Nye kriterier for festivalstøtte

01.01.0001
Kulturkomiteen la fram de endelige resultatene av forhandlingene i komiteen på tirsdag 9.12.03. Der påpeker hele Kulturkomiteen i en felles merknad at det også er behov for objektive kriterier når støtte til festivaler skal vurderes. Etter NRFs syn vil disse danne basis for en mer rettferdig fordeling enn hva vi har i dag.

11/12/2003

Økt støtte til rock- og bluesfestivalene har vært en av NRFs fanesaker de siste årene. Skjevfordelingen har da også vært påtagelig, med dobbelsider i de store avisene hver sommer. Derfor er vi så inderlig glade for den presiseringen som nå er gitt. Nå skal ikke lenger kunstnerisk kvalitet være eneste overgripende kriterieum, langt flere parametre skal vurderes. Kulturkomiteen sier nå at støtten også bør vurderes ut i fra objektive kriterier. Tilleggskriterierne er publikumsutviklende tiltak, effektivitet og kompetanse i festivalorganisasjonen, samt at man skal vurdere utnyttelsen av mulig samarbeid med næringslivet.

Hvorfor er disse nye objektive kriteriene bra for våre medlemmer? Jo, fordi rock- og bluesfestivalene driver veldig effektivt, de gjør et godt publikumsarbeid og de finner gode løsninger med næringslivet. Nå skal de slippe å bli straffet for det. At den kunsteriske kvaliteten på rock- og bluesfestivalene er på på høyden med andre sjangres festivaler, skulle det ikke være grunn for å debattere.

Noen vil sikkert mene at disse nye kriteriene allerede blir vurdert. Vurderingene er imidlertid ikke systematiserte, festivalene er ikke sammelignbare, og for mye er overlatt til utvalgets skjønnsmessige vurdering. At alle partiene på Stortinget stiller seg bak denne merknaden bekrefter vel nettopp behovet for en denne tydeliggjøringen.

Når de nye kriteriene endelig kommer på plass vet vi ikke helt enda, men vi mener bestemt at kompetansen i utvalget som vurderer festivalene pr. idag ikke er god nok.  De er da heller ikke oppnevnt i forhold til å vurdere ut i fra disse nye kriteriene. NRF forventer at det suppleres med nødvendig kompetanse så snart det nye kriteriesettet tas i bruk.

Oppsummeringsvis så er vi altså svært positiv til Kulturkomiteens merknad,  og vi forventer å bli involvert i prosessen fra ord blir handling. Festivalstøtten synes med dette å få en riktigere kurs, og vi mener at det er betimelig å i hovedsak bruke økninger i festivalstøtteordningen (for 2004 på 2 millioner) til å utjevne de nåværende skjevhetene i festivaltildelingene.

- Stein Andreassen