Dato
05. desember 2017 | Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Andre musikktiltak - prosjektstøtte

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Formål

Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger på musikk, samt til forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Hva kan få støtte

Kulturrådet har en rekke andre ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, som bestillingsverk og musikkproduksjon og arrangørordningen. Støtteordningen for Andre musikkttiltak omfatter andre typer tiltak som bl.a. trykking av faglitteratur, prosjekter for og med barn og ungdom, seminarvirksomhet, workshoper, bransjetreff og noterestaurering.

Relevante områder er særlig 

 • Kulturelt mangfold
 • Barne- og ungdomskultur

Det gis ikke tilskudd til:

 • Manusutvikling og produsjon av undervisningsmateriell
 • Innkjøp av utstyr
 • Klasseturer og studiereiser i inn- og utland
 • Student- og utdanningstiltak
 • Drift av fast kursvirksomhet og kurs/workshoper der opplæring alene er målet
 • Det gis normalt ikke tilskudd til filmproduksjoner og utvikling av interaktive medier
 • Prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Faglitteratur og edisjon av noter/partiturer

Det gis tilskudd til kostnader ved utgivelse av faglitteratur av allmenn interesse. Manus må være trykkeklart og legges ved søknaden.

Det gis ikke tilskudd til:

 • manusutvikling
 • utgifter til trykking av bøker som allerede er utgitt
 • prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Det kan derimot gis tilskudd til innsamlingsarbeid i forkant av utvikling av bokmanus, noterestaurering og edisjon av partiturer som kan gjøres tilgjengelig for orkestre og utøvere.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjekter det søkes tilskudd til skal involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere.

Søknad om støtte til ett og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår (nytt budsjettår starter 1. desember).

Andre kriterier

Alle som søker om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi billetter til minimum 2 representanter fra Norsk kulturråd.