NKAs søknadsguide

FRIFOND 

Har du gode ungdomsprosjekt rettet mot musikk, men mangler midler for å gjennomføre det? Søk Frifond! Her kan du på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i NKA og oppfyller visse kriterier.


Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i NKA er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og musikk relaterte prosjekter.


Hvor søker du?

Medlemmer i NKA skal søke direkte til NKA. Vi har vår eget søknadskjema /portal.  Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Arrangører som ikke er medlem i en organisasjon som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk.


Hva kan en søke om

- konsertserier

- enkeltkonserter

- konsert eller musikkrelaterte workshops

Det understrekes at det alle viktigste som skal komme frem i søknaden er aktivitet for og med barn og unge.

NB! Frifond gir ikke støtte til ordinær drift eller utstyr. Støtte til utstyr kan søkes via Musikkutstyrsordningen. Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd.


Hvem kan søke
?

Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder følgende kriterier:

  • Ungdomsprosjekt:1/3 av medlemmene må være under 26 år eller søke om et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
  • Organisasjonsform: gjelder frivillige organisasjoner/ frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.


Søkerguide for medlemmer i Norske Konsertarrangører

Det er mulig å søke 2 ganger per år med frist 1. juni og 1. november. 


Grunnstøtte: 
Det gis minimum 10.000 per år. For medlemmer i Norske Konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for det foregående året, samt planlagt program for perioden, er garantert 10.000,- i grunnbeløp (per år) gitt at dere oppfyller hovedkriteriene (se over).


Prosjektstøtte
:  For å få støtte utover grunnbeløpet må dere ha med følgende i søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til: Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Du trenger ikke sende med års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter forgående år, samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.

Nye krav
Det må kvitteres at fjorårets støtte er brukt opp , før ny støtte kan utbetales. Dette betyr nødvendigvis ikke at tiltaket har gått i overskudd eller underskudd totalt sett, men om midlene er forbrukt til det en har fått støtte til. 

Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

Rapportering 
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildeling. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknaden. 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@konsertarrangor.no eller ring 90 63 06 77. 

Frist: 1. juni og 1. November

RETNINGSLINJER FRIFOND

 

Norsk Kulturråd – Arrangørstøtte

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister
02/09 2020 kl. 13:00
02/12 2020 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd – Musikkfestivaler

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrist

12/08 2020 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd – Andre Musikktiltak- Prosjektstøtte

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister

02/12 2020 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd - Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Mer om tilskuddsordningen finner du her

Søknadsfrist

02/09 2020 kl. 13:00

  

Norsk Kulturråd - Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister

02/12 2020 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd - Musikere og musikkensembler

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister

02/09 2020 kl. 13:00

02/12 2020 kl. 13:00

 

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister

02/12 2020 kl. 13:00

 

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se her.

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf. 22 00 56 00, eller til de respektive sjangerorganisasjonene. 

 

Kulturrom

Kulturrom) skal ivareta gode tekniske vilkår på norske spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over det hele landet. De gir også tilskudd til bygging av øvingslokaler og scener.

MUO har fire støtteområder:

  • Fremføringsutstyr (tilskudd til: lyd- og lysutstyr, samt backline for konsertbruk)
  • Øvingsutstyr (tilskudd til: øvingsutstyr som er til felles benyttelse
  • Akustiske tiltak (tilskudd til: forprosjektrapport, enkle akustiske tiltak og lydisolasjon)
  • Musikkbinger (tilskudd til kjøp av musikkbinge)

Søknadsfrister
01/03 2020
01/09 2020

For mer informasjon sjekk ut Kulturrom sine hjemmesider her

 

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål og ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Lokale tildelinger på Østlandet

Støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Sjekk om du kan søke støtte

Arenaer for tilhørighet

Arenaer for tilhørighet skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet.

Ny søknadsrunde for støtteordningen starter 2. februar, med søknadsfrist 29. mars 2019.

Mer om satsningen Arenaer for tilhørighet

Nasjonale tildelinger

Vi gir støtte til prosjekter av nasjonal verdi over hele landet.

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle våre nasjonale tildelinger.

 

Mer om stiftelsen finner du her.

  

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene i perioden 2014-2020. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur og et delprogram for TV, film og spill. Kulturrådet har ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur, mens Norsk filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

Les mer om de forskjellige støtteordningene her.

 

Lokale/regionale ordninger

Det finnes en rekke lokale ordninger som støtter konsertvirksomhet og tilknyttede prosjekter.
Eksempler på dette er; fylkeskommune, kommune, samskipnader, universiteter, lokale fond, sparebankstiftelser, lokale musikkråd osv.

Bruk de regionale kompetansesentrene for å finne fram til disse. De sitter på lokal kompetanse og kunnskap, og hjelper også i mange tilfeller til med å vinkle søknaden din mot de forskjellige ordningene.

Oversikt over regionale kompetansesentre for rytmisk musikk, trykk på ditt lokale senter for å bli sendt videre til deres nettsider:

 

Andre støtteordninger