HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL NY VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFT

29.11.2010
Norsk Rockforbund har gitt følgende høringssvar til Justisdepartementet angående forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift.

Vaktlov

Norsk Rockforbund
Postboks 4753 Sofienberg
0506 Oslo

Oslo, 26.11.10

Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL NY VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFT

Vi viser til høringsbrev 13.09.10 og gir med dette følgende tilbakemeldinger.

Om Norsk Rockforbund

Norsk Rockforbund (NRF) er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Vi er en demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon som pr. 22.11.10 har 242 medlemmer.

Våre medlemmer representerer et vidt felt av både blues- og rockeklubber, små og store festivaler, studentsamfunn og mer etablerte spillesteder over hele landet. Et stort flertall av våre medlemsklubber og festivaler er drevet på frivillig basis. Norsk Rockforbunds kjernevirksomhet er kursing og kompetanseheving av konsertarrangørene innen arrangørfaglige temaer som sikkerhet, merkevarebygging, rekruttering, motivering av frivillige m.m. Norsk Rockforbund sin visjon er: Gode konsertopplevelser til alle!

Et av NRFs hovedsatsningsområder har de siste årene vært arrangementssikkerhet. Vi mener likevel at hensynet til sikkerhet og lik myndighetsutøvelse for alle arrangører ikke må gå på bekostning av det å skape kulturell aktivitet. Norsk Rockforbund mener at slik forskriften presenteres i dag vil endringene i lov om vaktvirksomhet fortsatt medføre betydelige konsekvenser for de spillestedene som opererer med frivillig vakthold og for de spillestedene som opererer med egenvakthold.

Positive spesifiseringer i forskriftene

Norsk Rockforbund synes det er gjort gode tydeliggjøringer i vaktvirksomhetsforskriften og synes at mange av våre bekymringer fra den forrige høringsrunden, da loven ble vedtatt, er tatt høyde for.

Vi synes også at det er svært positivt at Departementet setter arrangementssikkerhet i fokus. Som konsertarrangørenes interesseorganisasjon mener vi at et godt arrangement først og fremst er et trygt arrangement, både for medarbeidere, artister og publikum. Alle tiltak som setter fokus på sikkerhet ønsker vi derfor svært velkomne.

Vi støtter de avgrensningene som er gjort mot servicetjenester og ønsker å støtte Idrettsforbundet og Kulturdepartementet i deres opplisting av de oppgavene som etter deres oppfatning faller utenfor loven. Vi synes også at det er positivt at unntaket fra vaktvirksomhetsloven for vaktoppdrag som utøves sporadisk og har lite omfang er videreført i endringslovens § 2. Vi ser at dette unntaket som hovedregel ikke vil gjelde for våre medlemmer ettersom det serveres alkohol, men ber Departementet likevel om å ha i bakhodet at det finnes flere mindre aktører som tilbyr kulturaktiviteter i mindre omfang der alkohol ikke er hovedfokus ved arrangementet. Vi er bekymret for at lovendringen kan føre til at det blir vanskeligere å arrangere kulturarrangement i mindre skala.

Risikovurdering må tas før pålegg om vektere

I dag har mange steder krav om ordensvakter i henhold til skjenkeloven. Ettersom endringene i lov om vaktvirksomhet vil stille helt nye krav til oppfølging fra politiets side er vi bekymret for hvordan dette vil håndteres av de lokale politidistriktene, som allerede er presset kapasitetsmessig. Vi er redd for at politiet for enkelthets skyld automatisk vil gi konsertscenene pålegg om samme antall vektere som dagens pålagte antall ordensvakter.

Ettersom lovendringen vil utgjøre en betydelig økonomisk kostnad for spillestedene og studentstedene mener Norsk Rockforbund derfor at man bør sikre at det ikke er automatikk i at steder som tidligere hadde krav om x antall ordensvakter nå vil få krav til samme antall vektere. Det må gjøres en risikovurdering av hver enkelt arrangør og politiet i samarbeid slik at vi sikrer at det ligger en reell risikovurdering til grunn etter at politiet har vurdert konsertstedenes egen sikkerhetsorganisasjon.

Ettersom lovendringen vil få spesielt store konsekvenser for frivillig drevne konsertsteder ønsker Norsk Rockforbund at man i forskriftene til loven sier noe mer om verdien av frivillig arbeid, slik at de enkelte politidistriktene tar særlig hensyn på steder som er tuftet på frivillighet.

*Norsk Rockforbund er altså bekymret for at politiet vil få mye mer arbeid gjennom lovendringen og ønsker derfor å sikre at det er en reell vurdering som ligger til grunn før steder som tidligere har hatt egenvakthold pålegges vektere.

*Vi ber om at det i forskriftene til lov om vaktvirksomhet spesifiseres at politiet ved vurdering av konsertstedene skal ta spesifikt hensyn til stedets kulturelle profil, sikkerhetsorganisasjon, tidligere erfaringer og den forebyggende effekten det kan være at et sted bruker egne vakter. Dette gjelder spesielt for frivillig drevne studentsteder som har et godt utviklet sikkerhetsfokus blant de mange frivillige som rullerer på å utøve servicefunksjoner og å være vakt i døren.

Husk frivilligheten!

Norsk Rockforbund er bekymret for at lovendringen vil kunne gjøre det vanskeligere å skape frivillige kulturarrangement.

Blant våre medlemmer er det de minste klubbene og studentstedene som vi mener vil kunne bli skadelidende. Det er i dag utbredt blant studentstedene å praktisere en vaktholdsordning der interesserte frivillige mottar ordensvaktkurs på studentstedets regning mot at de arbeider frivillig som ordensvakt ved stedet i en periode. Denne løsningen er god av flere grunner og vi mener at denne type egenvakthold også er med på å senke antall ordensforstyrrelser ettersom vaktene ved stedet integreres som en del av den vanlige frivillige arbeidsstokken, noe som bidrar til at alle frivillige medarbeidere får et fokus på stedets sikkerhetsarbeid. Dette er så klart også kostnadsbesparende for spillestedet.

Politiet i Hordaland siteres i høringsbrevet på at denne typen vakthold fører til færre ordensproblemer enn hos spillesteder med innleide vakter. Dette begrunnes med at interne vakter kjenner stedets profil og klientell, og har en helt annen mulighet for helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen enn en innleid ekstern vakt vil ha.

Slik det er i dag arbeider frivillig drevne spillesteder hardt med å rekruttere frivillige for å stå for alle sider av driften ved spillestedene. Mange års målrettet arbeid gjør at man i dag kan drive noen av Norges beste konsertscener med nærmest utelukkende frivillig arbeid. Gjennom å stille krav til at disse stedene må ha vekterutdannede ordensvakter oppstår et gap mellom det frivillige potensialet og de konkrete praktiske mulighetene. Spillestedene vil da stå med en stor gruppe frivillige som ønsker å jobbe med vaktoppgaver uten å ha anledning til å gjøre dette.

Utdanningskrav eller ønske om etablering av flere vaktselskap?

De foreslåtte forskriftene slår fast at studentstedene må avvikle egenvakthold i løpet av 2011. I stedet skisseres en modell der hver enkelt vakt må være ansatt i et godkjent vaktforetak. Dersom intensjonen ved loven er å stille høyere krav til sikkerheten kan Norsk Rockforbund ikke se gode argumenter for at departementet ønsker å skille vaktvirksomheten fra den ordinære driften ved et spillested.

For mange konsertsteder vil dette føre til en svært stor økonomisk, administrativ og sosial belastning. Mange av spillestedene har i dag begrenset økonomi og er helt avhengig av sitt frivillige vaktapparat. De har heller ikke administrative ressurser til å opprette og drifte en egen juridisk enhet for å skille ut egen vaktvirksomhet. I tillegg til dette vil situasjonen, slik Norsk Rockforbund ser det, kunne føre til en hardere hverdag i utelivet der rause vakter som er en del av det enkelte spillesteds profil og tankegang erstattes av profesjonelle vektere uten kjennskap til miljøet de arbeider i. Vi har grunn til å frykte at dette vil føre til mer vold, mer provokasjoner og økte utgifter for stedene.

Norsk Rockforbund mener at det i fremtiden også bør åpnes for at konsertsteder som ønsker å
utdanne og bruke egne vakter har mulighet for dette, og at kravet i loven altså bør ligge på selve utdanningen. Vi er altså i tvil om hva hovedmålsetting med lovendringen er; tryggere og gode arrangement eller at det etableres flere vaktselskaper. Dersom sikkerhet er hovedfokus for lovendringen mener vi altså at det er enkeltpersonens utdanning og kompetansenivå som må være målsetting, ikke dens arbeidsgiver.

  • Norsk Rockforbund mener at kravet om at vaktene må være ansatt i et godkjent vaktselskap bør bortfalle. Krav om at vaktvirksomheten er organisert i selvstendige juridiske enheter vil kun føre til mer byråkrati og unødvendige administrative utfordringer, samt ekskludere et steds mulige ønske om å utdanne og bruke egne vakter.

Økonomi

Direktoratet argumenterer i høringsbrevet for at spillestedene ikke vil bli skadelidende fordi utdanningskravet pålegges den enkelte vakt. Når vi vet at spillestedene utdanner vakter som motytelse mot frivillig arbeid mener Norsk Rockforbund at påstanden er direkte feilaktig. Vi risikerer å ende opp med en situasjon der spillestedene ikke har økonomi til å utdanne sine vakter og hvor de vaktene som har valgt å betale for sin egen vekterutdanning naturlig nok må jobbe i lønnede stillinger for å dekke inn den kostbare utdannelsen og derfor ikke engasjerer seg frivillig.

Norsk Rockforbund arbeider for økt sikkerhet for konsertgjengere og konsertarrangører og ønsker ikke å motarbeide et krav om bedre utdanning for ordensvakter. Vi ber likevel direktoratet erkjenne den enorme økonomiske belastningen som ligger i de økte utdanningskravene. Med dagens satser vil kostnaden en arrangør må bære for å utdanne godkjente ordensvakter mangedobles, fra mellom
2.000 og 3.000 til mellom 20.000 og 30.000. Dette er en kostnad det ikke er rimelig at legges på spillestedene uten videre.

En løsning kan være at det kompenseres gjennom en støtteordning for finansiering av utdanning av ordensvakter ved frivillig drevne spillesteder, utarbeidet som et samarbeid mellom Justisdepartementet og Kulturdepartementet. Norsk Rockforbund stiller seg i så fall positiv til å forvalte en slik ordning på lik linje som vi forvalter andre offentlige støtteordninger for våre medlemmer.

Svært omfattende utdanningskrav

Norsk Rockforbund driver i dag arrangementsfaglig opplæring for landets spillesteder og festivaler, blant annet gjennom utvikling av publikasjoner, seminarer og utstrakt kursvirksomhet. Vi har en kurslederstab med noen av de dyktigste arrangørene i landet, samt god dialog og samarbeid med blant annet Roskildefestivalen, Nasjonalt Utdanningssenter for Samfunnssikkerhet og Beredskap (NUSB), Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Politidirektoratet og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger.

Det er et ønske fra våre medlemmer at Norsk Rockforbund kan bistå i utdanning av ordensvakter, men med kravene til vekterutdanningen som nå er foreslått vil det være vanskelig for oss å kunne utvikle et kurstilbud som vil hjelpe våre medlemmer. Norsk Rockforbund er av den oppfatning at man vil få mest mulig kompetente vakter dersom man utvikler gode utdanninger som er spisset innen arrangørfagfeltet. Vi bistår gjerne med våre erfaringer og innspill når utdanningene skal formes.

Oppsummering

Norsk Rockforbund vil igjen understreke at de aller fleste konsertscener og frivillig drevne klubber i dag løser sine vaktoppgaver på en svært god måte. Hardt arbeid og fokus på sikkerhet gjennom mange år har ledet til systemer som ivaretar både sikkerhet og økonomi på en god måte. Norske spillesteder operer i en global konkurransesituasjon og kjemper hele året for å få endene til å møtes. Frivillig arbeidskraft er det store konkurransefortrinnet for mange av disse stedene, og det er svært viktig at forskriftene til vaktvirksomhetsloven vedtas slik at de støtter opp om arrangementssikkerheten uten å ta livet av frivilligheten.

Uten et sterkt fokus på å organisere kultursektoren slik at man ivaretar muligheten for frivillig drift vil vi ende opp med et fattig norsk kulturliv.

Ta kontakt for utfyllende informasjon!

Med vennlig hilsen

Line Endresen
Daglig leder, Norsk Rockforbund

Kopi sendes til Politidirektoratet og Kulturdepartementet.