Utfylling av svarskjema for Nasjonal arrangørstatistikk

Nytt fra 2019 er at all registrering vil skje gjennom et Excel-skjema som distribueres til våre medlemmer. Skjemaet fylles ut og returneres til post@konsertarrangor.no innen 24. mai. Vi har allerede lagt inn data fra tidligere år for dem som har svart, samt tatt med et par tall fra medlemsundersøkelsen tidligere i år. Slik blir det lettere å registrere tall for 2018. Vi ber dere sjekke data fra tidligere besvarelser og gjerne registrere dette dersom det ikke er gjort. Vi ber om at dere svarer så presist som mulig på alle spørsmålene, og understreker at et godt estimat er bedre enn at dere ikke svarer.

NB: Dersom dere ikke har mottatt Excel-skjemaet eller trenger å få det tilsendt på nytt, kontakt oss på 22 20 00 22 eller post@konsertarrangor.no.

 

Om skjemaet og avgrensinger

Arrangørfeltet består av ulike aktører som har forskjellige driftsmodeller og derfor er det utfordrende å utarbeide et enkelt skjema som passer perfekt for alle type arrangører. I skjemaet er det lagt inn forklaringer på de fleste spørsmålene. Vi vil likevel påpeke følgende:

 • Definisjon av konsert
  Undersøkelsen gjelder konserter. Vi definerer konserter som offentlige (ikke lukkede/private) arrangementer der musikken utgjør det bærende, kunstneriske elementet. DJ-er med en tydelig kunstnerisk profil skal inkluderes som konsert. Én konsert kan for eksempel utgjøres av hovedartist inkludert eventuell oppvarming. For festivaler regnes enkeltkonserter som én konsert.
 • Festival og helårsarrangør
  I tilfeller der arrangøren arrangerer både festival og konserter gjennom hele året, ber vi dere vurdere om omfanget av de to virksomhetene er så vesentlige at dere bør rapportere aktivitetene hver for seg (i to separate Excel-skjemaer). I tilfeller der den ene aktiviteten er marginal (eksempelvis en liten todagers festival på et konsertsted), ber vi dere inkludere dette i hovedaktiviteten.
 • Dobbeltrapportering
  For å unngå dobbeltrapportering ber vi arrangører se bort fra arrangementer der en annen arrangør har hovedansvaret. Eksempelvis der en annen arrangør låner scenen, eller der konserten er et samarbeid der den ene arrangøren har et betydelig større ansvar.

Skjemaets struktur

Excel-skjemaet består av tre ark og deler av skjemaet er låst, slik at det ikke er mulig å endre på oppsettet.

 • Ark 1 - Registrering
  Dette er svarskjemaet der data skal fylles inn i de beige cellene. Grå celler skal ikke besvares. Hvite celler er automatiske utregninger og skal ikke besvares. Skjemaet er delt inn i overordnede temaer.
 • Ark 2 - Figurer
  Grafisk fremstilling av data fra svarskjemaet i ark 1. Grafene regnes ut automatisk og viser utvikling over tid og forhold mellom deler av datagrunnlaget. Bruk gjerne grafene i eget arbeid.
 • Ark 3 - Data (kun for koordinatorer)
  Benyttes kun av arrangørorganisasjonen (NKA) til sammenstilling av data og analyse. 

 

Tema: Bakgrunnsinformasjon

Forskjellen på tilhørende kommuneetat og kommunalt foretak er at kommunalt foretak (KF) er en virksomhet med eget organisasjonsnummer som er heleid av en kommune eller fylkeskommune. Dersom virksomheten er tilhørende kommunal enhet, er den en del av kommunen - uten eget organisasjonsnummer.

Tema: Personal

Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. En person som har 37,5 timers arbeidsuke gjennom hele året, inkludert fem uker ferie = et årsverk. Et årsverk utgjør normalt 1695 timer totalt i året. Dersom en ansatt eller en frivillig arbeider 50% svarer man 0,5 årsverk. Et grovt estimat over antall årsverk er bedre enn ikke noe svar. 

Tema: Økonomi

I oversikten over økonomi er det særlig konsertøkonomien vi er interessert i. Vi ber derfor om detaljerte tall for denne delen av økonomien og generelle tall for «ikke konsertrelaterte» inntekter og utgifter. Dette vil gi ett økonomisk resultat for konsertvirksomheten og ett for hele organisasjonen. I tilfeller der konserter er eneste aktivitet vil alt være konsertrelatert. Det er viktig at dere sjekker det økonomiske resultatet på bunnlinjen. Dersom dette ikke stemmer kan det justeres gjennom å justere «Andre inntekter/utgifter».

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)