Dato
05. september 2017 | Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Veksten av ulike typer kunst- og kulturarenaer har økt betydelig de siste årene. Det innebærer et utvidet og differensiert tilbud til publikum i ulike målgrupper over hele landet. Programmering og formidling er relativt nye kulturfag som kan sikre at kulturopplevelser som skapes og formidles holder høy kvalitet og synliggjøres. Det er et sentralt mål for Kulturrådet å bidra til at arenaene får støtte i dette arbeidet.

Gjennom forsøksordningen for gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte kan kunst- og kulturarenaer søke støtte til å invitere og honorere høyt kvalifiserte kuratorer, programskapere, kunstnere eller andre fra inn- og utland til opphold og samarbeid om programutvikling og/eller kunstprosjekter på arenaen.

Ordningen gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk, samt kulturvern.

Forsøksordningen ble opprettet for 2014 og 2015, og videreføres med to søknadsfrister i 2016: 2. mars og 2. september. Ordningen evalueres høsten 2016.

Se artikkel om videreføring av gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte.

Formål/mål:

Formålet med forsøksordningen er å gi kunst- og kulturarenaer mulighet til å invitere kuratorer, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon, og dermed bidra til å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og programmeringskompetanse.

Det er et mål at ordningen skal:

  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjon og formidling i kunst- og kulturarenaene
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling i Norge

Hvem kan søke

Arenaer for formidling, framføring, visning og produksjon av profesjonell kunstnerisk virksomhet som kan tilby scener og visningsrom på et profesjonelt nivå, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.

Arenaen må selv søke om finansiering av gjesteopphold, ev. i samarbeid med den/de som inviteres. Kuratorer og kunstnere kan ikke søke tilskudd til opphold for seg selv gjennom ordningen.

Hva kan få støtte:

Støtte fra ordningen dekker honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for:

Kuratorer/programskapere/arrangører som inviteres for å utvikle og/eller utvide arenaens program og og kuratoriske profil, eller til samarbeid om programmering og kuratering, som konsertserier, scenekunstprogram, utstillingsrekker m.m.

Kunstnere/kunstnergrupper som inviteres til kunstnerisk produksjons- og utviklingsarbeid med betydning for arenaen de besøker.

Det gis normalt ikke støtte til gjennomføring av program, visninger, arrangementer eller til produksjon av kunstprosjekter. For søknader om støtte til denne type formål, vises det til Kulturrådets eksisterende ordninger for arrangørstøtte, festivalstøtte, gjestespill (scenekunst) eller ordningene for produksjonsstøtte.

Andre kriterier

Arenaen som søker støtte definerer selv varighet på gjesteoppholdet. Det kan søkes støtte til flere gjesteopphold samtidig, og det må da redegjøres for planlagt virksomhet i hele søknadsperioden.

Det forutsettes at arenaen har inngått intensjonsavtale med gjestende kuratorer/kunstnere før søknad sendes inn, og cv for kunstnere/kuratorer er et obligatorisk vedlegg til søknaden. Det er også obligatorisk å legge ved siste års årsrapport og årsregnskap for arenaen som søker støtte.

Arenaen bør kunne tilby kuratorer og kunstnere fasiliteter som:

  • For gjestekuratorer: en visningsarena som har eller vil søke midler til program/formidling
  • For gjestekunstnere: Visningsmulighet/framføringslokale for gjestende kunstneres kunstproduksjon
  • Atelier/produksjonslokale/arbeidslokale
  • Bo- og oppholdsfasiliteter
  • Et produksjons- og formidlingsmiljø
  • Lokalt og regionalt nettverk av kunstnere og aktører

Støtte fra forsøksordningen fullfinansierer normalt honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for inviterte kuratorer/kunstnere i prosjektperioden. Dersom det mottas støtte til disse utgiftene fra annet hold, eller kostnadene til disse formål viser seg å bli lavere enn forventet, bortfaller Kulturrådets bevilgning i samme utstrekning.

Les artikkel fra ordningens oppstart i 2014.

Les mer om arbeidet med kulturbygg og kunstarenaer i Kulturrådet