#

30.11.2012
Norsk kulturråd krever i dag at det leveres revidert regnskap om man mottar 100.000 eller mer i tilskudd fra arrangørstøtten. Dersom tildelingen er toårig, det vil si at tilskuddet er 50.000 på to år, kreves det at to års regnskap skal revideres. Dette koster penger. Norsk Rockforbund (NRF) mener at revisjonskravet er for strengt og at «vinninga går opp i spinninga» ettersom store deler av tilskuddet som skulle brukes til å arrangere konserter ender opp i lommene til ekstern revisor.

Vi har derfor skrevet et brev til Kulturdepartementet, som setter retningslinjene, for å be dem se på om denne praksisen er hensiktsmessig.

Om arrangørstøtten
Norsk Kulturråds arrangørstøtteordning har som formål å stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertvirksomhet. Dette er en svært viktig ordning for NRFs medlemmer som bidrar til å skape konserter i hele landet, hele året. Vi har i alle år kjempet for at arrangørstøtten til Norsk Kulturråd skal økes, slik at det blir mest mulig penger til konsertvirksomhet.

For mer info om arrangørstøtten se www.kulturrad.no

kulturråd logo_web.jpg

Om NRFs utgangspunkt
Flere av våre medlemmer har gitt tilbakemelding på at revisjonskravet er for strengt. Med tanke på at formålet med Norsk Kulturfond og dets tildelinger er å ”stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst (…) og virke for at flest mulig skal få del i kulturgodene”, virker det for oss uheldig at midlene i stor grad må benyttes til å betale en ekstern revisor. Etter vår mening medfører dermed dagens strenge rapporteringsplikt at tildelingene i stor grad må benyttes til å betale det private næringslivet, hvilket ikke kan ha vært meningen med formålsformuleringen om at ”flest mulig skal få del i kulturgodene”.

På NRFs landsmøte i april 2012 ble det vedtatt en Arrangørpolitisk plattform. Et punkt i plattformen lyder som følger:

Forenkling av offentlig regelverk: Norsk Rockforbund mener at revisjonskravet må forenkles for konsertarrangører som mottar offentlig støtte.

Med dette som bakteppe har vi først diskutert revisjonskravet med Norsk Kulturråd og nå sendt et brev til Kulturdepartementet, instansen som vedtar forskrift om tilskudd fra Norsk Kulturfond.

NRF har også gjennom Samstemt! fokusert på at revisjonskravet er for strengt. Fra Samstemts innspill til Statsbudsjettet 2013 kan man lese: 

…Det er også nødvendig å forenkle rapporteringen og redusere kravet om dokumentasjon, gjennomføringsbevis og kostbar revisjonsplikt på et så lite felt som musikkområdet reelt er.


Ikke like strenge regler for næringslivet
Fra og med 1. mai 2011 har aksjeselskap, hvis omsetning er under 5 millioner kroner per år, balanseverdier ikke overstiger 20 millioner og gjennomsnittlig årsverk ikke overstiger 10 per år, anledning til kunne velge bort revisjon om de ønsker det. Dette i tråd med endringene i blant annet ligningsloven, regnskapsloven og revisorloven. Dette er selvsagt en kostnadsbesparelse.

NRF stiller derfor spørsmålet om det er riktig at det skal det stilles strengere krav til arrangører som mottar tilskudd til konsertvirksomhet enn øvrig næringsliv?

Hva ønsker NRF?

Vi foreslår derfor følgende:

1. Grensen for når det kreves reviderte regnskaper heves fra 100 000 kr. til 300 000 kr. per år.

2. For tilskudd over 300 000 kr. per år skal regnskapene revideres av autorisert regnskapsfører eller registrert/statsautorisert revisor. Vi foreslår videre at Norsk Kulturråd avsetter en sum til slike revisjonskostnader og gir en tilleggsbevilgning på 10.000 kr. til de tilskuddsmottakerne som blir omfattet av plikt til å levere reviderte regnskaper.

3. For tilskudd under 300 000 kr. per år kan tilskuddsmottaker benytte valgt revisor som kontrollerer og signerer på at tilskuddet har blitt benyttet i tråd med tildelingsvedtaket. Med valgt revisor menes en revisor valgt av årsmøtet, eller annet kompetent organ i henhold til tilskuddsmottakers vedtekter, og som ikke trenger å være registrert eller statsautorisert revisor.

Les hele brevet her