Norsk Rockforbunds årsmelding for 2000

01.01.0001
Hele årsmeldingen er lagt ut på nettet, og den kan du lese her.

01/08/2001

Der vi i 1999 snakket om at vi hadde gjort mange interne grep, har 2000 vært året der mange av de  langsiktige strategiene har begynt å falle på plass. NRF har hatt gjennombrudd både politisk, så vel som i nasjonale og nordiske samarbeidstiltak. Og kanskje viktigst; Landsmøtet bekreftet at det er god ryggdekning i medlemsmassen.

Norsk Rockforbund hadde ved utgangen av året 162 medlemsforeninger med 25.086 enkeltmedlemmer. Dette er en oppgang på over 30 foreninger i løpet av året. Antallet enkeltmedlemmer har derimot gått noe ned. Endringen skyldes i hovedsak flere festivalorganisasjoner (ofte ikke medlemsbaserte), flere små bluesklubber, og noe færre enkeltmedlemmer i studentorganisasjonene. Vi har en omsetning på omtrent 3 millioner, med et overskudd etter avskrivninger på 177.280,-. Vår posisjon overfor myndighetene er god, og videreføringav vår aktivitet skulle være sikret.

Fagrådeneer en viktig bjelke for kommunikasjon med og videreutvikling av medlemmene våre. På Landsmøtet ble Fagråd for Studentarrangører (FaSt) formelt godkjent, etter en tids prøveperiode. NRF har nå tre fagråd; Norsk Bluesunion, Norkse Rockfestivaler, og altså nyetablerte Fagrådet for Studentarrangører. Det har blitt jobbet bevisst med en harmonisering mellom fagrådene, både med hensyn på økonomi, innflytelse og aktivitetsnivå. Alle fagrådene har operative råd og avholdt sine årlige samlinger i 2000 med god oppslutning, relevant faglig program og god sosialisering. Det er egne handlingsplaner for hvert fagråd.

Norsk Bluesunion (NBU) avholdt sitt årlige Unionsmøte i Stavanger 3. juni 2000. Her var 34 representert med totalt 53 delegater. Viktigste resultat av møte var utformingen av en strategisk plan med hovedvekt på identitet, samhold og synlighet. Følgende bluesfaglige råd ble valgt under Unionsmøtet : Jostein Forsberg (leder), Henning Lem, Lars Ove Fjelldal, Jan Eirik Smedvik og Merete Eide.

Hvert år gjennomfører NBU en landsomfattende turné med et ungt, talentfullt band på springbrettet til ytterligere karriere. Prosjektet kalles Union Blues Band. Last Train Home fra Ålesund ble kåret til UBB 2000 og gjennomførte en svært vellykket turné på 35 bluesklubber. Blues News - NBU`s medlemsorgan - hadde i fjor 5 utgivelser. Opplaget øker jevnt og trutt, og ved årets siste utgivelse var opplaget på hele 10.000. NBU hadde ved utgangen av fjoråret 68 registrerte bluesklubber og en andel av NRF`s medlemsmasse på 8500.

Norske Rockfestivaler hadde sin årlige samling i Bergen 11. - 12. november. Her var 18 festivaler samlet. Møtet viste at det er god vilje til intern-kommunikasjon, og at man er ressurser for hverandre. Spesielt er det viktig at de største festivalene bidrar i så stor grad med sin kompetanse. Sikkerhetsrutiner er det mest aktuelle temaet, og vil bli fulgt opp fremover. Festivalene valgte Toffen Gunnufsen, Mads Mjelle og Borgar Dahle til sitt råd for det neste året. Norske Rockfestivaler brøt forhandlinger med TONO om en fellesavtale for festivalene. Tilbudet fra TONO var rett og slett for dårlig.

FaSt-samling 2000 ble avholdt på 22. - 24. september med 17 samfunn tilstede. Samlingen var en suksess, med godt faglig innhold og nettverksbygging som hovedkomponenter. Det ble også valgt et nytt FaSt-råd som består av Jørgen Wold, Tonje Kaada og John Ingvar Skåtøy. Som nytt fagråd brukte FaSt mye tid og krefter på å finne et passelig aktivitetsnivå og arbeidsform.

NRF`s Landsmøte i Drammen 7. - 9. april ble en ubetinget suksess. Med 94 stemmeberettigede og nærmere 30 observatører, optimistisk stemning i organisasjonen, bred oppslutning om organisasjonens veivalg, var det hele en positiv erfaring for NRF. Folkene på Union Scene fremviste en unik klubb, til inspirasjon for andre. Møtet ble for øvrig åpnet av Stortingsrepresentant og medlem i Kulturkomiteen, Trond Helleland (H).

Landsmøtet godkjente NRF`s første strategiske plan, og sammen med den reviderte handlingsplanen har NRF nå gode styringsverktøy. Skal man si noe kort om de viktigste sakene på Landsmøtet, så handlet det om ytterligere spissing av kompetanse i forhold til arrangørleddet, samt forbedring og modernisering av kommunikasjonen med medlemmene. NRF fikk også et engelsk navn på Landsmøtet; Norwegian Rock Music Foundation. Vi fikk også et bredere sammensatt styre som kan ivareta organisasjonens fremtidige kompetansebehov.

NRF jobbet i hovedsak med to politiske saker; Turné-, transport-, og festivalstøtteordningen (TTF), og moms på konsertbilletter. TTF-ordningen har via flertallsmerknad i Kulturkomiteen blitt foreslått nedlagt to ganger. Når Arbeiderpartiet kom i en ansvarlig regjeringsposisjon snudde de endelig, og valgte likevel å videreføre ordningen. Momssaken fulgte vi gjennom både Kulturkomitten og Kulturdepartementet, videre gjennom Finanskomiteen og Finanasdepartementet, fram til seieren var sikret her også. Vi har nå et etablert politisk nettverk, og er i stand til å fremme og fronte våre saker på en ryddig måte.

Vi har vært aktive i, og tatt initiativ til, flere nordiske prosesser i året som gikk. Den skandinaviske spillestedskampanjen Venue ble avviklet for andre året hos oss, denne gang med betydelig mer medieoppmerksonhet. Videre var vi medarrangør av Nordisk Arrangørforum under By:Larm i mars, hvor rundt 20 svenske og danske spillestedsrepresentanter var med og delte sine erfaringer. Dette ble fulgt opp under Spot 07 i Århus i desember, og har medført betydelig forbedret kontakt mellom nordiske spillesteder.

Det viktigste nordiske initiativet vi har tatt, fikk etter hvert navnet Nordisk Fjernkonsertorium. Her har vi jobbet sammen med Hultsfred Festival (S) og Konsulenttjenesten for rytmisk musikk (DK) om å utvikle en internettbasert opplæring av konsertarrangører. Prosjektet er fortsatt under planlegging, men vi mottok i desember 250.000,- DKR fra Nordisk Kulturfond, og dette vil sikre fremtiden. Sikkerhet på festivaler er et annet felt som vi har fulgt nøye med på utviklingen i de andre nordiske land, men noe reelt samarbeid er ikke initiert enda.

NRF har vært mer synlige i media enn på mange år, og har fått oppmerksomhet på flere saker. Venue-kampanjen fikk mange oppslag, både vedrørende det politiske budskap og band. TTF-saken og momssaken ble fulgt av mange, og disse holdt vi varme i flere media. Den noe problematiske avgrensningen rundt moms på DJ-er resulterte også i noen intervjuer. Initiativene våre etter sommerens Roskilde-tragedie vskte også medias interesse. Den store rock-føljetongen i media i år 2000 handlet imidlertid om kaoset i Gramart. Her var det viktig for oss å stå på helt andre siden av banen, og ikke bli nevnt i denne 'gørra', slik at ikke noen skulle begynne å tro at alt rockebyråkrati var preget av kaos. Det er generelt flere henvendelser fra media nå, og vi synes å ha blitt et naturlig kontaktpunkt på vårt fagområde. Vi har en bevisst holdning på å unngå den gjengse negative profileringen i kulturlivet.

2000 ble på mange måter et spesielt opplæringsår. Det startet med en historisk lav etterspørsel etter kurs på vårparten, og endte opp med rekordetterspørsel på høsten. Til sammen fikk vi avholdt 15 kurs for medlemsklubbene. Det er litt under målsetningen, men en tung landsmøtevår må ta det meste av skylden. Seminarene våre har etter hvert falt inn i et mønster med et seminar for hvert fagråd og et større fagrådseminar. Opplæringshøydepunktet i 2000 var seminaret om publikumsutvikling og PR-arbeid på Chateau Neuf i oktober. Her var det opp mot 50 deltakere og et meget sterkt faglig program.

Frem til 200 har NRF`s klubbkurs vært forbeholdt medlemmene. På vårparten gjorde vi imidlertid en avtale med Norsk Jazzforum om å holde fire kurs for deres medlemsklubber som en prøveordning. Dette fungerte såpass godt at samarbeidet ble bestemt utvidet og formalisert. NRF tok dermed det første steget over i en ny fase hvor vi selger opplæringstjenester. I løpet av høsten var vi i kontakt med Den Norske Folkemusikkscena om kurs for deres medlemmer også.

Ifølge Handlingsplan 2000 - 2002 er Publikumsutvikling og PR-arbeid prioriterte felter i organisasjonen. Dette ble fulgt opp med  det nevnte seminaret, men gjennomsyrer også kursene våre. I etterkant av Roskilde-tragedien kom i tillegg sikkerhet inn som et prioritert felt, og dette var tema både på FaSt-samlingen og på Festivalseminaret.

Landsmøtet bestemte at vi skulle gå over til å kommunisere kun via elektroniske medier. Derfor ble vårt medlemsblad Kurér lagt ned i løpet av året, og vi utviklet nye hjemmesider. Dette var forøvrig tredje versjon av http://www.norock.no, men nå for første gang ble det gjort i samarbeid med profesjonelle partnere. Dette har gitt oss betydelige utvidede muligheter for medlemsregistrering og interaktivitet med brukerne. Som en følge av disse justeringene ble NRF`s mangeårige Mac-æra avslutte til fordel for friske PC-er.

NRF har videreutviklet vår posisjon sin Norsk Musikkråd. Vi har nå representant i styret (Per-Odd Grevsnes), i studieutvalget (Trond Hugo Haugen), og vi har leder i SON-utvalget (Trond Bjørknes). Vi utbetalte for første gang Frifond-midler til våre medlemmer; rundt 154.000 fordelt på 61 søkere. Vi samarbeidet med NMR Vest-Agder i opprettelsen av enda et nytt kompetansesenter for rytmisk musikk i Kristiansand sommeren 2000.

Vi har vidreført våre halvårlige møter med andre aktører som driver (eller bør drive) med opplæring av konsertarrangører; bl.a. Norsk Jazzforum, Den Norske Folkemusikkscena, Rikskonsertene, Musikkens Venner og Norske Festivaler. Vi samarbeider også NorgesNettet og Rikskonsertene om et turnéprosjekt som skal komme i 2001. Vårt arbeid for felles kontraktsbetingelser på tvers av alle ledd i næringskjeden går også videre. Dette er en krevend, men likevel nødvendig måte å jobbe på.

Ved at fundamentet i organisasjonen er trygt har vi fått arbeidsro og en fin stemning i administrasjonen. Det er derfor ikke spesielle utfordringer knyttet til organisasjonens HMS-arbeid. NRF bidrar ikke til forurensning av ytre miljø.

NRF er fortsatt i en fase der det er flest muligheter, noe som har vært inspirerende for oss. At dette er sortert forholdsvis godt i vår strategiske plan, gir en trygghet også her. På den annen side kan man uansett stille seg spørsmål om resultatene er gode nok. Vi håper og tror det, vår lille organisasjon tatt i betraktning.

 

Tekst av: Trond Bjørknes