#

Økt timesats for politivakthold

16.11.2011
Norsk Rockforbund har, som konsertarrangørenes interesseorganisasjon, mottatt et nytt rundskriv fra Politidirektoratet til orientering for våre medlemmer. Essensen i skrivet er at den faste timesatsen for politioppsyn fra og med 1. januar 2012 økes til 820,- per time, mot dagens sats på 780,- per time.

Festivalundersøkelsen vår viser at 6 av 10 festivaler i vår medlemsmasse er pålagt ekstra politioppsyn. Om dette gjelder deg, kan det være verdt å merke seg prisøkningen, samt sette seg inn i skrivet før man setter opp neste års festivalbudsjett. Vi understreker at dette dreier seg om utgifter knyttet til refusjon etter politloven §25 som sier følgende:

Når det av ordensmessige grunner er påkrevd med særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige sammenkomster eller tilstelninger, for eksempel offentlig dans, fester, konserter, festivaler, forestillinger, idrettsstevner og ligende, kan arrangøren pålegges helt eller delvis å dekke utgiftene til dette oppsynet. Det kan kun kreves dekning for utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse med avviklingen av arrangmentet.

Vi sakser fra rundskrivet:

Timesatsen er basert på gjennomsnittsbetraktninger og tar opp i seg ulike variable kostander ved denne type ioppdrag. I tillegg til lønn og godtgjørelser omfatter satsen kostander som slitasje på materiell, utstyr, bilbruk, administrasjon mv. Satsen tar også hensyn til at oppdragene i stor grad vil utløse 100% overtid og godtgjørelser for ubekvem arbeidstid.

Refusjonskrav etter politloven §25 skal derfor baseres på den faste timesatsen og ikke på hvilke faktiske utgifter, herunder overtid, særkompensasjon, kostgodtgjørelse mv. som måtte være utløst for den enkelte tjenestmann/kvinne i det konkrete tilfellet.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på epost: post@norskrockforbund.no eller telefon 22 20 00 22.

Dokumentet kan lastes ned i sin helhet her.