Hvordan jobbe med tilgjengelighet? Innsatsområdene

De definisjonen på universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at de er tilgjengelige for alle.

Kultursektoren kan bli bedre på tilgjengelighet. Innsatsområdene er innspill på hvordan man kan tilrettelegge bedre for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det viktigste steget mot et tilgjengelig kulturarrangement er å skape gode holdninger i organisasjonen. Holdninger styrer vår adferd, og en holdningsendring må til for å endre adferd. For å kunne øke deltakelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kulturlivet både som publikum og frivillig, må kulturarrangører ha kunnskap om de utfordringene mennesker med nedsatt funksjonsevne møter når de ønsker å delta på et kulturarrangement. Ved å endre på omgivelser vil flere få tilgang og/eller sitte igjen med en bedre opplevelse av å delta.

 

Innsatsområdene

Innsatsområdene er en innføring i hvordan gjøre et kulturarrangement mer tilgjengelig. Alle må jobbe med å gjøre eget arrangement tilgjengelig for est mulig ut ifra sin egen økonomiske situa- sjon. Husk at mye kan gjøres med små midler. Det handler ofte om å begynne å tenke tilgjengelighet og å ta det med som en naturlig del av planleggingen av arrangementet.
Områdene:

1. Informasjon
2. Billettbestilling
3. HC toaletter
4. Trinnfri adgang
5. Teleslynge / tegnspråktolk
6. Skilting
7. Sikkerhet

1. Informasjon

God informasjon er viktig for at publikum og frivillige skal føle seg trygge på at kulturarrangementet er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De trenger å finne god informasjon om hvor tilgjengelig arrangementet er før de bestiller billett. Informasjonen bør være tydelig og presis, og den må dekke alle sider av arrangementet.

24 tips om hvordan du kan bli bedre på formidling av informasjon.

 1. Gjør universell utforming til en del av kontrakten

 2. Ta med ekspertise på laget

 3. Snakk sammen om universell utforming

 4. Test universell utforming

 5. Gjenbruk gode komponenter

 6. Bruk riktig kode og strukturer teksten

 7. Ikke glem dine skjema

 8. Bruk andre alternativ enn captcha

 9. Tillat tilpasning av siden

 10. Alt innhold bør kunne nås med tastaturet

 11. La brukerne få vite hvor de er

 12. Test din side med tastatur

 13. Tenk på hvor fokus lander etter oppdateringer

 14. Ro ned tempoet

 15. La brukerne få utvide tiden sin om de vil

 16. Gi din bruker kontroll

 17. Husk god markering av lenker

 18. Test kontrast mellom tekst og bakgrunn

 19. Lag forståelige lenketekster

 20. Tekst video

 21. Bruk alternativ tekst

 22. Bruk klart språk og overskrifter som passer til innholdet i avsnittene

 23. Gi tydelige feilmeldinger

 24. Gjør det enkelt å ta kontakt

2. Billettbestilling

Erfaringer viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne ofte må gjennom en særprosedyre for å bestille billetter. Å sikre tilgjengelig billettbestilling er avgjørende for å kunne skape likestilling og likeverd for publikummere med nedsatt funksjonsevne. Det bør være mulig å bestille billett, ledsager- bevis og melde inn tilgjengelighetsbehov samtidig, og det bør kunne gjøres på nett.

Tilgjengelighetsoversikt

Hva må stå i informasjonen om tilgjengelighet? Her er eksempler på hva som er nødvendig å vite for mennesker med nedsatt funksjonsevne før de bestiller billett.

HC-parkering
Heis/trinnfri adgang
HC toalett
Teleslynge
Ledsagerbevis
Rullestolrampe
Tolketjeneste

3. HC toalett

Fungerende HC toalett er en av de viktigste forutsetningene for en god kulturopplevelse for en med funksjonsnedsettelse.

Sjekkliste:

 •  Vaskhøyden

 • ✓  Snusirkel for rullestol

 • ✓  Speilhøyde

 • ✓  Belysning

 • ✓  Vegghåndtak

 • ✓  Nødsignal

 • ✓  Fargekontrast – golv/vegg

 • ✓  Døråpner

 • ✓  Skiftebord for voksne (hvis det er plass)

 • ✓  Se til at HC toaletter inngår i rutinene for rengjøring og påfylling av såpe/toalettpapir

 • ✓  HC toaletter skal ikke være lagerplass for øl eller

  rengjøringsutstyr

 

Utstyr:

 • Håndtak ved WC/vask
 • Såpe/tørkepapir
 • Toalettpapir
 • Rengjøring for toalettsete

 

4. Trinnfri adgang

Med trinnfri adgang menes forholdene langs den strekningen publikum, ansatte/frivillige og artister beveger seg på mellom inngangen til bestemte destinasjoner inne i lokalet eller på uteområdet.

Forhold som må vurderes er: 

Inngangs- og utgangsdører

Dører til scene
Rømningsveier

Utendørsarrangement

Kartlegg tilgjengeligheten på området. Midlertidige stier eller bruk av matter for rullestolbrukere og andre med bevegelseshemninger kan være et godt alternativ. Pass på at det er nok plass til møtende rullestolestolbrukere og eventuelle biler hvis relevant. Pass også på å legge inn ramper der det er nødvendig. Unngå trapper i barer og boder. Dekk over kabler, ledninger etc – bruk gjerne fargede kabler. Pass på at de er godt synlige. Vær oppmerksom på at telt, tau, plugger, påler etc. bør merkes godt. Sørg for å ha nok plass mellom boder og andre installasjoner for å gi manøvreringsplass til rullestolbrukere.

5. Teleslynge/tolketjeneste

Teleslynge

 Formidling av informasjon/lyd gjennom lydoverføring som fortrinnsvis lydutjevningsanlegg, teleslynge, infrarødt anlegg eller FM anlegg

 Visuell informasjon: infoskjermer, display, oppslag og annen skriftlig informasjon

 Gode lydforhold som minsker bakgrunnsstøy fra omgivelsene (akustikk)

 Mulighet for å få med seg varslingssignaler, som alarmer gjennom lys og vibrasjon

 

Tolketjeneste

NAV har tolketjeneste som kan bestilles ved behov. Det er viktig å være klar over at bestillingen må skje i god tid før arrangementet skal gjennomføres.

6. Skilting

Her er de viktigste tingene du må huske på når du skal bestemme hvordan skilt skal utformes:

 Informasjonsskilt skal plasseres i øyehøyde.

 For skilt man kan gå helt inntil skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver. Her anbefales punktskrift

 Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bakgrunn med hvit eller svak nedtonet tekstfarge

 Luminanskontrasten mellom skilt og bakgrunn, og mellom tekst og bakgrunn, skal være på minimum 0,8

 Skilt med korte tekstmengder skal ha en bokstavhøyde på 50 millimeter. Skilt med lengre tekster, for eksempel et restaurantnavn, skal ha en teksthøyde på 25 millimeter

 Skrifttypen må være ren uten seriffer, ikke kursiv og med opphøyde taktile bokstaver. Bruk av kun store bokstaver bør unngås, da dette foringer lesbarheten

 Skilt innendørs må være belyst med min 300 lux

 Skilt kan ikke ha blanke overflater, dette gir sjenerende reflekser ved belysning

 Gjennomlyste skilt må ha lys tekst på mørk bakgrunn

 Symboler og piktogrammer skal også utformes opphøyd taktilt og med punktskrift

 Viktig informasjon skal være tilgjengelig på lyd, eventuelt også i punktskrift

 

 

7. Sikkerhet

Sikkerhet handler om blant annet god informasjon og gode rutiner. Gå gjennom produksjonsplan og se hvor det kan være behov for økt sikkerhet. Merk alle rømningsveier og sørg for at alle vet hvordan evakueringen skal foregå. Er nødutganger tydelig merket? Kan brannalarm oppfattes av syns- og hørselshemmede? Er det rutiner for varsling av brann? Dette gjelder spesielt deltakere med syn-, hørsel- eller bevegelseshemning. Er det utarbeidet planer for evt. evakuering av deltakere med funksjonshemning (syn-, hørsel- og/eller bevegelseshemning)?

Les mer om arrangementsikkerhet her.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnslivet. Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen.

Ledsagerbevis er ikke lovpålagt. Det er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte

Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen

FN –KONVENSJONEN om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Artikkel 1.
Formål
Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.

 

Artikkel 9.
Tilgjengelighet
For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selv- stendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjons- teknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene.

 

Artikkel 30.
Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett.
1. Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i det kulturelle liv på lik linje med andre, og skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne.
a) har tilgang til kulturtilbud i tilgjengelige formater,
b) har tilgang til fjernsynsprogrammer, filmer, teater- oppsetninger og andre kulturaktiviteter, i tilgjengelige formater,
c) har tilgang til steder som tilbyr kulturell framføring eller kulturelle tjenester, slik som teatre, museer, kinoer, biblioteker og reiselivstjenester, og så langt det er mulig har tilgang til minnesmerker og steder av nasjonal kulturell betydning.
2. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å utvikle og utnytte sine kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke bare av hensyn til seg selv, men også til berikelse for samfunnet.
3. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med internasjonal rett for å sikre at lovverk som beskytter immaterielle rettigheter, ikke utgjør en urimelig eller diskriminerende barriere for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få tilgang til kulturtilbud.
4. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, herunder tegnspråk og døvekultur.
5. For å gjøre det mulig for mennesker med nedsatt funksjons- evne å delta på lik linje med andre i fritids-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for:
a) å oppmuntre til og fremme deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vanlige idrettsaktiviteter på alle nivåer, så langt det overhodet er mulig,
b) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har mulighet for å arrangere, utvikle og delta i idretts- og fritidsaktiviteter spesielt beregnet på dem, og for dette formål oppmuntre til at de tilbys hensiktsmessig instruksjon, trening og ressurser, på lik linje med andre,
c) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til arenaer for idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter og reiseliv,
d) å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet som andre barn til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, også de aktiviteter som finner sted i skolen,
e) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til tjenester fra dem som har ansvar for å organisere fritids-, reiselivs-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter.