Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.

 

Arrangørpolitisk plattform for Norske Konsertarrangører

Vedtatt av Landsmøtet 2019 (Stavanger 18.10.2019)

 

Konsertenes plass i sentrum av musikkøkonomien

Norske Konsertarrangører mener at det å bevilge økonomisk støtte til konsertarrangører er den mest demokratiske måten å sørge for verdiskaping i musikkfeltets økosystem. Arrangørene videreformidler brorparten av sine inntekter til artister, rettighetshavere og leverandører av infrastruktur, i tillegg til å være arbeidsgivere, styrke frivilligheten og nå et bredt publikum.

Norske Konsertarrangører mener at offentlige myndigheter skal sørge for et systematisk arbeid med forskning på og kartlegging av arrangørfeltet.

 

Kontinuerlig forbedring av konsertarrangørenes rammebetingelser

Norske konsertarrangører mener at fremtidens kulturpolitikk og næringspolitikk må sørge for rammebetingelser som bidrar til å skape og opprettholde bærekraftige festivaler og helårsarrangører i hele landet. Levende musikk skal være tilgjengelig for hele befolkningen, hele året, uavhengig av hvor man bor.

Norske Konsertarrangører vil fremheve følgende prinsipper og temaer som særlig viktige:

  • Sjangernøytralitet: Norske Konsertarrangører mener det må jobbes for en jevnere fordeling av midler til konsertarrangører uavhengig av sjangertilhørighet. Alle musikksjangere er like viktige og dette bør gjenspeiles i offentlige tilskuddsordninger.

  • Forutsigbarhet og medvirkning i prosesser: Norske Konsertarrangører mener det er behov for større forutsigbarhet knyttet til støtteordninger og andre virkemidler i arrangørfeltet. NKA skal være involvert i prosesser som vil medføre endrede rammebetingelser for konsertarrangører.

  • Forenkling: Norske Konsertarrangører mener at offentlige myndigheters krav til konsertarrangører må reduseres. Byråkratiske prosesser må forenkles og offentlige myndigheter bør i større grad sørge for «én dør inn».

  • Økt arrangørstøtte: Norske Konsertarrangører mener at økt og mer forutsigbar arrangørstøtte er en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper musikkopplevelser året rundt. Det er også behov for tilskuddsordninger med lavere terskel i form av hyppigere søknadsfrister og kortere saksbehandlingstid. Regionale kulturfond kan være en løsning her.

  • Egenvakthold: Norske konsertarrangører mener at arrangørers kompetanse til å vurdere arrangementssikkerhet må anerkjennes og at ordningen med å få dispensasjon til å drive egenvakthold skal praktiseres likt over hele landet.

  • Politi- og beredskapskostander: Norske Konsertarrangører mener at arrangører ikke skal pålegges politikostnader, da dette er å anse som en samfunnsoppgave. Videre må det etterstrebes likebehandling av arrangører over hele landet, også med tanke på politiets engasjement og tilstedeværelse.

  • Egnede lokaler og framføringsutstyr: Norske Konsertarrangører mener at offentlige myndigheter bør legge vekt på forbedring av eksisterende kulturlokaler. Konserter bør finne sted i egnede lokaler som også ivaretar HMS for arrangører, artister og publikum. Støtteordninger for framføringsutstyr må opprettholdes og styrkes.

  • MVA: Norske Konsertarrangører mener at det er behov for en opprydding i dagens MVA-regler. Videre mener Norske Konsertarrangører at dagens situasjon knyttet til MVA må utredes for hele arrangørfeltet før det kan tas stilling til billettmoms.

  • TONO: Norske Konsertarrangører mener at det er behov for å endre dagens TONO-struktur. Videre mener Norske Konsertarrangører at grasrotavtalen må opprettholdes og utvides til å gjelde flere arrangører.

  • Klima og miljø: Norske Konsertarrangører mener at hele musikkbransjen må bidra til å minske sitt klimaavtrykk og jobbe for bærekraftig drift som reduserer presset på naturressursene. NKA vil fortsette å sette tematikken på dagsordenen, samt tilby kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling og videreformidling av beste praksis.

 

Økt mangfold

Norske Konsertarrangører mener at alle skal ha tilgang til gode konsertopplevelser og mulighet til å delta i arrangørfeltet uavhengig av alder, etnisitet, funksjonsevne og annen bakgrunn. NKA skal jobbe aktivt for å bygge ned barrierer for deltakelse, og kravet om økt mangfold skal gjelde både på, bak og foran scenen.

Offentlige myndigheter må legge til rette for at unge under 18 år skal kunne delta på og drive konserttilbud, blant annet ved å stille egnede lokaler til disposisjon og yte økonomisk støtte med lav terskel. På samme måte bør det legges bedre til rette for rusfrie konserttilbud.


Frivillighet

Norske Konsertarrangører mener at de frivillige konsertarrangørene er essensielle for utviklingen av et rikt kulturliv og at tiltak for å forbedre deres rammebetingelser skal prioriteres. Dette inkluderer å lette på kravene offentlige myndigheter stiller overfor frivillige arrangører. Det er videre viktig at frivillig aktivitet, for eksempel i kraft av festivalfrivillighet, anerkjennes på lik linje med medlemskap i frivillige organisasjoner.