NKAs søknadsguide

FRIFOND 

Har du gode ungdomsprosjekt rettet mot musikk, men mangler midler for å gjennomføre det? Søk Frifond! Her kan du på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i NKA og oppfyller visse kriterier.


Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i NKA er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og musikk relaterte prosjekter.


Hvor søker du?

Medlemmer i NKA skal søke direkte til NKA. Vi har vår eget søknadskjema /portal.  Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Arrangører som ikke er medlem i en organisasjon som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk.


Hva kan en søke om

- konsertserier

- enkeltkonserter

- konsert eller musikkrelaterte workshops

Det understrekes at det alle viktigste som skal komme frem i søknaden er aktivitet for og med barn og unge.

NB! Frifond gir ikke støtte til ordinær drift eller utstyr. Støtte til utstyr kan søkes via Musikkutstyrsordningen. Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd.


Hvem kan søke
?

Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder følgende kriterier:

 • Ungdomsprosjekt:1/3 av medlemmene må være under 26 år eller søke om et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
 • Organisasjonsform: gjelder frivillige organisasjoner/ frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.


Søkerguide for medlemmer i Norske Konsertarrangører

Det er mulig å søke 2 ganger per år med frist 1. juni og 1. november. Merk! at det er nye oppjustere satser og nye retningslinjer vedtatt av frifondutvalget 09.03.2017.


Grunnstøtte: 
Det gis minimum 10.000 per år. For medlemmer i Norske Konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for det foregående året, samt planlagt program for perioden, er garantert 10.000,- i grunnbeløp (per år) gitt at dere oppfyller hovedkriteriene (se over).


Prosjektstøtte
:  Det gis inntil (maks) 35.000 i støtte pr prosjekt/søknadsrunde. Merk at en søker kan kun sende 1 søknad per runde. For å få støtte utover grunnbeløpet må dere ha med følgende i søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse: mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
 • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til: Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Du trenger ikke sende med års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
 • Konsertoversikt for foregående år, samt prosjektperioden det søkes for: Utover dette legger tildelingsutvalget vekt på følgende faktorer som bør komme tydelig frem i søknaden dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet (Kr 35 000,-):
  • Arrangementsfrekvens, kunstnerisk kvalitet, kompetansebygging, lokalt samarbeid, andre spesielle behov


Rapportering 

Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildeling. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknaden. 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@konsertarrangor.no eller ring 90 63 06 77. 

Frist: 1. juni og 1. November

Søknadsfristen er gått ut for denne gang. 

RETNINGSLINJER FRIFOND

 

SØKNADSSKJEMA FRIFOND 2018

Norsk Kulturråd – Arrangørstøtte

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister
04/06 2018 kl. 13:00
04/09 2018 kl. 13:00
04/12 2018 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd – Musikkfestivaler

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrist

04/06 2018 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd – Andre Musikktiltak- Prosjektstøtte

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrister

05/06 2018 kl. 13:00

04/12 2018 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd - Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Mer om tilskuddsordningen finner du her

Søknadsfrist

04/09 2018 kl. 13:00

 

Norsk Kulturråd - Prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise - kunst og kultur

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsfrist

05/03 2019 kl. 13.00 

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no .

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf. 22 00 56 00, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.

Søknadsfrist
TBA

 

Musikkutstyrsordningen (MUO)

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal ivareta gode tekniske vilkår på norske spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over det hele landet. De gir også tilskudd til bygging av øvingslokaler og scener.

MUO har fire støtteområder:

 • Fremføringsutstyr (tilskudd til: lyd- og lysutstyr, samt backline for konsertbruk)
 • Øvingsutstyr (tilskudd til: øvingsutstyr som er til felles benyttelse
 • Akustiske tiltak (tilskudd til: forprosjektrapport, enkle akustiske tiltak og lydisolasjon)
 • Musikkbinger (tilskudd til kjøp av musikkbinge)

Søknadsfrister
01/03 2018
01/09 2018

For mer informasjon sjekk ut MOU sine hjemmesider her.

 

Sparebankstiftelsen

Hvem kan søke? Stiftelsens formål er å bidra med midler til de områdene av landet der tidligere Sparebanken NOR virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til prosjekter/lag/foreninger i NOR sine opprinnelsesområder; fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Det er kun postnumre i disse områdene som kan søke om bidrag til lokale prosjekter.

Grunnen til dette er at de siste årene har det kommet en rekke nye sparebankstiftelser som i likhet med Sparebankstiftelsen DNB NOR har som formål å gi tilbake til sine opprinnelsesområder. Sjekk gjerne om det finnes en slik der du bor dersom du har et prosjekt du vil søke om støtte til.

Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansieringsvirksomhetsloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene opprinnelig kommer fra. Dette ble ytterligere understreket i en lovendring i 2009.

Støtte til nasjonale prosjekter
Bidrag til prosjekter av nasjonal verdi kan gis til hele landet. Dette innebærer store prosjekter av nasjonal betydning, som for eksempel bidrag til Hamsun-senteret, Norsk Nettleksikon og Ibsen-året. Det kan også gis bidrag til prosjekter som fordeles til mange på flere steder i landet. Eksempler på slike gaver er sjakkspill til skoler over hele landet via Sjakkforbundet, ballbinger i regi av Fotballforbundet og bidrag til DNTs ungdomssatsing. En slik nasjonal gave er gjerne et større beløp, på over 1 million kroner.

Mer om stiftelsen finner du her.

 

PULS

I 2017-2919 får spillesteder og festivaler mulighet til søke på et 3 årig støtteprogram. Formålet med ordningen er:

 • at artister med nordisk forankring får relasjon til flere konsertarrangører (spillesteder og festivaler) i Norden
 • at konsertarrangører utvikles ved å styrke nettverket mellom konsertarrangørene på nordisk nivå
 • å stimulere kunstnerisk fornyelse og gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flere i Norden
 • å stimulere kvalitet og nyskapelse i formidlingen for bl.a. å skape bedre sammenhenger og identitetsutvikling blant publikum, artister og konsertarrangører.

Hvem kan søke? Programmet gir støtte til konsertarrangører som spillesteder, scener med konsertaktivitet, festivaler etc. Søkeren må være basert i et nordisk land og være profesjonelt organisert, feks. som ideell forening, stiftelse eller aksjeselskap.

Mer informasjon om støtteordningen finner du her.

 

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur der man kan søke om økonomisk bistand til diverse prosjekter.

Mer om det kulturelle programmet:

Under delprogrammet for kunst og kultur er det fire forskjellige ordninger hvorfra norske aktører kan søke om økonomisk støtte. Under finner du mer informasjon om disse ordningene, men først litt felles informasjon som gjelder for alle ordningene:

 1. Kulturelle og kreative aktører er aktører innenfor sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller kunstnerisk og kreativ utfoldelse. Typiske sektorer er: arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, audiovisuell (film, TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, musikk, scenekunst, forlag og visuell kunst.
 2. Enheten som søker, eller som deltar i et prosjekt som søker om EU støtte, må ha vært registrert som en juridisk enhet i minst 2 år ved søknadsfristtidspunktet.
 3. Norske aktører kan både som stå som prosjektleder og koordinerende enhet eller som prosjektdeltaker og medlemsorganisasjon. Norske aktører deltar i Kreativt Europa på lik linje med aktører fra EUs medlemsland.
 4. Alle søkere må registrere seg i søknadsportalen.
 5. Fristene i utlysningstekstene er absolutte – begynn i god tid før fristen!
 6. Utlysninger av midler, resultater og nyheter om Kreativt Europa – delprogrammet for kunst og kultur vil bli publisert fortløpende på Kulturrådets Kreativt Europa-sider.
 7. Ta kontakt dersom du ønsker veiledning til å søke støtte fra Kreativt Europa – delprogrammet for kunst og kultur.
 8. Sjekk ut prosjektbanken vår for å se eksempler på hvilke norske aktører som har mottatt støtte fra det forrige kulturprogrammet til EU.

Mer informasjon om dette prosjektet finner du her.

 

Lokale/regionale ordninger

Det finnes en rekke lokale ordninger som støtter konsertvirksomhet og tilknyttede prosjekter.
Eksempler på dette er; fylkeskommune, kommune, samskipnader, universiteter, lokale fond, sparebankstiftelser, lokale musikkråd osv.

Bruk de regionale kompetansesentrene for å finne fram til disse. De sitter på lokal kompetanse og kunnskap, og hjelper også i mange tilfeller til med å vinkle søknaden din mot de forskjellige ordningene.

Oversikt over regionale kompetansesentre for rytmisk musikk, trykk på ditt lokale senter for å bli sendt videre til deres nettsider:

 

Andre støtteordninger