Nedenfor har vi samlet rapporter, publikasjoner og statistikk som kan være relevant for både arrangører, studenter, presse og øvrig bransje. Listen er organisert etter publikasjonsdato.

2020

Årsmelding NKA 2019 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2019.
Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronapandemien 2020 I slutten av mars 2020 ble BI:CCI engasjert av Musikkindustriens næringsråd for å kartlegge konsekvensene av koronakrisen for norsk musikkbransje. Rapporten ble publisert 12. juni 2020.
Koronakrisen og kultursektoren På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en første grundig vurdering av effektene av koronakrisen på kultursektoren i mars og april 2020.

 

 

2019

Nasjonal arrangørstatistikk 2018 Rapporten tar for seg musikkåret 2018 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Telemarksforsking har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. Arrangørforum består av musikk- og arrangørorganisasjonene Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Klassisk, Norsk Viseforum, Norsk Bluesunion, Norske Kulturhus og Norske Festivaler
Kunst i tall 2018 Kunst i tall 2018 presenterer kunnskap om inntekter i musikk-, litteratur-, visuell kunst og scenekunstbransjen i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten. 
Engasjement og arrangement - Ei bok om konsertar og konsertarrangering Engasjement og arrangement er bestilt av Kulturrådet og forfatta av Bård Kleppe, Ola K. Berge og Sigbjørn Hjelmbrekke ved Telemarksforskning. Boka er resultatet av eit større forskingsprosjekt om heilårsarrangørane og konsertverksemd i Noreg. Intervju med arrangørar, spørjeundersøkingar og økonomiske oversikter frå ei rekke konsertar ligg til grunn for funna i boka. Boka ser på omfanget av konsertar i Noreg, og undersøker publikum og dei ulike aktørane i konsertbransjen.
Årsmelding NKA 2018 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2018.
Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje                       

Utredningen har som mål å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdisystemet, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt undersøke hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene.  Arbeidet er utført
av Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag fra Kulturdepartementet.  

 

2018

Kunst i tall 2017 Rapporten gir en oversikt over omsetningen av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten. 
Årsmelding NKA 2017 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2017.
Intellitix annual report 2017/2018 - The state of live Intellitix er en av de ledende globale plattformen for festivaler og live-arrangementer. Plattformen gir tilgangskontroll, kontantløs betaling og samenfatter erfaringer og tallmateriale for å øke inntektene, øke gjestopplevelsen og redusere kostnadene for arrangementarrangører.

 

2017

Kunst i tall 2016 Rapporten gir en oversikt over omsetningen av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten. 
Kultur med olika bakgrund I Kultur med olika bakgrund har Kulturanalys Norden undersøkt hvor stor andel av de ansatte ved statlig finansierte kulturinstitusjoner i de nordiske landene som har som har utenlandsk bakgrunn og hvilken type ansettelse de har hatt.
Kulturanalys Norden har som formål å produsere statistikk og andre kunnskapsunderlag som har relevans for den nordiske kulturpolitikken.
Nasjonal arrangørstatistikk 2016 Rapporten tar for seg musikkåret 2016 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Datagrunnlaget er et resultat av et samarbeid mellom Rambøll, som har stått for den tekniske gjennomføringen og Arrangørforum som har formidlet
kontakten til sine medlemmer. Kunnskapsverket (KV) har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. Arrangørforum består av musikk- og arrangørorganisasjonene Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Klassisk, Norsk Viseforum, Norsk Bluesunion, Norsk Kulturhusnettverk og Norske Festivaler
Musikkbransjen i Norge 2011 - 2015 - 
økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper
Rapporten er laget av Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Music Norway.Rapporten analyserer fem delbransjer og 11 undergrupper i norsk musikkbransje, og tar blant annet for seg utviklingen innen verdiskapning og sysselsetting i bransjen i løpet av perioden.
Årsmelding NKA 2016 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2016.
Norsk Kulturbarometer 2016 I Norsk kulturbarometer 2016 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en
landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2016. Rapporten viser at konsert er det nest mest besøkte kulturtilbudet etter kino, som også hadde et rekordår i 2016. Hele 6 av 10 nordmenn var på konsert i 2016.
Rapport om kulturmoms for arrangører Norske Konsertarrangører (NKA) har sammen med GramArt bestilt en rapport fra PWC i Bergen for å utrede konsekvensene av å innføre kulturmoms i Norge. Rapporten ble lansert på by:Larm 2. mars.

 

2016

Nasjonal festivalstatistikk 2015 Nasjonal Festivalstatistikk 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsverket og de nasjonale festival- og arrangørorganisasjonene FolkOrg, Klassisk, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler.
Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015 Kulturrådets bransjestatistikk for musikk, litteratur og visuell kunst for 2015. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet. 
Årsmelding NKA 2015 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2015. 
Kulturstatistikk 2015 Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.
Ung frivillighet 2016 Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) tilstandsrapport til barne- og ungdomsfrivilligheten for 2016.
Live-DMA survey for 2014 Presentasjon: Tall og analyse om europeiske klubber og helårsarrangører for 2014. Utgitt av Live-DMA på oppdrag fra medlemsorganisasjonene.

 

2015

Kultur og kommers – studie av fem musikkfestivaler i Hordaland & Sogn og Fjordane Rapporten ser på festivalen sin betydning for lokalsamfunnet og er er utarbeidet av Ideas2evidence og på oppdrag av festivalene Malakoff i Eid, Utkant i Gulen, Vossa Jazz på Voss, Festidalen i Kvinnherad og Tysnesfest på Tysnes i samarbeid med musikkbransjeorganisasjonen Brak.
Årsmelding NKA 2014 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2014.
Kreativ næring i Norge 2008 - 2014 Kartlegging av kreativ næring i Norge for perioden 2008-2014. BI Centre for Creative Industries 2015.
Musikk i tall 2014 Rapporten Musikk i tall 2014 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2014. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.
Nasjonal festivalstatistikk 2014 Nasjonal statistikk for musikkfestivaler er et resultat av samarbeid mellom FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Kunnskapsverket
Kulturstatistikk 2014 Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.
Live-DMA survey for 2013 Tall og analyse om europeiske klubber og helårsarrangører for 2013. Utgitt av Live-DMA på oppdrag fra medlemsorganisasjonene.

 

2014

Årsmelding NKA 2013 Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2013.
Musikk i tall 2013 Rapporten Musikk i tall 2013 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2013. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.
Kulturstatitstikk 2013 Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 

2013

Kultur, Kroner og Kreativitet

Rapport: Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. Rapporten ble gitt ut i 2013 av ideas2evidence – gjennomført på oppdrag fra Bergen Næringsråd, Business Region Bergen, Kultur Vest og Bergen
Reiselivslag.

Konsertmoms - en god ide? Skrevet av Vassdal & Eriksen AS på oppdrag fra Norske Konsertarrangører. Kartlegger hvordan daværende merverdiavgiftsunntak for konsertbilletter slår ut for arrangører sammenlignet med hvordan situasjonen kunne vært dersom salg av konsertbilletter hadde vært avgiftspliktig omsetning.