#

08.10.2014
Kulturminister Thorhild Widvey la i dag frem den nye regjeringens kulturbudsjett. Norske Konsertarrangører (tidligere Norsk Rockforbund) ser ingen tydelige satsinger innen vårt felt. Vi registrerer at konsertarrangørene fremheves i teksten i budsjettproposisjonen, men vi er noe avventende til hva dette vil innebære i praksis. Det gjennomføres store strukturelle endringer som innbefatter Kulturrådet og tippenøkkelen, hvordan dette vil slå ut gjenstår å se.

Det var knyttet stor spenning til den nye regjerings kulturbudsjett for 2015 som ble presentert på Den Norske Opera. Det samlede budsjettet er på 1,1 milliarder kroner. Vi er glade for at Kulturdepartementet anerkjenner den store og viktige rollen arrangørene innehar i musikkbransjen.

I deres pressemelding heter det følgende:
Antallet konserter, arrangører og musikkfestivaler har økt kraftig de siste tiårene. Arrangørkompetansen i regionene er styrket. I budsjettforslaget for 2015 er tilskuddet til en rekke musikkinstitusjoner foreslått styrket for å sikre produksjon og formidling av ulike musikkuttrykk. Regjeringen vil videre sikre et godt konserttilbud bl.a. gjennom avsetningen til musikkformål under Norsk kulturfond. I tillegg styrkes tilskuddet til Fond for lyd og bilde som alternativ finansieringskilde for det frie feltet.

- Det er spennende strukturelle endringer på gang. Vi tror opprydningen regjeringen har igangsatt er sunn. Satsningen på lokal og regional kultur er viktig for å sikre gode kulturopplevelser og rekruttering i hele landet, sier fungerende daglig leder i Norske Konserarrangører (NKA) Gry Bråtømyr. 

Arrangørfeltet trekkes frem
Signalene i proposisjonen sier at arrangørfeltet skal prioriteres, men detaljene i Kulturrådets støtteordninger for arrangører kjenner vi ikke. Av konkrete tiltak ser vi at innmeldingsavgiften i frivillighetsregisteret fjernes, tippenøkkelen til kultur foreslås økt fra 14,9 til 18 prosent og man tredobbler gaveforsterkningsordningen. NKA er også positive til at det fokuseres på frivillighet og unge.

Kutt i Musikkutstyrsordningen
Bevilgningene til Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, er foreslått redusert med nesten 5 millioner. Dette mener vi er svært uheldig da ordningen fungerer godt. Ordningen er viktig for norske arrangører og ikke minst for neste generasjons musikere. Små og store scener vil her gå glipp av teknisk utstyr det er et stort behov for.

Knutepunktordningen skal evalueres
I perioden 2011 til 2013 ble sju knutepunktinstitusjoner evaluert. Arbeidet med evalueringene er intensivert i 2014, og de ni gjenstående knutepunktene skal være ferdig evaluert innen utgangen av året. Departementet har varslet en gjennomgang av selve knutepunktordningen etter at alle knutepunktinstitusjonene er ferdig evaluert.

- Oppsummert liker vi ikke kuttene til MUO og i UDs reisestøtte. Vi er også spent på hvilke konsekvenser det vil få at flere ordninger foreslås finanisert av tippemidler. Men alt i alt er vi så langt positive til budsjettet. Dette er året for de nødvendige strukturelle endringene, så håper vi de store løftene kommer i neste års budsjett, avslutter fungerende daglig leder Bråtømyr.

For utfyllende kommentarer kontakt fungerende daglig leder Gry Bråtømyr - gry@konsertarrangor.no - 99721952