Som medlem i NKA har du tilbud om et gratis kurs i året med valgfri tematikk. Kurset skreddersys til den enkelte bestiller, og NKA tar seg av koordineringen. Vi tilbyr også kurs til eksterne aktører som andre organisasjoner, bedrifter, høgskoler, kompetansesentre, lokale musikkråd med mer. Ta kontakt!

Kursene tar for seg alle områder av arrangørvirksomheten og skreddersys til den enkelte festival eller klubb både når det gjelder kursform, tema, varighet, nivå og lokalisering. Kurs og workshops er et svært populært tilbud for medlemmer i NKA, og kan søkes mellom 15. januar og 1. november. Kursmottaker dekker enkel bespisning til kursdeltakere og kursleder, samt sørger for et egnet kurslokale med det som trengs av utstyr. Resten fikser vi!

Man kan motta gratis kurs så lenge det er penger igjen i kurs-potten. Dvs: førstemann/kvinne til mølla!

NB! Grunnet kapasitet og omfang kan man dessverre ikke benytte dette medlemstilbudet for kurs i nye GDPR-regler. Se her for mer info om temaet.

Hvem holder kursene?

Norske Konsertarrangører har tilknyttet seg en kurslederstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfaget i bred forstand. De fleste av kurslederne jobber selv med, eller har bakgrunn fra, arrangørbransjen og er oppdatert på hva som rører seg på feltet.

Hvert kurs skeddersys til den enkelte utifra ønsker og behov. Kurs kan bestilles som et rent kurs, en workshop, en samtale rundt styrebordet eller hva dere og kursholder blir enige om vil passe best. Se oversikt under for eksempler på ulike kurstema. Dersom dere ønsker kurs i noe som ikke som oppført som eksempel - ta kontakt og vi ser hva vi kan få til!

Kontakt oss ved spørsmål eller for mer informasjon vedrørende kurs.

NKA kursholdere

Kursbooking

Juss
Juss

Hvordan forholde seg til artistkontrakter, bookingkontrakter, budmaler, arbeidskontrakter og leiekontrakter? Hvilke plikter følger med det å ha ansatte og frivillige? Og hva med lønn, regnskapsplikt og bokføring? Hvordan søker man og forholder man seg til skjenkebevilling? Og ikke minst; hva med markedsføringsloven? Hvilke regler må du forholde deg til dersom du skal markedsføre ovenfor barn og unge? Alle disse spørsmålene og mer kan dere utfordre våre kursholdere innenfor juss på.

Frivilligrekruttering og motivasjon
Frivilligrekruttering og motivasjon

Festivaler, klubber og studenthus baserer ofte store deler av sin drift på frivillig arbeid. Utfordringene kan være ulike fra feks. studenthus og festival, men mange ting går også igjen. Vi har kursholdere som kan veilede alle former for arrangører. Tematikk som ofte går igjen er; Hvordan rekruttere og opprettholde en frivillig stab? Hvilke fordeler og utfordringer er det ved å basere hele eller deler av virksomheten på frivillige? Hvordan organisere og motivere de frivillige?
 

HMS og internkontroll
HMS og internkontroll

Som arrangører er vi underlagt en rekke lover og forskrifter. Hvilke er viktigst? Hvor kommer arbeidstilsynet inn i bildet? Hvordan forebygger vi ulykker? Må vi kjøpe hjelm og vernesko til alle som skal jobbe med rigging? Hvordan håndterer vi det hvis leverandøren er helt cowboy? Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på de frivillige? Hva er internkontroll? Et kurs med praktisk tilnærming til HMS og internkontroll kan gjøre det overkommelig for alle!

Tilgjengelighet
Tilgjengelighet

"Tilgjengelighet Kultur-Norge" er et prosjekt som eies og driftes av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming. Prosjektet har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse og bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. NKA holder kurs for arrangører og kulturaktører i hvordan man bedre kan tilrettelegge sine arrangement. Feks er god informasjon om tilgjengelighet ved billettbestilling eller frivilligregistrering en viktig start for at mennesker med nedsatt funksjonsevne raskt skal få nødvendig informasjon om arrangements tilgjengelighet. God informasjon om tilgjengeligheten viser at organisasjonen har et bevist forhold til at kulturarrangement skal være tilrettelagt for alle.

Promotering og sosiale medier
Promotering og sosiale medier

I et mylder av aktører, brukere og digitale plattformer er det stadig større konkurranse om oppmerksomheten. Vi har kursholdere som kan gi deg som arrangør en enkel introduksjon eller viderekommen veiledning til hvordan du best mulig kan utnytte dine sosiale medie-kanaler. Sammen med kursleder kan man her blant annet gå gjennom grunnleggende bruk og optimalisering av de mest brukte sosiale mediene, få en innføring i bruk av nye plattformer og få vist vise eksempler på god bruk for arrangører med små budsjetter.

Organisasjon og styrearbeid
Organisasjon og styrearbeid

Hvordan få mange mennesker til å jobbe sammen på en målrettet og effektiv måte? Svaret avhenger av en rekke ting, som målsetninger, visjon, aktivitet, omfang og økonomi. NKA har kursholdere som kan hjelpe med alt fra valg av organisasjonsform og juridiske spissfindigheter til praktiske ting som ansvarsfordeling, styrearbeid, samhandling og delegering av oppgaver.

Booking
Booking

Booking er for mange den mest attraktive jobben for/ hos en konsertarrangør. Her skal man vise at man har nese for ting som rører seg, man skal utvikle klubbens profil, og man skal gjøre gode avtaler. Imidlertid er booking mest av alt et håndverk på linje med andre oppgaver der det er viktig å ha rutinene på plass, være på ballen til enhver tid, og å ha nettverk og penger/ økonomi i fokus. Våre kursledere kan veilede i alt fra bransjekunnskap, konsertbudsjetter, budmal, avtale og kontrakter og artistskatt.

 

Beredskap og krisehåndtering
Beredskap og krisehåndtering

Vi som arrangører må forberede oss på hva vi gjør dersom det skjer en alvorlig hendelse. Dette kan være en alvorlig ulykke, massiv negativ mediedekning eller annet som kan utgjøre en trussel for oss. Gjennom våre kurs kan vi hjelpe dere som arrangører å dimensjonere, planlegge og øve på håndteringen av en krisesituasjon.

 

Profil og PR
Profil og PR

PR, eller Public Relations, er en samlebetegnelse for all kommunikasjon med omverden. En organisasjon sender hele tiden ut budskap, både bevisst og ubevisst. Til sammen gir de et bilde av organisasjonen og er med på å skape stedets identitet. Her inngår alt fra artistene dere presenterer, lokalene og omgivelsene dere arrangerer i, til markedsføring, publikum som besøker konsertene, billettprisen, vareutvalget osv, som i sum utgjør arrangørens profil. Det beste er å ha kontroll og selv styre kommunikasjonen i en positiv retning. Dette krever bevissthet både om hva og hvem man er, hvordan man vil fremstå, og til sist hvordan man skal kommunisere det ut.

 

Økonomi og finansiering
Økonomi og finansiering

Konsertdrift krever god kontroll på økonomien. Det trengs realistiske budsjetter, nøyaktige regnskaper og gode kontrollrutiner. NKA har kursholdere som kan guide dere - enten dere er nyoppstartet eller har holdt på lenge, men feks ønsker å se på nye rutiner.

 

Søknadsskriving og rapportering
Søknadsskriving og rapportering

Å skrive gode søknader kan anses som et eget fag, og de som er dyktige på dette kan potensielt hente mye penger til sin klubb eller festival. Mange opplever søknadsskriving som en komplisert øvelse, og mange mister også tilskudd pga av manglende godkjent rapportering. Våre kursleder kan hjelpe dere med tips og øvelser for å finne suksessfaktorene for god søknadsskriving og rapportering.

Sikkerhet
Sikkerhet

Sikkerhet kan være en stor kostnad og mange arrangører tenker på det som et nødvendig onde. Vi blir møtt av store krav og sterke meninger om hvordan vi MÅ jobbe med sikkerhet. Hvordan kan vi som arrangører vurdere vårt eget behov og organisere vårt sikkerhetsarbeid bedre? Hvordan kan sikkerheten bli et mer positivt bidrag for vårt publikum? Hvordan skal vi jobbe med Politi og andre myndigheter som setter krav til oss?

 

Miljø og samfunnsansvar
Miljø og samfunnsansvar

Som arrangør er det ofte musikken som er i fokus og gode konsertopplevelser er gjerne hovedmålet med arrangementet. Men med konsertglede følger det også et ansvar for å ta vare på omgivelsenene, naturen, kulturen, menneskene og miljøet. For å lykkes med miljøarbeidet er det viktig å ta utgangspunkt i egen organisasjon, og det er her NKA sine kursledere kan være til stor hjelp med prosessen. Stikkord er kartlegging, målsettinger og handlingsplan.

Avvikling
Avvikling

Et gjennomtenkt og godt forberedt arrangement blir som regel et vellykket arrangement. Er alt på stell når artisten og senere publikum kommer ligger alt til rette for en hyggelig kveld. Med gode rutiner og en fornuftig arbeidsfordeling faller ting på plass uten at noen knekker ryggen. Det finnes ikke én fast løsning som passer alle steder, men vi kommer gjerne med noen forslag som utgangspunkt for en diskusjon.

Publikumsutvikling og mangfold
Publikumsutvikling og mangfold

Som arrangør er man alltid på jakt etter publikum. Men hvordan går man egentlig fram for å nå ut til et større publikum, og tiltrekke seg helt nye publikumsgrupper? Og hvordan kan man som arrangør tilpasse seg et samfunn med stadig økende kulturelt mangfold? Enten man ønsker å selge flere billetter, eller å få et større brukermangfold (eller begge deler!), viser forskning og erfaring at de som lykkes best er de som setter publikum i fokus og drar med hele organisasjonen i arbeidet. 

NKAs praktiske kurs tar utgangspunkt i deres organisasjon, ser på eksempler fra arrangører som lykkes med dette både i Norge og utlandet, og gir dere konkrete råd og verktøy, slik at dere kan starte arbeidet med å skape mer mangfold på, foran og bak scenen.

 

Sosialt entreprenørskap
Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å løse sosiale utfordringer og samtidig være økonomisk bærekraftig. NKAs praktiske kurs er laget for å inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar, man får eksempler på hvordan andre har gjort det og redskaper for å sette egne ideer om sosiale prosjekter ut i livet.