Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Hvordan skal kulturlivet klare seg?

19.08.2020

Norske Konsertarrangører (NKA) er invitert til innspillsmøte hos Kulturdepartementet mandag 24. august for å diskutere innretting av den nye stimuleringsordningen som skal bidra til mer aktivitet i kultursektoren. Har du innspill vi bør ta med inn i møtet?

Onsdag 19. august kunngjorde kulturminister Abid Raja at det settes av 900 millioner til en ny stimuleringsordning for å skape mer aktivitet i kultursektoren. Samtidig ble det bekreftet at Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. 

- Dette er svært gode nyheter. For det første signaliserer regjeringen nå at de faktisk ønsker å få kulturlivet i gang igjen over hele landet. Og tidsperspektivet med ordninger som gjelder ut året gir oss mer forutsigbarhet enn vi har hatt hittil. Videre er vi glade for at kulturministeren inviterer oss med på råd om hvordan stimuleringsordningene kan og bør se ut. Det er et vesentlig moment her at ordningene må bidra til å opprettholde de fungerende strukturene i bransjen, og at hele næringskjeden knyttet til arrangementer kan sveives i gang igjen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Les pressemeldingen her.

 

Innspillsmøte

Sammen med en rekke andre bransjeaktører er NKA invitert til et innspillsmøte hos Kulturdepartementet om innrettingen av den nye stimuleringsordningen - og vi ber om snarlige innspill fra arrangørfeltet om hva bransjen faktisk trenger fremover. 

En fersk undersøkelse vi har gjennomført viser at bare om lag 15 prosent av våre medlemmer har hatt konsertvirksomhet siden det ble åpnet for arrangementer for inntil 50, og deretter 200 publikummere. Det sier noe om omfanget av nedstenging i musikkbransjen, og hvor alvorlig situasjonen er. Videre sier flertallet av respondentene at de eksisterende kompensasjonsordningene bare delvis eller ikke treffer.

Har du konkrete innspill du ønsker at vi skal ta med inn i innspillsmøtet ber vi om at du sender e-post til post@konsertarrangor.no så fort som mulig, senest innen lørdag 22. august kl. 12:00.

- Det eneste lyspunktet i undersøkelsen er at ingen av de om lag 50 konsertarrangørene som har hatt aktivitet i denne perioden rapporterer om smittetilfeller eller om at de har måttet drive smittesporing. Det underbygger vår påstand om at profesjonelle arrangører er de som har de aller beste forutsetningene til å håndtere smittevernreglene, som en utvidet del av et allerede godt fundert HMS-system. De er rett og slett norgesmestere i publikumshåndtering. Når det er sagt er det viktig å si at vi selvsagt ikke er naive; på ett eller annet tidspunkt blir noen smittet på konsert. Men jeg et veldig glad for at det ikke har skjedd til nå, avslutter Østerdal.

 

Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet

Torsdag 20. august ble det klart at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet forlenges ut året.

- Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres på samme måte som før. Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Bortfall av billettinntekter vil også kompenseres.

Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Regjeringen ønsker med dette å stimulere til aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av ordningen, og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført. Ordningen er rammestyrt og innrettes slik at den raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg.

Les pressemeldingen her.