. september.
Norske Konsertarrangører  søker ikke som sentralledd, så medlemmer må også i år søke på egen vegne, som enkeltstående søkere. Vi er i dialog med Stiftelse- og Lotteritilsynet og vil vurdere å utrede i løpet av året om Norske Konsertarrangører ved neste runde kan søke som sentralledd på vegne av medlemmene.

Retningslinjene for 2014
Nye retningslinjer ble vedtatt 19. april 2013 og er gjeldende også i år. Det er et uttalt mål at ordningen skal gjøres enkel og tilgjengelig for små organisasjoner, slik at det kan brukes minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid på aktivitet. 

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner?
Formålet med ordningen er at frivillige organisasjoner skal kunne søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester på lik linje med næringslivet og kommunene. Dette betyr at om en klubb for eksempel kjøper en gitarforsterker eller en kaffemaskin, kan man få igjen for momsutgiftene på denne og andre varer/tjenester, gitt at man oppfyller kriteriene (se under).

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten.  Det er likevel minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter din organisasjon må ha hatt. Se nærmere informasjon om de to ulike modellene lenger nede. I tillegg er det et krav om at;

  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. Se hvordan du melder inn din organisasjon her.
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med. Frivillig arbeid og gaver/kontingenter likestilles.

Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte (se frivillighetsloven §3). Se også aktiviteter som ikke er regnet som frivillige.

Søknadsfrist
Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2013 er 1. september 2014. Du søker altså momskompensasjon for foregående år. Søknaden skal sendes til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Hvilken modell skal en velge?
Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene.

Forenklet: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 200.000 kroner.

Dokumentert: Du må ha reelle momskostnader på over 14 000 kroner.

Nærmere om kriterier, søknadsfrister og pliktige vedlegg
Alle søkere skal legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding.

De andre vedleggene som skal være med, vil variere ut i fra hva for modell de søker etter. Se nærmere info for forenklet modell og dokumentert modell.

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon og mer utfyllende info finner du på www.lottstift.no.