Problemer for musikklivet i forbindelse med momsreformen

01.01.0001
14 musikk- og kulturorganisasjoner leverte tirsdag inn en svært kritisk høringsuttalelse til Finansdepartementet på det nye forslaget til momsreform som skal tre i kraft fra 1.7.01.

09/05/2001

Det fokuseres i høringsnotatet på følgende problemområder:

MVA på formidling av konserter og tekniske tjenester fordyrer billettpriser

og produksjoner betydelig (totalt anslått til 12%). Dette medfører færre publikummere, reduserte honorar for artistene og færre konserter.

MVA på managementvirksomhet vil gi grunnlag for at norske artister søker utenlandske management. Hvis de også velger utenlandsk plateselskap så forsvinner all kompetanse og penger ut av Norge.

MVA på sikkerhetstjenester kan gjøre at sikkerheten ved arrangementer kan bli svekket

Organisasjonene anmoder derfor om fritak av MVA på disse tjenestene.

Les hele høringsuttalelsen nedenfor.

----

MVA på kultur-relaterte tjenester fører til dyrere konsert-tilbud!

Stortinget vedtok den 7. desember 2000 å innføre 24% MVA fra 1.juli 2001 på alle tjenester med mindre de er uttrykkelig unntatt i loven. Imidlertid er en rekke tjenesteområder unntatt for MVA-plikt bl.a. helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester og finansielle tjenester.

Stortinget har også fattet generelt vedtak om MVA-unntak for kultur og idrett - herunder konsert- og  idrettsarrangementer.

I Skattedirektoratets 'Informasjon om merverdiavgiftsreformen til nye avgiftspliktige' side 3, punkt3, finner vi at 'Unntatt fra merverdiavgiftslovgivningen er 'kulturelle tjenester i vid forstand'. Vi oppfatter dermed at intensjonen bl.a. er at MVA-reformen ikke skal medføre høyere billettpriser til konserter og andre kulturarrangementer. Selve billetten til konsert- og kulturarrangementer er gitt MVA-unntak. Imidlertid vil reformen gi betydelig negativt utslag for publikum, utøvere, konsertarrangører, agent og management:

1. Formidlings- og turne/konsertjenester m.v. kan bli MVA-pliktige

For å kunne gjennomføre vellykkede konsertarrangementer i vårt vidstrakte land stilles det store krav til at artister og konsertarrangører får utført kompetente formidlings- og turne/konserttjenester på en effektiv måte - ikke minst for å tilfredsstille et krevende publikum.

Disse formidlings- og turne/konserttjenestene - som i dag utføres av flere aktive artistrepresentanter og byråer - omfatter følgende funksjoner og oppgaver: - formidling/markedsføring av korttids konsertoppdrag for artistene overfor konsertarrangører inkl. inngåelse av engasjementskontrakt omfattende engasjementshonorar, konsertsted, tidspunkter m.v. - utarbeide artistenes turne- og reiseplaner, bestille leiebil, billetter, hotell m.v. - leie/bestille tilfredstillende lyd- og lysanlegg m/ kompetente teknikere- koordinere tids- og reiseplaner mellom artist, underleverandører og konsertarrangør - sørge for promotionmateriell som plakater, intervjuer m.v.

Disse omfattende formidlings- og turne/konserttjenestene fungerer som «artistenes forlengede arm», slik at det kan gjennomføre vellykkede konserter. Lokale arrangører i Distrikts-Norge har spesielt behov praktiske turne- og konserttjenester fra kompetente artistrepresentanter for å sikre kostnadseffektive turneopplegg for artistene basert på stordriftsfordeler,  koordinering av reiseruter m.v. og ikke minst kvalitetssikring av konsertarrangementene.

Honoraret for formidlings- og turne/konsert-tjenestene er vanligvis på 20 % av det totale engasjementshonoraret. Ved moms på disse tjenestene får arrangørene dermed høyere konsertkostnader, som kun kan dekkes inn ved en økning i billettprisene. Dette kommer i tillegg til den generelle prosentøkningen i de også tidligere MVA-belagte underleveransene som lyd- og lysanlegg, leiebiler, pressemateriell m.v. Spesielt blir konsekvensene omfattende for de mange frivillige lag og organisasjoner som ikke er næringsdrivende, og dermed ikke får refundert /motregnet merverdiavgift.

2. Norske management-tjenester kan bli MVA-pliktige, som igjen fører til uheldig internasjonal konkurransevridning

For å kunne konsentrere seg om sin kunstneriske utvikling, ser mange norske artister seg tjent med å engasjere en «manager» for bl.a. å ivareta sine interesser med planmessig karriereutvikling, forhandlinger og inngåelse av kontrakt med plateselskap/forlag samt være artistens pådriver overfor artistens nettverk i inn- og utland. De karakteriserer sitt daglige arbeid som et integrert samspill av kunstneriske og praktiske arbeidsoppgaver på vegne av og for artisten.  De er hovedsakelig enkeltmannsbedrifter drevet av "idealister".  I henhold til managementkontrakt får manageren honorar for sine tjenester basert på 15-20% provisjon av artistens netto honorarinntekter fra konserter, royalty av platesalg og TONO/forlagsinntekter.

I følge den nye MVA-loven vil managementtjenester i prinsippet bli MVA-pliktig og dermed føre til økte kostnader for artistene som må - så langt det er praktisk mulig - dekke inn denne MVA-merkostnaden gjennom høyere artisthonorarer. Vanligvis vil det være meget vanskelig for artistene å dekke denne merkostnaden - særlig i oppbyggingsfasen.   

For å kunne ta seg av fremtidig utvikling av lovende norske artister i Norge og videre utnytte eksport-mulighetene for norske artister og musikk på linje med f. eks. svensk musikkeksport, er alle enige om at det må bygges opp et nettverk av profesjonelle norske aktører - ikke minst med norske ressurser og kompetanse innen management med internasjonalt nettverk.  Dette gjelder også for de "klassiske" utøverne, der en liten gruppe norske managere har klart å opparbeide et betydelig internasjonalt nettverk.

Den nye MVA på norske management-tjenester vil dessverre føre til en meget uheldig konkurranse-vridning til fordel for utenlandske management-tjenester - som ikke i samme grad er MVA-pliktige. Dermed kan en utenlandske manager tilby sine tjenester til vesentlig lavere honorarer enn en norsk manager. Når norske artister således får økonomisk incitament til å velge management i utlandet, kan dette også føre til samarbeid med utenlandsk plateselskap. Det finnes flere eksempler på at norske artister med utenlandsk management blir «skatteflyktning» med sine fremtidige inntekter.

Merverdiavgift på norske management-tjenester vil således føre til negative konsekvenser for oppbygging av norske ressurser og kompetanse innen management-området. Med det «økonomisk handicap» som den norske MVA-plikten medfører, er det neppe noen norske managere som vil satse på å bygge opp nettverk og kompetanse i Norge for å bringe frem og utvikle nye norske talenter for bl.a. introduksjon på eksportmarkedene.

3. Teknikere / sikkerhetsvakter

Teknikere-, lys- og lyddesignere er i dag i stor grad inkludert som en del av artistenes opptreden og presentasjon. Det er mer og mer vanlig å bruke fast teknisk personale til konsertopptredener. Å skulle legge MVA på disse tjenestene vil dermed få direkte påvirkning på artisthonoraret som arrangøren må betale. Dette medfører også her et økt press på billettprisen, samt at det kunstneriske uttykket kan bli forringet hvis artisten ikke får råd til å ta med seg eget teknisk personale.

Økt pris for sikring av arrangementer vil også  legge press på økonomien i arrangementet, og da spesielt på prioritering av denne tjenesten. Utifra et sikkerhetshensyn er dette selvsagt ikke å foretrekke. Bransjen har selv et høyt fokus på nettopp sikkerhet for tiden, og det vil være "et skudd for baugen" for dette arbeidet hvis vi får en økning i kostnadene her.

Tallenes tale

Samlet engasjementshonorar for vanlige konserter i Norge består av følgende: - artisthonorar - kostnader flybilletter/hotell m.v., leie av lyd/lysanlegg, leiebil m.v. - management-tjenester, tjenester fra lyd/lysteknikere, formidlings- og turne/konserttjenester m.v.

Iflg. beregninger vil total MVA fra 1.7.2001 på ovennevnte tjenester i et gjennomsnitts-tilfelle ved negativt utfall av reform utgjøre et tillegg på ca. 12 % til samlet engasjementshonorar for konserten. For uetablerte  utøvere vil reformen få spesielt store konsekvenser, da deres "honorar" stort sett går bort i kostnader (hvorav de fleste foreslås MVA-belagt).Som nevnt er de aller fleste konsertarrangører ikke næringsdrivende. Dette rimer dårlig med Stortingsvedtaket om at kulturområdet skal ha MVA-unntak, samt intensjonen om at billetter til konsert- og kulturarrangementer ikke skal bli dyrere.

Økte billettpriser vil få svært uheldige konsekvenser for kulturtilbudet til publikum, samt for artistene og  konsertarrangørene med følgende aktivitetsdempende virkninger: - redusert publikumstilstrømning til konsertarrangementene - reduserte inntektsmuligheter for norske artister - som stort sett er en lavtlønnsgruppe med fare for at mange må oppgi sin artistkarriere - reduserte inntektsmuligheter for arrangørene - færre konserter slik at mangfoldet av kultur/konserttilbudene blir skadelidende - særlig i distriktene

Vårt forslag

På denne bakgrunn tillater vi oss å anmode Finansdepartementet om å iverksette tiltak slik at det blir gitt MVA-fritak for tjenester innen kultur/konsertområdet som tekniker-, og sikkerhetstjenester, management-tjenester, samt formidlings- og turne/konserttjenester m.v. med virkning fra 1.7.2001.

De organisasjoner og virksomheter som står bak dette brevet er alle fremtredende og sentrale aktører innen norsk musikk- og kulturliv. Vi stiller oss samlet bak denne henvendelse om at billettprisene til kultur- og konsertarrangementer ikke må bli dyrere pga. den nye MVA-reformen, samt at vi må forsøke å unngå internasjonal konkurransevridning som følge av MVA på managementtjenester.

 

De undertegnende organisasjoner som ber om fritak fra disse nye avgiftene er: Den Norske Impressarioforening, Gramart, Music Managers Forum - Norway, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet, Norsk Rockforbund, IAMA / Pro Arte, Norsk Jazzforum, Musikkens Venners Landsforbund, Norske Festivaler, Norsk musikkråd, Norsk Kulturhusnettverk, Ny Musikk og NOPA.Tekst av: Trond Bjørknes