De nye målbare festivalparametrene

01.01.0001
Kulturkomiteen har bestemt at festivalstøtten skal vurderes ut fra flere objektive kriterier enn kunstnerisk kvalitet. Dette vil være et positivt bidrag til en smartere organisering av festivaler, og vil være et virkemiddel for hjelp til selvhjelp. Her redegjør vi kort hva NRF legger i begrepene publikumsutvikling, effektivitet og kompetanse i festivalorganisasjonen, og utnyttelse av mulig samarbeid med næringslivet. Vi foreslår også noen retninger på hvordan dette kan dokumenteres og måles.

12/12/2003

Det som vanligvis omtales når det gjelder begrepet publikumsutviklende tiltak er kampanjer for å nå nye målgrupper. Dette vil gjelde både med hensyn til nye markedsføringskanaler og i forhold til kunstformidling på areneaer som motiverer nye publikummere. Det er kort og godt et krav om at arrangørene hele veien må tenke nytt, presist og offensivt i sitt publikumsarbeid. For at dette skal kunne vurderes objektivt bør alle festivalene ha markedsplaner, som de i ettertid må kunne dokumentere er implementert i avviklingen.

En effektiv organisasjon utnytter sine ressurser optimalt. Her vil man måtte se på i hvor stor grad man klarer å engasjere og bruke frivillige, man vil måtte utvikle veiledende forholdstall for administrasjons-andelen i festivalbudsjettet, man vil se på om man bruker de riktige verktøyene. At kompetansekravet også blir presisert, vil  medføre at festivalene også må ha offensiv tilnærming til dette. Dette bør festivalene dokumentere via opplæringsplaner for organisasjonen, og de bør kunne rapportere på gjennomførte opplæringstiltak (f.eks. á lá deltakelse på Norske Rockfestivalers årlige faglige samling).

Sponsorer og samarbeidspartnenere i næringslivet er ikke noe nytt for noen festivaler. Det nye er at det nå i større grad kommer forventinger om at resultatene holder et visst omfang, og at man utnytter de mulighetene som finnes. Dette punktet vil også bli dokumentert via en grundig markedsplan. Også her må det fremskaffes tall som gir grunnlag for sammenlikninger av festivalene, for å premiere de flinke.

Vi ser fortsatt for oss et relativt enkelt søknadsskjema, med utkryssningslister som forplikter, og forventer stikkprøver fra forvaltere på oppfølgingen.

- Stein Andreassen